LOGO PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK

Uprzejmie informuję, że od dnia 01 stycznia 2021 r. ruszył Program PPK dla instytucji będących Jednostkami Sektora Finansów Publicznych.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dokonał wyboru instytucji zarządzającej PPK.
Zarządzającym PPK w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach zostało Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

Wszelkie informacje dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych dostępne są na stronie Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK.

 

[Przesłano przez: Magdalena Sołtys]

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Mając na uwadze coraz częstsze pytania pracowników o udostępnianie ich danych osobowych w związku z organizacją szczepień w ramach Narodowego Program Szczepień przeciw COVID-19, a także w związku z sytuacją pandemiczną oraz ciążących na Uczelni jako pracodawcy obowiązkach prawnych w postaci odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy w korelacji z przepisami prawa prywatności, proszę o zapoznanie się z załączoną  klauzulą informacyjną.

                                                                                 Kierownik

Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych

               Jolanta Samborska – Kozak

Klauzula informacyjna dla pracowników (COVID-19)

Śląski Uniwersytet medyczny w Katowicach w związku z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych w związku z pandemią COVID-19:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna z Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO).

Ochrona zdrowia i zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

 • art. 6 ust. 1 lit. d RODO,
 • art. 9 ust. 2 lit. i RODO.

Ochrona żywotnych interesów
pracownika lub współpracownika.

 • art. 6 ust. 1 lit. d RODO,
 • art. 9 ust. 2 lit. c RODO.

Wykonanie przez pracodawcę obowiązków prawnych w postaci odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, a w szczególności ciążących na pracodawcy obowiązków ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 207 § 1 i § 2 pkt 1–3 oraz art. 229 KP (tak również: orzeczenie SN z 18.12.2002 r., I PK 44/02),
 • art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

Wykonanie przez pracodawcę obowiązków prawnych w postaci przekazywania informacji uprawnionym organom i służbom, w tym służbom sanitarno-epidemiologicznym.

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) w zakresie w jakim pracodawca obowiązany jest do udzielania uprawnionym organom, w tym służbom sanitarno-epidemiologicznych informacji w zakresie objętym przepisami obowiązującego prawa,
 • art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Organizacja szczepień w ramach Narodowego Program Szczepień przeciw COVID-19

 • art. 9 ust. 2 lit. a RODO – tj. świadoma i dobrowolna zgoda zainteresowanego szczepieniami pracownika, w tym zgoda na przekazanie danych osobowych podmiotom leczniczym realizującym szczepienia.

Dane przetwarzane dla wyżej wskazanych celów mogą być udostępniane szczególnym kategoriom odbiorców, którzy są do tego upoważnieni przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi t.j. Dz.U. 2020 poz. 1845 ze zm.) – np. służbom Głównego Inspektoratu Sanitarnego, bądź innym służbom kryzysowym.

Przekazywane dane, poza danymi podstawowymi, jak imię i nazwisko, obejmować mogą informacje o adresie zamieszkania lub danych kontaktowych, w celu ułatwienia skontaktowania się z pracownikiem lub współpracownikiem, gdyby zaistniało zagrożenie o charakterze sanitarnym.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych, zasady przetwarzania i przysługujące prawa z zakresu ochrony danych osobowych nie zmieniają się.

szczepienia komunikat

Szczepienia przeciw COVID-19 w ramach Etapu „0”

AKTUALIZACJA Z DNIA 7 STYCZNIA 2021 R.

Szczepienia przeciw COVID-19 w ramach Etapu „0″

Do dnia 10 stycznia 2021 r. wydłużono możliwość zgłoszenia do szczepień przeciw COVID-19 dla zainteresowanych studentów, doktorantów, wszystkich pracowników, w tym administracyjnych, technicznych, pomocniczych itd. – bez względu na formę zatrudnienia.
Przypominamy, że zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej SUM. Zapisujący się otrzyma zwrotną informację z potwierdzeniem wpływu zgłoszenia do SUM.

