logo fnp

NABÓR WNIOSKÓW DO XVI KONKURSU O NAGRODĘ IM. ARTURA ROJSZCZAKA

W imieniu Klubu Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej zapraszamy do udziału w XVI konkursie o nagrodę im. Artura Rojszczaka, w którym młodzi uczeni mogą zdobyć nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe, oraz przede wszystkim humanistyczną postawę i umiejętność przekraczania barier wąskich specjalizacji.

Konkurs skierowany jest do młodych doktorów, którzy uzyskali stopień doktora w ciągu 5 lat  kalendarzowych poprzedzających rok w którym odbywa się konkurs, którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi, wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.

Kandydatów do Nagrody zgłaszają formalnie członkowie Klubu Stypendystów FNP, na podstawie informacji własnych oraz informacji przekazanych im przez środowisko naukowe. Zgłoszenie kandydata poprzez wypełnienie formularza do właściwego członka Klubu nie jest równoznaczne z formalnym zgłoszeniem do nagrody, gdyż decyzja o przedstawieniu kandydata jest suwerenną decyzją członka Klubu Stypendystów FNP.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej: http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka

Pytania dotyczące kwestii organizacyjnych, tj. regulaminu, formularzy, trybu zgłaszania kandydatów, pomocy w kontaktach z członkami Klubu, itp. prosimy kierować do Opiekuna Nagrody (). Rolą Opiekuna jest formalna organizacja przebiegu konkursu. Nie może on nominować kandydatów do Nagrody.

pióro, podpis

INFORMACJA

Informuję, iż zgodnie z decyzją JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, czas pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w dniu 31 grudnia 2021 r. (Sylwester) został ustalony w godzinach od godz. 7:30 do godz. 11:30.

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska-Kozak

 

logo sum

ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

Od 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać w Polsce pakiet nowych zmian podatkowych, wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu, w tym wyliczanie wynagrodzeń. W przypadku umów o pracę, została ustalona „ulga dla klasy średniej”, jednak ma ona zastosowanie w zależności od wysokości wynagrodzenia.

Ponieważ jest to ulga można stosować ją miesięcznie, mając na uwadze, że rozliczana jest w skali roku.

Ulga zostanie zastosowana, jeżeli w jednym zakładzie pracy pracownik otrzymuje przychody brutto:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
  • w wysokości wynoszącej miesięcznie brutto od 5701 zł do 11141 zł,
  • które podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej – z wyłączeniem przychodów wolnych od podatku.

Z ulgi mogą skorzystać osoby, które w okresie podatkowym otrzymały przychód z umowy o pracę lub aktu mianowania 68 412 zł do 133 692 zł rocznie. Jeżeli przychód roczny z wszystkich źródeł nie znajduje się w tym przedziale to nie ma prawa do zastosowania ulgi dla klasy średniej, tj. w przypadku stosowania ulgi w poszczególnych miesiącach będzie konieczność dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym.

Ulga jest uwzględniana w rozliczeniu rocznym, przy czym płatnik ma obowiązek stosować ją automatycznie na etapie obliczania zaliczek na podatek, co oznacza, że nie potrzebuje żadnych oświadczeń pracownika.

Pracownik może natomiast w każdym czasie zrezygnować ze stosowania ulgi – taką rezygnację powinni rozważyć Pracownicy, których przychody w skali roku przekroczą 133.692 zł. Wniosek o rezygnację ze stosowania ulgi wiąże Pracodawcę wyłącznie w danym roku podatkowym – należy składać go odrębnie każdego roku.

W załączeniu wniosek o niestosowanie „ulgi dla klasy średniej”.

W związku z krótkim okresem wdrażania przepisów oraz aktualnie panującą sytuacją dopuszcza się przesłanie rezygnacji w formie e-mail z adresu służbowego pracownika (potwierdzenie tożsamości osoby).

Jednocześnie informuję, że od roku 2022 miesięczna kwota wolna od podatku wynosi 425 zł (poprzednio 43,67 zł), jest to kwota stosowana tylko z jednego źródła dochodu (emerytury, umowy o pracę), w związku z czym stosowanie kwoty w kilku zakładach pracy może skutkować wysoką dopłatą podatku w rozliczeniu rocznym. Nadmieniam, że zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami kwota wolna stosowana jest z urzędu przez ZUS przy wypłacie emerytury lub renty. Osoby pobierające te świadczenia powinny złożyć PIT-2 w Uczelni i wskazać ZUS jako instytucję stosującą kwotę wolną od podatku.

Bliższe informacje można uzyskać:
Tel. 32 20 83 529 lub 32 20 83 538

logo systemu POLON

SEDN

17. grudnia br. została wdrożona nowa wersja SEDN Demo v. 0.10.0-etl-11, w której zostały wprowadzone liczne, istotne poprawki działania systemu. Lista najważniejszych zmian znajduje się pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/2021/12/17/nowa-wersja-sedn-demo-v-0-10-2-etl-13/

 

https://sedn-demo.opi.org.pl/