logo sum

Ogłoszenie ZFŚS

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje o możliwości otrzymania voucherów do Parku Miniatur wraz z lunaparkiem oraz do Średniowiecznej Warowni Inwałd. Vouchery upoważniają posiadaczy do zakupu biletów w sezonie 2022 (w terminie do 13.11.2022 r.) w cenie 40,00 zł od osoby.

Zapisy na vouchery dla pracowników i członków ich rodzin odbywać się będą drogą mailową pod adresem: oraz telefoniczną: 32 208 35 24 w terminie do 27.05.2022 r., natomiast o terminie ich odbioru poinformujemy w kolejnym ogłoszeniu.

Jednocześnie informujemy, że Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych zajmuje się wyłącznie przekazaniem voucherów zainteresowanym osobom.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.inwaldpark.pl/

Business Teamwork & Office Illustration

Szkolenia instruktażowe z obsługi i możliwości funkcjonalnych Elektronicznego Obiegu Dokumentów

Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM informuje, iż w związku z kończącymi się pracami wdrożeniowymi nad uruchomieniem Elektronicznego Obiegu Dokumentów zaplanowane zostały szkolenia instruktażowe z obsługi i możliwości funkcjonalnych systemu. Szkolenia prowadzone będą przez zespół pracowników firmy Com-pan System (wykonawcy wdrożenia).

Informacja o możliwości zapisu na szkolenie zostanie wysłana na Państwa osobiste konta poczty elektronicznej (w domenie @sum.edu.pl) w dniu 13 maja 2022 r. Rejestracja potrwa do dnia 18 maja 2022 r.

Szkolenia odbędą się w trybie online w dniach 19, 20 oraz 23 maja 2022 r.

Agenda:

Dzień 1,  godz. 9.00-12.00, ogólne zasady działania EOD oraz możliwości podstawowe

Dzień 2,  godz. 9.00-13.00, działanie modułu eSklepu (obiegu  zapotrzebowań, zamówień i dodawania umów zakupowych)

Dzień 3,  godz. 9.00-13.00, działanie modułu eBudżet (m. in. zarządzanie budżetami w umowach naukowych, zarządzanie budżetami w projektach finansowanych  ze środków zewnętrznych)

Dla osób zarejestrowanych na szkolenie, a nie mogących wziąć udział w spotkaniu na żywo, będzie możliwość dostępu do nagrania  jeszcze przez 14 dni na platformie YouTube.

Zapraszamy do udziału.

Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM

Logo UE

komunikat rektora

Komunikat 7/2022 z dnia 1.04.2022 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Komunikat  7   /2022
z dnia 1.04.2022 r.
Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Szanowni Państwo Studenci/Doktoranci/Pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

Z dniem 28.03.2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów uchylające obowiązek zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach z wyłączeniem podmiotów leczniczych oraz aptek.

Niemniej jednak rekomenduję przestrzeganie dotychczasowych zaleceń, w tym stosowanie masek zakrywających usta i nos we wszystkich budynkach Uczelni.  Równocześnie proszę o zapoznanie się z aktualnymi zasadami wynikającymi z ww. Rozporządzenia, dostępnymi pod linkiem: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/bez-maseczki-i-kwarantanny

 

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Oryginalny dokument w formacie PDF

 

 

Announcement  7  /2022
dated 1.04.2022
of the Rector
of the Medical University of Silesia in Katowice

 

Dear Students/PhD Students/Employees of the Medical University of Silesia in Katowice,

As of 28.03.2022, the Regulation of the Council of Ministers repealing the obligation to cover the mouth and nose on the premises except for medical entities and pharmacies came into force.

Nevertheless, I advise that the existing recommendations be followed, including the use of masks covering the mouth and nose in all buildings of the University. At the same time, please familiarize yourself with the current rules resulting from the above mentioned Regulation, available at the link: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/bez-maseczki-i-kwarantanny

 

Professor Tomasz Szczepański, MD, PhD
Rector of the Medical University of Silesia in Katowice

