logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

  1. Raport niespójności pomiędzy modułem studentów i kierunków – obszar Studenci i Kierunki <nowy POL-on> (3.06.2020)
  2. Generowanie raportu – obszar Kierunki <nowy POL-on> (3.06.2020)
  3. Generowanie raportu – obszar Studenci <nowy wykaz> (3.06.2020)
  4. Generowanie raportu – obszar Studenci <stary i nowy wykaz> (3.06.2020)
  5. Wygląd i zawartość modułu Raporty (akt. 3.06.2020)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Ogólnodostępne raporty z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego w RAD-on

https://radon.nauka.gov.pl/raporty/szkolnictwo-wyzsze-i-nauka
 
Przykłady raportów:

  1. Uczelnie w Polsce w latach 2012–2018
  2. Studenci w Polsce w latach 2012–2018
  3. Kierunki studiów w Polsce w latach 2012–2018
  4. Kadra uczelni w Polsce w latach 2012–2018
  5. Szkolnictwo wyższe w Polsce w latach 2012–2018

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

PBN – Dodawanie oświadczeń do publikacji

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/dodawanie-oswiadczen-do-publikacji/
 
Na podstawie art. 265 ust 13 Ustawy 2.0 osoba, której osiągnięcia są wykazywane  na potrzeby ewaluacji składa oświadczenie upoważniające dany podmiot do wykazania tych osiągnięć w ramach poszczególnych dyscyplin.
W systemie PBN technicznym odpowiednikiem oświadczenia jest Profil Instytucji, w którym gromadzone są publikacje oświadczone przez osoby w poszczególnych dyscyplinach do konkretnego podmiotu.
Dodawanie publikacji do Profilu Instytucji jest możliwe dla użytkowników posiadających w systemie rolę Importera Publikacji.
Zadaniem systemu PBN jest odwzorowanie na moment ewaluacji zebranych oświadczeń – przy publikacji należy wskazać w jakiej roli oraz w jakiej dyscyplinie występują poszczególne osoby w publikacji (np. autor/redaktor/autor przekładu) oraz zaznaczyć dyscyplinę. Po wykonaniu tych czynności dla wszystkich osób, które oświadczyły swoje publikacje do podmiotu, publikacje zostaną zapisane na liście publikacji w Profilu Instytucji – czyli zbiorze publikacji, które będą uczestniczyły w procesie ewaluacji.

UWAGA! Przypisane publikacji do Profilu Instytucji w systemie PBN nie zwalnia podmiotów z obowiązku zebrania oświadczeń.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

