logo sum

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2021 ROK

Wobec konieczności dostarczenia podatnikom informacji PIT-11 w ustawowym terminie do końca lutego 2022, informujemy że informacje o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2021 rok PIT-11 będą przesyłane listem poleconym na adresy korespondencyjne udostępnione w Uczelni.

Roczne rozliczenie podatku za rok 2021 podatnicy winni złożyć do właściwych (wg miejsca zamieszkania) Urzędów Skarbowych w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

Zaświadczenia o wynagrodzeniach osiągniętych w 2020 roku przez zatrudnionych w Uczelni emerytów i rencistów, którzy zgłosili w Dziale ds. Pracowniczych i Socjalnych otrzymanie decyzji ZUS zostaną przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych drogą pocztową do dnia 28 lutego 2022 roku.

baner wydarzenia

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby nowotworowe wyzwaniem dla nauk medycznych w XXI wieku” (online)

Uprzejmie informuję, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, które odbędzie się w formie on-line dnia 24 lutego 2022 roku,
z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Podczas spotkania będą poruszane tematy przyczynach, diagnostyce, leczeniu, profilaktyce chorób nowotworowych, a także związanych z nimi aspektach psychologicznych i społecznych.

      Wydarzenie jest dedykowane dla pracowników naukowych, lekarzy, doktorantów, studentów, przedstawicieli firm, oraz wszystkich osób zainteresowanych, zajmujących się szeroko rozumianą problematyką chorób nowotworowych, oraz stanowi okazję do dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń naukowych, a także umożliwia przedstawienie własnych prac badawczych w formie wystąpienia ustnego, w tym również wydanie rozdziału
w monografii naukowej.

      Rejestracja udziału w Konferencji odbywa się w dwóch turach. I tura rejestracji trwa do 20.01.2022 r., natomiast II tura od 21.02.2022 r. do 17.02.2022 r. Opłata konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 229 zł brutto w I turze rejestracji oraz 259 zł brutto w II turze rejestracji. Zgłoszenia wystąpień trwają z kolei do 18 lutego 2022 roku. W ramach powyższych opłat uczestnik otrzymuje możliwość m.in. udziału w Konferencji oraz przedstawienia zgłoszonej jednej pracy, papierowy egzemplarz certyfikatu uczestnictwa, papierowy egzemplarz książki abstraktów natomiast za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
W ramach udziału w Konferencji uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL. Opłata za publikację rozdziału wynosi 219 zł brutto.

      Wszystkie zgłoszenia należy kierować poprzez właściwy elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej: http://fundacja-tygiel.pl/nowotwory/, gdzie znajdą Państwo również pozostałe szczegółowe informacje na temat Konferencji

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

logo sum

Informacja dotycząca zmian w zakresie dotyczącym wynagrodzeń od 1 stycznia 2022

Informacja dotycząca zmian w zakresie dotyczącym wynagrodzeń od 1 stycznia 2022

 1. Składka zdrowotna
  w całości płacona przez pracownika w wysokości 9% oraz brak możliwości odliczenia jej części w wysokości 7,75% od podatku.
 2. Kwota wolna od podatku
  zmiana z 43,67 miesięcznie tj. 524 zł rocznie do 425 zł miesięcznie tj. 5 100 zł rocznie.
 3. Próg podatkowy
  zmiana osiąganego przychodu w pierwszym progu z 85 528 zł do 120 000 zł.
 4. Niestosowanie kosztów uzyskania przychodów
  pracownik ma możliwość złożenia wniosku o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów,
  wniosek zostanie uwzględnione od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczelnia otrzyma oświadczenie.
 5. Nowe ulgi
  1. Ulga dla klasy średniej
   korzystają pracownicy, których przychody mieszczą się w przedziale 68 412 zł – 133 692 zł rocznie odpowiednio od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie,
   jeżeli podatnik w skali roku nie osiągnie przychodu w kwocie 68 412 zł lub przekroczy kwotę 133 692 zł to straci prawo do ulgi, skutkiem czego będzie dopłata do podatku w zeznaniu rocznym,
   Uczelnia nie naliczy ulgi dla klasy średniej tylko jeśli pracownik złoży oświadczenie o jej niestosowaniu lub zostanie ona rozliczona przez pracownika w zeznaniu rocznym.
  2. Ulga dla seniorów
   korzystają pracownicy, którzy mają ukończone kobiety 60 lat oraz mężczyźni 65 lat, zatrudnieni na umowę o pracę, którzy zrezygnowali z pobierania emerytury,
   pracownicy, którzy nie pobierają emerytury będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu kwoty przychodu 85 528 zł,
   Uczelnia zastosuje ulgę tylko jeśli pracownik złoży oświadczenie o nabyciu prawa do korzystania z ulgi lub zostanie ona rozliczona przez pracownika w zeznaniu rocznym.
  3. Ulga dla rodzin 4+
   korzystają rodzice (w tym zastępczy i opiekuni prawni), którzy wychowują co najmniej czworo dzieci,
   pracownicy, którzy skorzystają z ulgi będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu kwoty przychodu 85 528 zł,
   Uczelnia zastosuje ulgę tylko jeśli pracownik złoży oświadczenie o nabyciu prawa do korzystania z ulgi lub zostanie ona rozliczona przez pracownika w zeznaniu rocznym.
  4. Ulga na powrót
  5. korzystają osoby, które zmieniły rezydencję podatkową na polską zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 152 updof,
  6. w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego,
   Uczelnia zastosuje ulgę tylko jeśli pracownik złoży oświadczenie o nabyciu prawa do korzystania z ulgi lub zostanie ona rozliczona przez pracownika w zeznaniu rocznym.
   Wszystkie powyższe oświadczenia należy składać w Uczelni odrębnie dla każdego roku podatkowego.
logo fnp

NABÓR WNIOSKÓW DO XVI KONKURSU O NAGRODĘ IM. ARTURA ROJSZCZAKA

W imieniu Klubu Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej zapraszamy do udziału w XVI konkursie o nagrodę im. Artura Rojszczaka, w którym młodzi uczeni mogą zdobyć nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe, oraz przede wszystkim humanistyczną postawę i umiejętność przekraczania barier wąskich specjalizacji.

Konkurs skierowany jest do młodych doktorów, którzy uzyskali stopień doktora w ciągu 5 lat  kalendarzowych poprzedzających rok w którym odbywa się konkurs, którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi, wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.

Kandydatów do Nagrody zgłaszają formalnie członkowie Klubu Stypendystów FNP, na podstawie informacji własnych oraz informacji przekazanych im przez środowisko naukowe. Zgłoszenie kandydata poprzez wypełnienie formularza do właściwego członka Klubu nie jest równoznaczne z formalnym zgłoszeniem do nagrody, gdyż decyzja o przedstawieniu kandydata jest suwerenną decyzją członka Klubu Stypendystów FNP.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej: http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka

Pytania dotyczące kwestii organizacyjnych, tj. regulaminu, formularzy, trybu zgłaszania kandydatów, pomocy w kontaktach z członkami Klubu, itp. prosimy kierować do Opiekuna Nagrody (). Rolą Opiekuna jest formalna organizacja przebiegu konkursu. Nie może on nominować kandydatów do Nagrody.

pióro, podpis

INFORMACJA

Informuję, iż zgodnie z decyzją JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, czas pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w dniu 31 grudnia 2021 r. (Sylwester) został ustalony w godzinach od godz. 7:30 do godz. 11:30.

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska-Kozak