insygnia rektorskie

Dzień rektorski dla pracowników i studentów

Uprzejmie przypominam, że w związku z ustanowieniem dnia 12 czerwca 2020 r. dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów (zgodnie z Zarządzeniem nr 88 z dnia 15.05.2020 r. w sprawie roku akademickiego 2019/2020 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach), decyzją JM Rektora dzień 12 czerwca 2020 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska- Kozak

[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]

Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności Uczelni

Szanowni Państwo,

W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności Uczelni” Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, będący Administratorem Państwa Danych Osobowych, przekazuje następujące informacje o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie pracy zdalnej oraz prowadzenia procesu dydaktycznego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z art. 13 RODO:

 1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035.
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
 3. Dane osobowe przetwarza się zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d, e Rozporządzenia RODO w celu umożliwienia Państwu pracy zdalnej i/lub uczestnictwa w procesie dydaktycznym wykorzystującym metody i techniki kształcenia na odległość.
 4. Odbiorcami danych osobowych są:
  • Merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
  • Odbiorcami danych mogą być także podwykonawcy i podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie oraz inne organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
  • W przypadku wykorzystywania narzędzi informatycznych do kształcenia na odległość dostarczanych w ramach licencji Microsoft Office 365 Education odbiorcą danych jest firma Microsoft Corporation (informacje o ochronie danych można znaleźć na stronie internetowej: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement).
  • Odbiorcami danych mogą być inne podmioty, którym Uczelnia zgodnie z art. 28 RODO powierzyła przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane będą przechowywane zgodnie z zasadą minimalizacji i adekwatności przez okres ustalony na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w szczególności:
  • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. zm. )
  • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 poz. 164)
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawa te realizuje się na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Dane osobowe przetwarza się w celu realizacji ustawowych obowiązków Uczelni, ich podanie przy zawieraniu stosunku prawnego było wymagane określonymi przepisami prawa.

Dodatkowe informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych w procesie kształcenia na odległość zawiera Komunikat Nr 1/2020 Prorektora ds. Studiów i  Studentów z dnia 15.05.2020 r. dostępny pod adresem: https://sum.edu.pl/aktualnosci-i-komunikaty-swp/komunikaty-wiadomosci/komunikaty-koronawirus/11510-komunikat-nr-1-2020-prorektora-ds-studiow-i-studentow-z-dnia-15-05-2020-r

Praktyczne aspekty bezpieczeństwa informacji podczas pracy zdalnej zawarte zostały w Zarządzeniu Rektora SUM nr 76/2020 z dnia: 13.052020 r. w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji Bezpieczeństwa Pracy Zdalnej i Urządzeń Mobilnych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach”, które dostępne jest pod adresem: https://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=2441

W przypadku pozostających wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych przez SUM oraz bezpieczeństwa informacji uprzejmie proszę o kontakt bezpośredni z Inspektorem Ochrony Danych SUM – dr n. techn. inż. Marcinem Aptekorzem dostępnym pod nr tel. 32 208 3630 lub e-mail

[Przesłano przez: Marcin Aptekorz]

osoby pracujące przy komputerze

Webinarium: Plan Zarządzania Danymi w konkursach NCN

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium nt. Planów Zarządzania Danymi w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2020 r., w godzinach 9.30-14.00.

https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=794:webinarium-plan-zarzadzania-danymi-w-konkursach-ncn&catid=89&lang=pl&Itemid=658

[Przesłano przez: Anna Tyczka]

mężczyzna ze sztangą na siłowni

Rezygnacja z zakupu karnetów sportowych

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje, że uwzględniając ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w województwie śląskim, a także mając na uwadze ograniczony dostęp do usług i obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie całego kraju oraz w oparciu o opinię Organizacji Związkowych działających w Uczelni, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach rezygnuje z zakupu karnetów sportowych dla pracowników, emerytów i rencistów SUM oraz członków ich rodzin, które miałyby podlegać dofinansowaniu z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2020 roku.

Wszystkie osoby, które do tej pory dokonały wpłaty za karnet sportowy proszone są o pilny kontakt z Działem ds. Pracowniczych i Socjalnych telefonicznie: 32 208 35 24 lub mailowo:

[Przesłano przez: Beata Mincer]

mężczyzna ze sztangą na siłowni

Karnety – Benefit Systems S.A.

OGŁOSZENIE

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje, iż w dniu 17.04.2020 r. została zawarta Umowa pomiędzy firmą Benefit Systems S.A. i Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.

W ramach umowy od dnia 01.05.2020 r. można zakupić karnet sportowy uprawniający do korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych w różnych obiektach na terenie całego kraju.

Oferta skierowana jest do pracowników, emerytów i rencistów SUM, a także członków ich rodzin oraz uczestników studiów doktoranckich.

Karnety nie są dofinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Użytkownik pokrywa pełen koszt karnetu we własnym zakresie.

Nabycie karnetu możliwe będzie w dowolnym czasie trwania Umowy, która została zawarta na czas określony do dnia 30.04.2021 r .

W przypadku zainteresowania zakupem karnetu niezbędnym jest dokonanie zgłoszenia przez dedykowaną stronę:
http://www.emultisport.pl/register/22133

od 1-go do 20-go dnia każdego miesiąca, co umożliwi korzystanie z karnetu od kolejnego miesiąca.

Zgodnie z zawartą Umową płatność za karnet za pierwszy miesiąc odpowiednio do wybranej opcji/rodzaju dokonywana będzie indywidualnie przez Użytkownika za pośrednictwem platformy internetowej.
Rezygnacja z karnetu możliwa jest od 1-go do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego.
Za pomocą platformy internetowej Użytkownik jako indywidualny nabywca karnetu może również samodzielnie dokonywać zawieszenia i rezygnacji z karty.

Poniższa tabela przedstawia warunki korzystania z oferty:

Rodzaje MULTIPAKIETÓW I ICH CENY:

BENEFIT SYSTEMS S.A.

Do kogo kierowana oferta:

Rodzaje karnetów

MultiSport PLUS

MultiSport CLASSIC

Multi ACTIVE

MultiSport SENIOR

Pracownicy, emeryci, renciści SUM

262,00 zł

236,00 zł

135,00 zł

Osoby Towarzyszące – powyżej 15-go roku
życia

280,00 zł

249,00 zł

154,00 zł

Dzieci poniżej 15-go roku życia

89,00 zł

67,00 zł

59,00 zł

Karta basenowa dla dzieci – poniżej 15-go
roku życia

40,00 zł

39,00 zł

38,00 zł

Senior 60 +

49,00 zł

Karnety uprawniają do korzystania z różnych usług i zajęć w różnych obiektach sportowych na terenie całego kraju:
Karnet MultiSport PLUS – bez miesięcznego lub dziennego limitu wejść,
Karnet MultiSport CLASSIC – 30 wejść w miesiącu (1 raz dziennie),
Karnet Multi ACTIVE – 8 wejść w miesiącu (2 razy w tygodniu).

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych
telefonicznie pod numerem: (32) 208 35 24 lub mailowo

Sekcja ds. Kształcenia Doktorantów
telefonicznie pod numerem: (32) 208 36 89 lub mailowo