logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1. Studia interdyscyplinarne w module Kierunki studiów
2024-05-09
W module Kierunki studiów została wdrożona obsługa studiów prowadzonych przez uczelnię, dla których nie została wskazana dyscyplina wiodąca oraz studiów wspólnych interdyscyplinarnych
2. Harmonogram prac w systemie POL‑on na najbliższy okres
czerwiec: udostępnienie w Bazie dokumentów planistyczno-sprawozdawczych sprawozdań finansowych (sprawozdanie z wykorzystania subwencji, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego, plan rzeczowo-finansowy)
lipiec: udostępnienie w module GUS sprawozdań mobilności wraz z nowymi działami dotyczącymi mikromobilności.