ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 1/2020 UKW

Komunikat Nr 1/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 3 stycznia 2020 r.

 

Dotyczy: składania formularzy zgłoszeniowych kandydatów do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

działając w oparciu o § 11 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024  Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę miejsc, w których należy składać podpisany formularz zgłoszeniowy kandydata do Senatu

 • Rektorat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 1. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice I piętro pok. 114

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
 1. Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze IV piętro pok. 403

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach
 1. Medyków 18, 40-752 Katowice II piętro pok. 205

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 1. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec Parter pok. 001

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 1. Medyków 12, 40-752 Katowice, pok. 117

 

 • Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 1. Piekarska 18 i 20, 41-902 Bytom, Parter pok. 07

 

Formularz zgłoszeniowy aktywny będzie od 7 stycznia 2020 r. do 8 stycznia 2020 r. do godz. 14.00. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Kalendarzem Wyborów wydrukowane i podpisane zgłoszenia należy składać w terminie od 7 stycznia 2020 r. do 8 stycznia 2020r. w godzinach od 9.00 do 14.00. Zgłoszenie uznaje się za złożone w terminie, jeżeli zostało ono dostarczone przed jego upływem do Komisji Wyborczej.

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z Art. 30 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. w uczelni publicznej ta sama osoba może być członkiem Senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

 

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska Fiolka, prof. SUM

[Przesłano przez: Robert Kubina]

Uwaga

Podatek dochodowy za 2019 rok

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
ZA 2019 ROK

Wobec konieczności dostarczenia podatnikom informacji PIT-11 w terminie do 02 marca 2020r. informujemy, że w dniach

od 10 lutego 2020 r. do 14 lutego 2020 r.

w Dziale Płac przy ul. Poniatowskiego 15 w godzinach od 9.00 do 15.00 będzie możliwość odebrania informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2019 r. PIT – 11 wraz z zaświadczeniami zawierającymi informację o skorygowanych kosztach uzyskania przychodu  z tytułu korzystania z praw autorskich i pokrewnych. Po tym terminie ww. informacje zostaną przesłane na podane w Uczelni adresy korespondencyjne.

Roczne rozliczenie podatku podatnicy winni złożyć do właściwych (wg miejsca zamieszkania) Urzędów Skarbowych w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. (art. 45 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity).

Zaświadczenia o wynagrodzeniach osiągniętych w 2019 r. przez zatrudnionych w Uczelni emerytów i rencistów, którzy zgłosili w Dziale ds. Pracowniczych i Socjalnych otrzymanie decyzji ZUS zostaną przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pocztą do dnia 02 marca 2020 r.

 

[Przesłano przez: Jolanta Łysek]

dokument w oryginale

logo systemu POLON

POLON ewaluacja 2021

Przesyłam informację o ukazaniu się podręczników dla ewaluowanych w 2021 roku podmiotów oraz dla ekspertów oceniających opisy wpływu społecznego.
Zgodnie z zasadami nowej ewaluacji, uczelnie będą oceniane w 2021 roku według trzech kryteriów: publikacyjnego, finansowego i wpływu społecznego.

Podręczniki wraz z obszernym wyjaśnieniem nowych zasad i propozycją formularza opisu wpływu ukazały się na stronie Emanuela Kulczyckiego  – Warsztat Badacza
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/pilotaz-procedur-oceny-wplywu-spolecznego-na-potrzeby-ewaluacji-w-2021-r/
Podręczniki zostały przygotowane dla potrzeb pilotażowej ewaluacji, która zostanie przeprowadzona w UMK w Toruniu, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i Akademii Sztuki w Szczecinie.

Czytaj dalej