osoba przegląda dokumenty w celu ich podpisania / usupełnienia danych

Informacja dotycząca zmian w zakresie wynagrodzeń w 2022 roku

Informacja dotycząca zmian w zakresie dotyczącym wynagrodzeń w 2022 roku

 1. Składka zdrowotna
  w całości płacona przez pracownika w wysokości 9% oraz brak możliwości odliczenia jej części w wysokości 7,75% od podatku.
 2. Kwota wolna od podatku
  zmiana z 43,67 miesięcznie tj. 524 zł rocznie do 425 zł miesięcznie tj. 5 100 zł rocznie, wniosek o jej stosowanie można złożyć w każdym momencie, a na jego podstawie zmiana zostanie zastosowana od miesiąca następującego po złożeniu wniosku.
 3. Próg podatkowy
  zmiana osiąganego przychodu w pierwszym progu z 85 528 zł do 120 000 zł.
 4. Niestosowanie kosztów uzyskania przychodów
  pracownik ma możliwość złożenia wniosku o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów,
  wniosek zostanie uwzględnione od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczelnia otrzyma oświadczenie.
 5. Nieprzedłużanie terminu poboru zaliczki
  wniosek może złożyć każdy pracownik w każdym momencie, który będzie stosowany od miesiąca następującego po miesiącu jego złożenia
 6. Nowe ulgi
  1. Ulga dla klasy średniej
   korzystają pracownicy, których przychody mieszczą się w przedziale 68 412 zł – 133 692 zł rocznie odpowiednio od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie,
   jeżeli podatnik w skali roku nie osiągnie przychodu w kwocie 68 412 zł lub przekroczy kwotę 133 692 zł to straci prawo do ulgi, skutkiem czego będzie dopłata do podatku w zeznaniu rocznym,
   Uczelnia nie naliczy ulgi dla klasy średniej tylko jeśli pracownik złoży oświadczenie o jej niestosowaniu lub zostanie ona rozliczona przez pracownika w zeznaniu rocznym.
  2. Ulga dla seniorów
   korzystają pracownicy, którzy mają ukończone kobiety 60 lat oraz mężczyźni 65 lat, zatrudnieni na umowę o pracę, którzy zrezygnowali z pobierania emerytury,
   pracownicy, którzy nie pobierają emerytury będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu kwoty przychodu 85 528 zł,
   Uczelnia zastosuje ulgę tylko jeśli pracownik złoży oświadczenie o nabyciu prawa do korzystania z ulgi lub zostanie ona rozliczona przez pracownika w zeznaniu rocznym.
  3. Ulga dla rodzin 4+
   korzystają rodzice (w tym zastępczy i opiekuni prawni), którzy wychowują co najmniej czworo dzieci,
   pracownicy, którzy skorzystają z ulgi będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu kwoty przychodu 85 528 zł,
   Uczelnia zastosuje ulgę tylko jeśli pracownik złoży oświadczenie o nabyciu prawa do korzystania z ulgi lub zostanie ona rozliczona przez pracownika w zeznaniu rocznym.
  4. Ulga na powrót
  5. korzystają osoby, które zmieniły rezydencję podatkową na polską zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 152 updof,
  6. w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego,
   Uczelnia zastosuje ulgę tylko jeśli pracownik złoży oświadczenie o nabyciu prawa do korzystania z ulgi lub zostanie ona rozliczona przez pracownika w zeznaniu rocznym.
   Wszystkie powyższe oświadczenia należy składać w Uczelni odrębnie dla każdego roku podatkowego.
logo sum

Śląska KAS zaprasza pracowników, kadrę naukową oraz studentów do zapoznania się z ze zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych, ulg dla osób fizycznych, które wynikają z regulacji prawnych Polskiego Ładu

Szanowni Państwo,

Śląska KAS zaprasza pracowników, kadrę naukową oraz studentów Państwa uczelni do zapoznania się z ze zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych, ulg dla osób fizycznych, które wynikają z regulacji prawnych Polskiego Ładu .

Podczas spotkania on-line zapraszamy również do zapoznania się z elektroniczna formą rozliczenia podatków za 2021 z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT oraz e-Urząd Skarbowy:

Na spotkanie z ekspertami od podatków zapraszamy 11 marca w godz. 10:00 do 11:30

Zagadnienia 1 część: Polski Ład – wybrane rozwiązania podatkowe :

 • Wspólne opodatkowanie dochodów małżonków,
 • Ulga dla osób samotnie wychowujących dziecko,
 • Zmiany w skali podatkowej PIT,
 • Likwidacja odliczenia od PIT składki zdrowotnej,
 • Zmiany w uldze na cele rehabilitacyjne,
 • Ulga (PIT-0) dla rodzin 4+,
 • Ulga (PIT-0) dla pracujących seniorów,

Zagadnienia 2 część : Rozliczenie podatków za 2021 – Twój e-PIT czeka na Ciebie

 • Wygoda i oszczędność czasu
 • Szybszy czas zwrotu podatku – do 45 dni
 • Zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia
 • Twój e-PIT tylko w e-Urzędzie Skarbowym
 • Usługa w języku angielskim
 • Historia płatności i status zwrotu nadpłaty

________________________________________________________________________________

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTY3ZWQzYjAtN2MxMy00MzZjLWI0YTAtM2IxODdjYmVlODhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22647754c7-3974-4442-a425-c61341b61c69%22%2c%22Oid%22%3a%2265252a7a-37c4-46d8-95e0-9279a46cde96%22%7d>

Dowiedz się więcej <https://aka.ms/JoinTeamsMeeting> | Opcje spotkania <https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=65252a7a-37c4-46d8-95e0-9279a46cde96&tenantId=647754c7-3974-4442-a425-c61341b61c69&threadId=19_meeting_ZTY3ZWQzYjAtN2MxMy00MzZjLWI0YTAtM2IxODdjYmVlODhi@thread.v2&messageId=0&language=pl-PL>