Jednocześnie nawiązując do licznych pytań, które wpłynęły do Uczelni w związku ze zgłoszeniem przez SUM do szpitali węzłowych osób wyrażających wolę zaszczepienia przeciw COVID-19, poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

 • Pytanie 1
  Dlaczego, pomimo złożenia deklaracji o zaszczepienie się przeciw COVID-19, nie otrzymałem e-skierowania?

  Odpowiedź:
  Dotychczasowe deklaracje, złożone poprzez aplikację przez studentów, doktorantów i pracowników Uczelni do dnia 23.12.2020 r., zostały przekazane szpitalom węzłowym celem wygenerowania e-skierowania.
  W związku z powyższym, wystawienie e-skierowania na szczepienie pozostaje niezależne od Uczelni. SUM nie posiada informacji o fakcie wygenerowania e-skierowania poszczególnym osobom. Istnieje możliwość sprawdzenia, czy e-skierowanie zostało wygenerowane poprzez zalogowanie się na Internetowe Konto Pacjenta.

 • Pytanie 2
  Co oznacza na wystawionym e-skierowaniu oznaczenie „Punkt Szczepień (9600)”

  Odpowiedź:
  Oznaczenie „Punkt Szczepień (9600)” jest kodem resortowym Punktu szczepień zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania. Nie jest to lokalizacja adresowa miejsca szczepienia.

 • Pytanie 3
  Jakie są terminy szczepień?

  Odpowiedź:
  Uczelnia zgłosiła blisko 4 400 studentów, 628 pracowników i 30 doktorantów do 45 szpitali węzłowych, które odpowiadają za dalszą organizację szczepień, w tym powiadamianie zgłoszonych osób o terminie szczepienia. Uczelnia nie posiada informacji o terminach szczepień w poszczególnych szpitalach. Grafik szczepień przeciw COVID-19 ustala szpital węzłowy i kontaktuje się ze zgłoszonymi osobami, ustalając datę szczepienia.
  Ze względu na dystrybucję szczepionek do poszczególnych podmiotów leczniczych odpowiedzialnych za realizację szczepień, ewentualne pytania dotyczące terminu wykonania szczepienia, dawkowania, rodzaju preparatu, sposobu podania szczepionki, należy kierować bezpośrednio do koordynatorów szczepień w szpitalach węzłowych – dane koordynatora winny być dostępne na stronach internetowych szpitali.

 • Pytanie 4
  Do którego szpitala węzłowego zostałem skierowany na szczepienie?

  Odpowiedź:
  Ze względu na bardzo krótki termin na złożenie poprzednich zgłoszeń, studenci zostali przypisani proporcjonalnie szpitalom klinicznym SUM, uwzględniając lokalizację Wydziału oraz liczbę zgłoszeń studenckich. Doktorantów ze względów organizacyjnych zgłoszono do Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca SUM w Katowicach (Katowice, ul. Ziołowa 45/47).
  Weryfikacji szpitala węzłowego, do którego zadeklarowany student, doktorant lub zadeklarowany pracownik SUM w Katowicach został przypisany, można dokonać poprzez formularz: https://forms.sum.edu.pl/szpital (aby skorzystać z formularza do sprawdzania szpitala, trzeba się zalogować / mieć ustawione proxy).
  Studenci anglojęzyczni są i nadal będą informowani do którego szpitala węzłowego zostali przypisali na szczenienie przeciw COVID-19, poprzez e-mail w systemie dziekanatowym.

 • Pytanie 5
  Czy istnieje możliwość zmiany szpitala węzłowego, do którego zostałem przypisany?

  Odpowiedź:
  TAK, ale we własnym zakresie W tej sprawie także proszę kontaktować się z właściwymi koordynatorami w szpitalach. SUM nie zajmuje się indywidualnymi wnioskami o zmianę miejsca realizacji szczepień.

