logo sum

Pismo JM Rektora w sprawie nagród dla nauczycieli akademickich

Szanowni Państwo

uprzejmie informuję, że od dnia 02.09.2022 r. uruchomiony zostanie program do elektronicznego składania wniosków o przyznanie nagrody Rektora w zakresie działalności naukowej, za osiągnięcia innowacyjne oraz za recenzowaną monografię naukową (z poziomu II Wykazu Wydawnictw).

Nadmieniam, że Uchwałą Nr 40/2022 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 29 czerwca 2022 r. wprowadzone zostały zmiany do Regulaminu przyznawania nagród Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla nauczycieli akademickich w zasadniczej części determinowane wnioskami pracowników, w tym m.in.: w § 8 – dookreślona została generalna zasada, że dany cykl musi posiadać głównego autora tzw. „wiodącego”. Doprecyzowano również czasookres, w którym nagradzane w ramach cyklu publikacje winny być publikowane.

Ponadto wprowadzona została możliwość nagradzania z tytułu uzyskanego patentu (§ 11), a także wprowadzono zasadę wyróżniania prac, w których pracownicy są jedynymi współautorami publikacji afiliowanymi SUM lub nagradzana publikacja wypełnia slot, co znajduje wprost odzwierciedlenie w formularzu.

Nową proponowaną kategorią do nagrody jest wyróżnienie za najlepiej cytowaną pracę „Diamentowy SUM” (§ 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2a, § 7 ust. 2 pkt 3). Zgłaszający do nagrody będzie Dyrektor Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na podstawie danych uzyskanych z bazy Web of Science.

Nadal właściwą do rozpatrywania wniosków i rekomendowania przyznania nagrody jest Komisja ds. Nagród pod przewodnictwem Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej – prof. dr hab. n. med. Katarzyny Mizi-Stec, natomiast pytania i wątpliwości proszę kierować pod adres e-mail . W procesie weryfikacji składanych elektronicznie wniosków, Komisja może wystąpić do Wnioskodawców o przesłanie wydruków zgłoszonych publikacji.

Nadmieniam, że pracownicy Działu Organizacyjno-Prawnego będą dla Państwa dostępni pod nr tel. (32) 208 35 12 w zakresie wszelkich wątpliwości dotyczących wypełnienia elektronicznych formularzy.

Termin składania wniosków upływa w dniu 30.09.2022 r.

Oryginalne pismo JM Rektora do pobrania tutaj

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://spn.sum.edu.pl

logo sum

Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich – pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zasad przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich przedstawiamy poniżej co następuje:

 1. Co to jest SLOT?

  SLOT publikacyjny (inaczej: udział jednostkowy) to miara udziału autora w publikacji. Wielkość udziału w publikacji zależy od:

  • wartości punktowej publikacji (punkty przypisane czasopismom w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych i monografiom w wykazie wydawców publikujących recenzowane monografie naukowe),
  • liczby współautorów, którzy upoważnili  Uczelnię do wykazania tej publikacji w danej dyscyplinie,
  • liczby wszystkich autorów danej publikacji (liczba wszystkich autorów jest brana pod uwagę, jeśli punktacja czasopisma wynosi mniej niż 100).

  Im wyższa wartość punktowa publikacji i mniejsza liczba współautorów, tym większa wartość slotu dla danego autora.

  Nadmieniam, że wszystkie informacje, wyjaśnienia dotyczące slotów, a także przykłady wyliczeń znajdują się na stronie internetowej Biblioteki SUM, a także Facebooku Biblioteki, gdzie w ramach cyklu „Czwartki z bibliografią” przystępnie przedstawiono zagadnienia związane ze slotami i ewaluacją https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=838&Itemid=901&lang=pl

  W bazie Bibliografia Publikacji SUM po wybraniu indeksu „Nazwisko lub orcid (raport slotów)” otrzymamy wykaz publikacji danego autora z wyliczeniami slotów i ich wartościami punktowymi.

  W MODULE DORADCZYM systemu Expertus, bazującym na zasobach bazy Bibliografia Publikacji SUM, przedstawione są wyliczenia limitów slotów pracowników naukowych SUM, a także liczba wypełnionych slotów i ich wartość punktowa (link także na stronie Biblioteki SUM) https://publikacje.sum.edu.pl:8443/cgi-bin/expadv3w.exe

  W przypadku wątpliwości proszę o kontakt bezpośrednio z Panią mgr Wiolettą Dyjas (Dział Bibliografii i Bibliometrii, Biblioteka SUM) tel. 32 208 3566.

