Pomoc systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

1. Podstawy prawne funkcjonowania systemu POL-on (29.03.2021)
System POL-on jest umocowany przede wszystkim w tzw. ustawie 2.0. Formalną ciągłość pomiędzy starym POL-on 1 a nowym systemem POL-on 2.0 ustanawia art. 219 ust. 1 i 2 przepisów wprowadzających ustawę 2.0.
OPI PIB jest twórcą i operatorem technicznym systemu, w związku z czym zapewnia użytkownikom wsparcie w zakresie technicznej obsługi systemu, natomiast strategiczne decyzje dotyczące interpretacji przepisów prawnych, szczegółowego zakresu i terminów gromadzenia danych podejmuje MEiN.
Dane w Systemie POL-on są przetwarzane m.in. w celu:
– przeprowadzania ewaluacji jakości kształcenia, szkół doktorskich, jakości działalności naukowej,
– prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora,
– ustalania wysokości subwencji i dotacji,
– realizacji zadań przez NAWA, NCBiR oraz NCN,
– wypełniania obowiązków dotyczących statystyki publicznej.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/podstawy-prawne-funkcjonowania-systemu-pol-on/

2. Dane finansowe – Wprowadzenie (30.03.2021)
Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe oraz źródła pochodzenia środków i wyniki finansowe były dotychczas sprawozdawane w POL-on 1 i dostępne w ramach modułu Finanse jednostki. ​
Dane te zostały zmigrowane do nowej aplikacji poczynając od roku 2017.  Jednak niektóre informacje trzeba uzupełnić w POL-on 2.0 – zaraportowania wymagają dane dotyczące przychodów z usług badawczych na zlecenie oraz przychodów z tytułu komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami.
Więcej informacji pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-finansowe-wprowadzenie/

3. Dane finansowe – Ścieżki pracy (30.03.2021)
Ten wpis pozwala prześledzić ścieżki pracy w module Dane finansowe w zakresie dodawania zestawienia do wykazów:​
– Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe​
– Źródła pochodzenia finansów i wyniki finansowe​
– Przychody  usług badawczych na zlecenie​
– Przychody z tytułu komercjalizacji​
Zestawienie za rok poprzedni można dodawać/usuwać i  edytować najpóźniej do końca 31.03 roku następnego (czyli np. za 2019 można dodać do końca dnia 31.03.2020).
Nie można usunąć zestawienia, jeśli dotyczy ono roku budżetowego już zamkniętego (czyli po 31.03. godzina 23:59).
Zestawienia dla przychodów z usług na zlecenie za lata 2017-2021 oraz dla przychodów z komercjalizacji można dodawać/usuwać i edytować najpóźniej do końca 15.01.2022 r.
Więcej informacji pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-finansowe-sciezki-pracy/