logo systemu POLON

SEDN

https://sedn-demo.opi.org.pl/

W dniu 30.11. br. została wdrożona nowa wersja SEDN Demo v.0.9.0-etl-10, w której zostały wprowadzone liczne poprawki, m.in. został wprowadzony modyfikator +1 za nieewaluowaną dyscyplinę, został naprawiony błąd powodujący brak projektów naukowych, został poprawiony błąd wyświetlanych informacji dla osoby będącej jednocześnie pracownikiem i doktorantem.

logo systemu POLON

Aktualizacja wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

W dniu 1 grudnia br. Minister Edukacji i Nauki sporządził kolejny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
Na pozycji 32256 znalazło się Annales Academiae Medicae Silesiensis 1734-025X z liczbą 20 punktów, ale z przypisanymi tylko dwoma dyscyplinami – naukami medycznymi oraz naukami farmaceutycznymi.

Komentarz prof.Kulczyckiego do najnowszego wykazu czasopism https://twitter.com/ekulczycki/status/1466081855027953675 „Minister dodał kilkaset czasopism, które nie spełniają ustawowych wymagań”. „Chodzi o wymóg formalny indeksowania w WoS/Scopus/ERIH Plus lub bycie beneficjentem programu wsparcia czasopism”.
Prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczycki – przewodniczący ministerialnego zespołu ds. oceny czasopism naukowych (2017-2018), członek Komisji Ewaluacji Nauki i Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP, od 2019 przewodniczący europejskiej sieci badaczy ewaluacji nauki European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities.

pióro, podpis

INFORMACJA w sprawie dodatkowych dni wolnych dla pracowników Uczelni w roku 2022

INFORMACJA
w sprawie dodatkowych dni wolnych dla pracowników Uczelni w roku 2022

 

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Nr 190/2021 z dnia 30.11.2021 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2022, w związku z przypadającym 1 stycznia 2022 r. świętem w innym dniu wolnym niż niedziela – jako dzień wolny od pracy został ustalony dzień 07 stycznia 2022 r.

Jednocześnie zostały zaplanowane następujące dodatkowe dni wolne od pracy dla pracowników Uczelni:

15 kwiecień 2022 r. (Wielki Piątek)
przy uwzględnieniu przypadających na okres od 13.04.2022 r. do 19.04.2022 r. wakacji wiosennych zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/2021 z późn. zm. Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

02 maj 2022 r. (poniedziałek)
przy uwzględnieniu dnia rektorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/2021 z późn. zm. Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

17 czerwiec 2022 r. (piątek)
przy uwzględnieniu dnia rektorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/2021 z późn. zm. Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

31 październik 2022 r. (poniedziałek)
w przypadku uwzględnienia dnia Rektorskiego w organizacji roku akademickiego 2022/2023.

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska-Kozak