 2. Czy oświadczenie może zostać podpisane ręcznie i dołączone do wniosku w formie skanu?

  Dopuszcza się zeskanowanie podpisanego oświadczenia i dołączenie go w postaci pliku pdf.

 

 

logo sum

Komunikat Komisji ds. Nagród

Szanowni Państwo,

działając na podstawie Uchwały Nr 20/2021 z dnia 24.03.2021 r. Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla nauczycieli akademickich z późn. zm. uprzejmie informujemy, że nowe formularze dostępne są pod linkiem:

Jednocześnie nadmieniamy, że na prośbę JM Rektora w opracowaniu informatycznym pozostają formularze o przyznanie nagrody w zakresie działalności naukowej, za osiągnięcia innowacyjne oraz za recenzowaną monografię naukową (z poziomu II Wykazu Wydawnictw). Zostaną one udostępnione w terminie późniejszym odrębnym komunikatem. Elektroniczny obieg wniosków będzie dla Państwa ułatwieniem, wyeliminuje bowiem konieczność przesyłania papierowej wersji wniosku oraz dokumentów potwierdzających wskazane osiągnięcia.

 

 

Z poważaniem

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 

 

prof. dr hab. n . med. Katarzyna Mizia-Stec

 

Prorektor ds. Rozwoju i Transferu Technologii

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 

 

prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała

 

Business Teamwork & Office Illustration

Pilotażowe uruchomienie systemu EOD

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 lipca 2022 r. rozpoczyna się pilotażowe uruchomienie systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Procedowanie dokumentów na chwilę obecną odbywać się będzie równolegle, tj. dokumenty powinny być prowadzone jak do tej pory, a do systemu EOD powinny trafiać ich kopie.

Zakończenie okresu pilotażowego planowane jest na dzień 30 września 2022 r.

Jednocześnie informujemy, iż system EOD nie służy zastąpieniu poczty elektronicznej przeznaczonej do bieżącej wymiany informacji ale dedykowany jest do procedowania dokumentów (pism), których obieg odbywa się obecnie w formie papierowej.

 Zakres i kategorie spraw EOD w pilotażu SUM – Etap 1:

 1. Pisma przychodzące – pisma spoza SUM, czyli pisma przychodzące z zewnętrz, trafiające do Kancelarii, będą rejestrowane i przesyłane równolegle do obiegu aktualnego. Korespondencja email wymagająca rejestracji w Kancelarii powinna zostać skierowana dodatkowo na email
 2. Pisma wychodzące – przygotowywane przez jednostki organizacyjne SUM powinny zostać dodane równolegle do systemu EOD;
 3. Pisma wewnętrzne – wszystkie dokumenty wewnętrzne pomiędzy jednostkami organizacyjnymi SUM powinny w okresie pilotażu być wysyłane dodatkowo przez EOD.

Informacja o ewentualnym rozszerzeniu zakresu pilotażowego lub zmianie czasu jego trwania, zostanie zamieszczona w ramach odrębnego komunikatu.

Dostęp do systemu.

Logowanie do systemu EOD odbywa  się za pomocą konta domenowego SUM wykorzystywanego do logowanie się do komputerów służbowych lub tego, które używane jest w systemie Uczelnia

Adres strony logowania EOD: https://eod.sum.edu.pl

Pomoc.

W systemie EOD w zakładce pomoc znajdują się instruktaże wideo przedstawiające, w jaki sposób posługiwać się system.

W przypadku dostrzeżenia błędów lub problemów prosimy o ich zgłaszanie poprzez  stronę:  https://pomoc.sum.edu.pl  w ramach dedykowanej kategorii określonej jako „System – obieg dokumentów EOD” (dla ułatwienia identyfikacji problemów, prosimy o dołączanie zdjęć ekranu tzw. screenshot).

Centrum Informatyki i Informatyzacji

 

Logo UE

logo sum

Ogłoszenie ZFŚS

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje, że w pokoju 212 na II piętrze w budynku Rektoratu jest możliwość odbioru zamówionych voucherów do Parku Miniatur wraz z lunaparkiem oraz do Średniowiecznej Warowni Inwałd.