Komunikaty MNiSW

1. Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
30.09.2020
https://www.gov.pl/web/nauka/wykaz-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe

W dniu 29 września 2020 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.
Nowy, rozszerzony wykaz obejmuje 728 wydawnictw: 692 wydawnictwa na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).
20200930​_Komunikat​_w​_spr​_wykazu​_wydawnictw​_monografii​_naukowych.pdf 0.90MB
https://www.gov.pl/attachment/033f1e63-ab79-4c4b-9c27-d3848d845033

2. Komunikat dotyczący wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-dotyczacy-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe

W pierwszych dniach grudnia br. planowane jest ponowne uruchomienie modułu w ramach systemu teleinformatycznego PBN, w którym wydawnictwa nieujęte w wykazie będą mogły zgłosić gotowość poddania się ocenie Komisji Ewaluacji Nauki, która zostanie dokonana w 2021 r.
Zgodnie z § 4 rozporządzenia MNiSW w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, Minister sporządza wykaz na podstawie projektu przekazanego przez Komisję Ewaluacji Nauki.  Warto zaznaczyć, że w ewaluacji jakości działalności naukowej, która zostanie przeprowadzona w 2022 r., przy ocenie osiągnięć dotyczących monografii brana będzie pod uwagę punktacja przypisana wydawnictwom w ostatnim opublikowanym przed ewaluacją wykazie.
Wydawnictwa zainteresowane oceną KEN będą mogły przesłać zgłoszenie w systemie PBN w terminie do dnia 28 lutego 2021 r., dołączając informacje potwierdzające spełnianie wymagań określonych w ww. rozporządzeniu rozporządzeniu MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Zakres informacji przedstawianych w zgłoszeniu zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem, w momencie uruchomienia modułu w PBN.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]