Nabór wniosków w ramach Programu Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłosiła nabór wniosków w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki na lata 2022-2024” planowanych do realizacji jeszcze w roku 2023 albo w roku 2024.

Nabór rozpocznie się 1 czerwca i zakończy 30 czerwca 2023 r.

W ramach wniosków, których realizację zaplanowano do końca 2023 r. otwarto nabór w trzech obszarach tematycznych:

Obszar tematyczny 1: Światowej klasy naukowcy w Metropolii.

Obszar zakłada dofinansowanie dla projektów, w ramach których wykładowcy z najwyżej notowanych w światowych rankingach szkół wyższych na świecie lub laureaci znaczących nagród w skali globalnej czy też osobowości w świecie artystycznym, będą prowadzili zajęcia oraz inne aktywności na uczelniach GZM. W przypadku uczelni artystycznych, zapraszana osoba nie musi reprezentować uczelni wyższej.

Poziom dofinansowania: od 60 do 99% kosztów kwalifikowanych

Obszar tematyczny 3: Nowatorskie metody kształcenia.

Obszar zakłada dofinansowanie do projektów polegających na realizacji nowatorskich (w skali uczelni) programów edukacyjnych, kierowanych do studentów uczelni, w tym w szczególności programów skupionych na: aktywnym włączaniu partnerów zewnętrznych (w szczególności instytucji publicznych, innych uczelni, organizacji pozarządowych, sektora biznesu); programów realizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni, w celu wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług powszechnych, a także programów pogłębiających możliwość kształcenia praktycznego / kształcenia w działaniu.

Poziom dofinansowania: 90% kosztów kwalifikowanych

Obszar tematyczny 5: Studiuj w Metropolii

W ramach obszaru dofinansowane będą projekty polegające na:

– tworzeniu przez uczelnie indywidualnych programów kształcenia dla studentów pierwszego roku, będących laureatami olimpiad przedmiotowych oraz konkursów artystycznych i sportowych dla szkół ponadpodstawowych, w celu podejmowania studiów na uczelniach znajdujących się na obszarze GZM;

– podejmowaniu przez uczelnie wyższe, znajdujące się w granicach GZM, inicjatyw naukowych, adresowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych z obszaru GZM, zachęcających do podejmowania dalszej nauki na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, za wyjątkiem kursów przygotowujących do matury oraz innych egzaminów państwowych i międzynarodowych.

Poziom dofinansowania: 90% kosztów kwalifikowanych

Dla projektów planowanych do realizacji w roku 2024 otwarto nabór w ramach wszystkich pięciu obszarów tematycznych, obejmujących również obszary:

Obszar tematyczny 2: Wsparcie badań

Obszar zakłada dofinansowanie:

– projektów polegających na prowadzeniu badań niezbędnych w procesie uzyskania stopnia naukowego doktora, na uczelniach znajdujących się w granicach GZM;

– projektów naukowo-badawczych, prowadzonych przez pracowników naukowych w stopniu doktora.

Poziom dofinansowania: 90% kosztów kwalifikowanych

Obszar 4: Konkursy i wydarzenia naukowe

Obszar zakłada dofinansowanie do projektów polegających na udziale studentów, kół naukowych, działających na uczelniach wyższych w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach o charakterze współzawodnictwa naukowego, jak również organizację takich wydarzeń na obszarze GZM.

Poziom dofinansowania: 90% kosztów kwalifikowanych

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie:
https://pracownik.sum.edu.pl/metropolitalny-fundusz-wspierania-nauki/#toggle-id-1

oraz na stronie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii:
https://metropoliagzm.pl/metropolia-nauki/

W przypadku chęci udziału w programie, serdecznie zachęcamy do kontaktu z pracownikami Centrum Transferu Technologii, zajmującymi się Metropolitalnym Funduszem Wspierania Nauki:

Pani mgr Joanna Rozbicka-Seman – tel. 32 208 36 40, email: ,

Pan Jakub Gomola – tel. 32 208 36 40, email: .

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY  – POBIERZ 


Dane wysyłającego:
Joanna Rozbicka-Seman

URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

Tworzenie scenariusza zaczyna się od wyboru kryterium wyszukiwania w pierwszym kroku. Na liście „Podstawowe” z lewej strony ekranu widoczne są trzy opcje: „Hospitalizacja”, „Pacjent”, „Wizyta”. Wybór jednej z nich decyduje o kontekście wyszukiwania danych. Jeżeli potrzebne są informacje o zdarzeniach medycznych, które zaszły w trakcie hospitalizacji pacjentów, to należy wybrać kryterium „Hospitalizacja”. Każda hospitalizacja spełniająca zadane przez użytkownika kryteria filtrowania będzie osobnym wierszem tabeli wynikowej.

