Migracja danych z PBN MS do PBN 2.0

W związku ze zbliżającym się terminem udostępnienia systemu PBN 2.0 OPI-PIB informuje, że wszystkie dane znajdujące się w Module Repozytoryjnym systemu PBN zostaną w sposób automatyczny przeniesione do PBN 2.0.
Dane znajdujące się w Module Sprawozdawczym będą migrowane w sposób półautomatyczny. W najbliższych dniach udostępnione zostanie narzędzie, które pozwoli na migrację różnych typów publikacji, tak aby zachowana była ich spójność i prawidłowe przypisanie punktacji oraz aby zachowana była zgodność danych z rozporządzeniem. Ze względu na to, że część typów publikacji jest inaczej reprezentowana w nowym modelu danych, udostępniona zostanie informacja jak będzie wyglądała konwersja rodzajów publikacji na nowe typy oraz jakie działania trzeba będzie podjąć, aby dotychczas raportowane publikacje były zgodne z nowym modelem.
W związku ze specyfiką zadań w migracji użytkownikami uprawnionymi do wykonywania operacji w procesie migracji będą Importerzy Publikacji dla całego podmiotu.
Zadaniami do wykonania w związku z migracją będą:
  1. wskazanie publikacji do przeniesienia do PBN 2.0 w przypadku duplikatów na wydziałach,
  2. dokonanie korekty błędnego ISBN lub uzupełnienie ISBN w przypadku jego braku w monografiach (pole wymagane przez rozporządzenie),
  3. uzupełnienie języków i krajów w przypadkach, gdzie nie zostały zmapowane automatycznie.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]