POL-on 2 – dodanie dwóch ważnych aktualizacji w module pracowników

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10
 
W ostatnim tygodniu zostały wdrożone w ramach modułu pracowników dwie dość ważne funkcjonalności.
Wdrożono funkcjonalność usuwania pracownika. Od teraz można usuwać błędnie zarejestrowanych pracowników w podmiotach.
Od teraz można usuwać każdego pracownika w podmiocie, który nie ma wprowadzonego żadnego oświadczenia (ani oświadczenia o reprezentacji dyscyplin, ani oświadczenia N).
Jeśli takie oświadczenia są, to należy w pierwszej kolejności przeprowadzić proces usuwania oświadczeń przy udziale MNiSW, a następnie usunąć takiego pracownika.
Drugą funkcjonalnością jest możliwość oznaczania podstawowego miejsca pracy także w instytutach badawczych, PAN i Międzynarodowych instytutach naukowych.
Założenia przy tym są takie same jak w przypadku uczelni, a więc pracownik musi mieć pełny etat na danym stanowisku w danym podmiocie.
Może być oznaczone tylko jedno podstawowe miejsce pracy w podmiocie w danym czasie – niezależnie od typu podmiotu.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe lub zaktualizowane wpisy do Pomocy systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/
1. Postępowania awansowe w okresie przejściowym – informacje ogólne (akt. 13.05.2020)
2. Korekta po zatwierdzeniu sprawozdania GUS jako całości (akt. 14.05.2020)
3. Zatwierdzenie danych działu i całości sprawozdania GUS (akt. 14.05.2020)
4. Walidacje i weryfikacja sprawozdań GUS (akt. 14.05.2020)
5. Wypełnianie sprawozdań GUS w zakresie działów uzupełnianych ręcznie częściowo lub w całości (akt. 14.05.2020)
6. Uprawnienia do modułu Sprawozdawczość GUS (akt. 14.05.2020)
7. Jak pobrać UID pracownika? (13.05.2020)
8. Specyfikacja interfejsów masowej wymiany danych w systemie POL-on (akt. 20.05.2020)
9. Infografika dla audytorów wewnętrznych (akt. 15.05.2020)
10. Komunikat MNiSW oraz infografika w sprawie liczby godzin zajęć w systemie POL-on (15.05.2020)
11. Wygląd i zawartość modułu Raporty (18.05.2020)
12. Generowanie raportu – obszar GUS (8.05.2020)
13. Generowanie raportu audytowego – obszar Pracownicy (8.05.2020)
14. Generowanie raportu – obszar Pracownicy (8.05.2020)
15. Wspierane przeglądarki (15.05.2020)
16. System Zgłoszeń – jak przyspieszyć realizację mojego zgłoszenia? (15.05.2020)
17. Moduł Kierunki studiów – role i uprawnienia (4.05.2020)
18. Rejestracja nowego uruchomienia (4.05.2020)
19. Dane studiów na kierunku – Historia zmian nazw (akt. 4.05.2020)
20. Dane studiów na kierunku – Aktualne dane studiów na kierunku (akt. 4.05.2020)
21. Dane studiów na kierunku – Opłaty (akt. 14.05.2020)
22. Liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy – moduł Kierunki (akt. 20.05.2020)
23. Łączna liczba godzin zajęć określonych w programie studiów – moduł Kierunki (akt. 20.05.2020)
24. Jak sprawdzić uprawnienia podmiotu do nadawania stopnia? (11.05.2020)
25. Szkoły doktorskie – informacje ogólne (akt. 11.05.2020)
26. Rejestracja szkoły doktorskiej (akt. 11.05.2020)
27. Inne osoby prowadzące zajęcia (akt. 28.05.2020)
28. Dane pracownika – Informacje o prowadzonych zajęciach – liczba godzin zajęć (akt. 20.05.2020)
29. Dane pracownika – Oświadczenie o dyscyplinie (akt. 22.05.2020)
30. Rejestracja doktorantów, którzy zostali przyjęci na studia doktoranckie w wyniku przeniesienia od 1 października 2019 r. (akt. 13.05.2020)
31. Jak usunąć osobę ubiegającą się o stopień doktora? (11.05.2020)
32. Postępowanie awansowe osoby ubiegającej się o stopień doktora (akt. 13.05.2020)
33. Zatrudnienie doktoranta (akt. 5.05.2020)
34. Ocena śródokresowa (akt. 5.05.2020)
35. Stypendium doktoranckie (akt. 5.05.2020)
36. Jak usunąć dane kształcenia? (akt. 5.05.2020)
37. Historia zmian kształcenia (akt. 5.05.2020)
38. Jak zakończyć kształcenie doktoranta? (akt. 5.05.2020)
39. Jak skreślić osobę z listy doktorantów? (akt. 5.05.2020)
40. Jak zawiesić lub odwiesić kształcenie doktoranta? (akt. 5.05.2020)
41. Jak zmienić doktorantowi program kształcenia? (akt. 5.05.2020)
42. Jak skorygować dane kształcenia? (akt. 5.05.2020)
43. Kształcenie doktorantów – Dane kształcenia (akt. 5.05.2020)
44. Rejestracja osoby ubiegającej się o stopień doktora (akt. 5.05.2020)
45. Nowe podejście do wprowadzania danych w module Osoby ubiegające się o stopień doktora (akt. 7.05.2020)
46. Kogo rejestrujemy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora? (akt. 13.05.2020)
47. Role umożliwiające dodawanie osób ubiegających się o stopień doktora (akt. 5.05.2020)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]