W poniższym przykładzie zostały wyszukane hospitalizacje pacjenta z rozpoznaniem nowotworu złośliwego krtani. Dla uproszczenia wybrano jednego pacjenta po dacie urodzenia. Po określeniu warunków konieczne jest ich zapisanie. Należy kliknąć na ikonę „dyskietki” w lewym dolnym rogu, aby rozpoczęło się wyszukiwanie danych.

print screen

Po znalezieniu danych i kliknięciu na klawisz „Podgląd danych” można zobaczyć tabelę wynikową. Jeśli „Panel kolumn” z lewej strony jest ukryty należy kliknąć na szary pasek ze znakiem „>” przy lewej krawędzi okna. Zaznaczenie na liście kolumn „Hospitalizacja (id) [Id hospitalizacji]” i „Pacjent (id) [Id pacjenta]” spowoduje wyświetlenie odpowiednio identyfikatorów hospitalizacji i pacjenta. Identyfikatory hospitalizacji są dwa różne. Identyfikator pacjenta powtarza się i jest to tzw. identyfikator wewnętrzny przypisany pacjentowi w danym szpitalu.

print screen

Jeżeli gromadzone w scenariuszu dane mają dotyczyć całego przebiegu leczenia pacjenta, to należy wybrać kryterium podstawowe „Pacjent”. W przykładzie wprowadzono te same filtry wyszukiwania, co w pierwszym przykładzie.

print screen

W podglądzie danych należy zaznaczyć kolumny „Pacjent (id) [Id pacjenta]” i „Identyfikator [Identyfikator zewn. pacjenta]”. W tabeli wynikowej jest pojedynczy wiersz o tym samym wewnętrznym identyfikatorze pacjenta, co przy wyszukiwaniu w kontekście hospitalizacji. Gdyby ten sam pacjent był leczony także w innym szpitalu, to o ile jego identyfikator wewnętrzny w tym szpitalu byłby inny, to identyfikator zewnętrzny byłby taki sam.

print screen

Trzecie kryterium wyszukiwania pozwala wyszukać wizyty ambulatoryjne pacjentów. Każdy wiersz tabeli wynikowej dotyczy jednej wizyty. W przykładzie wprowadzono filtry wyszukiwania „Z rozpoznaniem na wizycie” i wybrano wszystkie rozpoznania dla „C32” oraz wprowadzono datę urodzenia pacjenta, czyli tak jak w powyższych przykładach.

print screen

W podglądzie danych zaznaczenie na liście kolumn z lewej strony „Wizyta (id) [Wizyta (id)]” i „Pacjent (id) [Id pacjenta]” wyświetli odpowiednio identyfikatory wizyty i pacjenta. Różnych identyfikatorów wizyt jest jedenaście. Identyfikator pacjenta jest ten sam we wszystkich wierszach i równy identyfikatorowi pacjenta z powyższych przykładów.

print screen

Kliknięcie ikony „ludzika” otworzy Moduł historii pacjenta, gdzie można odszukać znalezione hospitalizacje i wizyty ambulatoryjne po dacie ich rozpoczęcia.

printscreen

W pierwszym kroku są wyszukiwane tylko podstawowe informacje. Aby zebrać potrzebne dane należy dodać kolejne kroki scenariusza. Każdy kolejny krok powoduje uzupełnienie tabeli wynikowej o nowe kolumny.

Wybór kontekstu wyszukiwania w pierwszym kroku opisano na stronie
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/modul_wyszukiwania/kryteria_krok_pierwszy.html
i omówiono w trakcie szkolenia (od 00:05:00)
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/nagrania/szkolenie1.html.

wstażka żałobna

Z głębokim smutkiem żegnamy dr n. med. Stanisława Dyląga, Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

17 maja 2023

W imieniu Społeczności Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z wielkim smutkiem żegnamy wieloletniego Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, byłego przewodniczącego Rady Naszej Uczelni. Pan Dyrektor dla publicznej służby krwi służył 43 lata, wprowadzając szereg nowatorskich rozwiązań, zawsze służąc pomocą i życzliwością. Był człowiekiem pełnym energii, pomysłów, zawsze oddanym swoim pracownikom i  pracy, którą kochał.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest wdzięczny za jego obecność, pracowitość, gotowość do pomocy w ekstremalnych sytuacjach, ważnych dla zdrowia i życia pacjentów.

Cześć jego pamięci!
prof. Tomasz Szczepański
Rektor

nekrolog

logo osmosis.org

Zapraszamy do testowania bazy Osmosis!

Osmosis to kompleksowa platforma, która pomaga studentom medycyny i dydaktykom w nauce i nauczaniu. Dzięki platformie skomplikowane koncepcje medyczne stają się przystępne i wciągające. Jej moduły edukacyjne są zaprojektowane tak, aby prowadzić użytkowników przez koncepcje w łatwy sposób m. in. dzięki metodzie rozbijania materiału na mniejsze kawałki, czy metodzie multimedia design.

Więcej informacji –>> na stronie Biblioteki SUM.

 


Dane wysyłającego:
Justyna Seiffert

Logo ClinicalKey

Dostęp testowy do bazy ClinicalKey Student

Zapraszamy do testowania bazy ClinicalKey Student.

ClinicalKey Student jest interaktywną platformą edukacyjną, która wspiera studentów i wykładowców przez wzbogacenie procesu nauczania o narzędzia dostosowane do poszerzania i oceny wiedzy medycznej przyszłych specjalistów.

ClinicalKey Student daje dostęp do setek uznanych podręczników, obrazów, filmów, banków pytań i narzędzi, które usprawniają naukę.

UWAGA!!! Korzystanie z bazy możliwe jest po utworzeniu indywidualnego konta.

Więcej informacji na stronie Biblioteki SUM.

Dane wysyłającego:
Justyna Seiffert