Wobec szeregu innych pytań zachęcamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami zamieszczonymi pod linkiem https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi
Ponadto ewentualne pytania merytoryczne można kierować na infolinie: 989.

 

Uwaga – przedłużenie terminu zgłoszeń do szczepienia przeciw COVID-19

W dniu 29.12.2020 r. Ministerstwo Zdrowia wydłużyło okres zgłoszenia do szczepień przeciw COVID-19 (https://www.gov.pl/web/nauka/szczepimysie–szczepienia-przeciw-covid-19-dla-pracownikow-i-studentow-kierunkow-medycznych).
Zainteresowanych szczepieniem:
1. studentów, w tym na kierunkach prowadzonych w języku angielskim,
2. doktorantów,
3. wszystkich pracowników, w tym administracyjnych, technicznych, pomocniczych itd. – bez względu na formę zatrudnienia,

którzy dotychczas nie wypełnili formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej SUM do dnia 23.12.2020 r. informujemy, że w okresie od 4 stycznia do 8 stycznia 2021 r. na stronie internetowej SUM dostępny będzie formularz elektroniczny, który należy wypełnić. Zapisujący się otrzyma zwrotną informację z potwierdzeniem wpływu zgłoszenia do SUM.

Równocześnie informujemy, że dotychczasowe deklaracje do szczepień przeciw Covid-19 złożone poprzez aplikację do dnia 23.12.2020 r. przez studentów, doktorantów i pracowników Uczelni zostały przekazane szpitalom węzłowym w terminie. Niezależne od Uczelni pozostaje wystawienie skierowania na szczepienie. Pracownicy SUM, którzy w poprzednim naborze nie dokonali wyboru szpitala w czasie określonym w sms, a wypełnili formularz zgłoszeniowy, zostali przypisani do szpitali według miejsca zatrudnienia w SUM i nie powinni wypełniać ponownego zgłoszenia.

Studenci zostali przypisani szpitalom klinicznym SUM, uwzględniając lokalizację Wydziału oraz liczbę zgłoszeń studenckich. Doktorantów ze względów organizacyjnych zgłoszono do Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca SUM w Katowicach (Katowice, ul. Ziołowa 45/47).

Natomiast indywidualne zgłoszenia studentówi pracowników Uczelni wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie poprzez formularz zgłoszeniowy) m.in. do Centrum Informatyki i Informatyzacji nie mogły ze względów formalnych zostać przekazane szpitalom węzłowym. Zatem osoby te powinny wypełnić formularz, który będzie dostępny w styczniu.

Pytania w powyższej kwestii proszę kierować wyłącznie w formie elektronicznej z kont uczelnianych na adres: , podając równocześnie numer telefonu, celem ułatwienia komunikacji.

Więcej informacji na temat Narodowego Programu Szczepień znajduje się pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19.

logo sum

Komunikat 11/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r.

Komunikat 11/2020
z dnia 23 grudnia 2020 r.
Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 2316) do dnia 17 stycznia 2021 r. podtrzymuję ustalenia dotyczące formy kształcenia przekazane w punkcie I Komunikatu Nr 10/2020 z dnia 03.12.2020 r.

Do decyzji właściwych Dziekanów pozostawiam organizację realizacji zajęć na kierunkach prowadzonych w języku angielskim.

Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański


  Communication No. 11/2020 of December 23, 2020
of the Rector of the Medical University of Silesia in Katowice

In connection with the Regulation of the Council of Ministers of December 21, 2020, on the establishment of certain restrictions, orders and prohibitions in connection with the occurrence of a state of epidemic (Journal of Laws 2020, item 2316), until 17 January 2021, I maintain the arrangements concerning the form of education communicated in point I of Communication No. 10/2020 of December 3, 2020.

I leave the organization of programs conducted in English language to the decision of the specified Deans.

Rector
of the Medical University of Silesia in Katowice
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański