ułożona na stercie prasa i okulary

Stanowisko Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w związku z opublikowanym w dniu 27.03.2019 r. artykułem Judyty Watoły pt. „Kto rządzi Rektorem SUM”

Szanowny Pan
Adam Michnik
Redaktor Naczelny
„Gazety Wyborczej”
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

W nawiązaniu do artykułu „Kto rządzi Rektorem SUM”, autorstwa Judyty Watoły opublikowanego w dniu 27.03.2019 r. w katowickim wydaniu Gazety Wyborczej, działając na podstawie przepisu art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 1914) wnoszę o opublikowanie sprostowania przy uwzględnieniu następujących faktów:

W artykule jw. podano nieprawdziwe informacje, że Kanclerz SUM:

1) wydała polecenie odnośnie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Rady Uczelni,
2) nie przedstawiła rektorowi pism Ziemowita Wójcika, członka Senatu.

W konsekwencji wnoszę o opublikowanie sprostowania w brzmieniu:

Nieprawdą jest, że Kanclerz SUM wydawała polecenia, w szczególności 8 marca br. – odnośnie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Rady Uczelni. Nieprawdą jest również, że Kanclerz SUM nie przedstawiła Rektorowi pism Ziemowita Wójcika, w których domagał się zabezpieczenia nagrań z monitoringu.

Czytaj dalej

widok biurka z dokumentami, notatkami

Posiedzenie Komisji Rektorskiej ds. opracowania nowego Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

W dniu 28.03.2019 r. odbyło się posiedzenie, powołanej Zarządzeniem Nr 188/2018 z dnia 10.10.2018 r. Rektora SUM w Katowicach, Komisji Rektorskiej ds. opracowania nowego Statutu, podczas którego jednogłośnie podjęto Uchwałę Nr 1/2019 w sprawie przyjęcia projektu Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior Przewodniczący Komisji Rektorskiej złożył podziękowania Członkom poszczególnych Zespołów, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach nad opracowaniem projektu nowego Statutu oraz Społeczności Akademickiej za wniesione uwagi. Ostatnie spotkania Zespołu ds. Organizacji, Zespołu ds. Nauki oraz Zespołu ds. Pracowniczych dotyczyły analizy przedstawionych przez Członków Wspólnoty Uczelni uwag i postulatów do projektu statutu1 . Komisje rozpatrzyły wszystkie uwagi wniesione przez 30 adresatów2 tj. przez poszczególnych pracowników, jak również jednostki organizacyjne, wprowadzając zasadne zmiany do jego treści.

Czytaj dalej

pracownik laboratoryjny przy mikroskopie

NCBR ogłosił konkurs na Projekty aplikacyjne – Konkurs 1/4.1.4/2019/POIR

Konkurs 1/4.1.4/2019/POIR Projekty aplikacyjne Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe Podziałanie 4.1.4

Konkurs Projekty aplikacyjne kierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo.
Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo. Dofinansowane projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

W ramach konkursu prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php od 4 marca do 30 kwietnia 2019 r. (do godz. 16:00), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 2 rundy trwające:
1) od 4 marca do 31 marca 2019 r.,
2) od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r. (do godz. 16:00).

Szczegółowa dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-14142019-projekty-aplikacyjne/

Ogłoszenie o konkursie

biurko w sali konferencyjne przygotowane w dokumenty do obrad

Wynagrodzenie za kopiowanie publikacji naukowych

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość otrzymania wynagrodzenia stanowiącego rekompensatę za kopiowanie publikacji naukowych.

Organizacją koordynującą powyższy proces jest Stowarzyszenie KOPIPOL, które od 1995 roku, jako organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, reprezentuje naukowców w zakresie ochrony praw autorskich oraz zarządza systemem repartycji indywidualnej, w tym dzieli środki stanowiące rekompensatę za kopiowanie utworów w ramach tzw. dozwolonego użytku między uprawnionych autorów publikacji naukowych i technicznych.

Uprawnionymi do otrzymania wypłaty z systemu repartycji indywidualnej są autorzy, którzy opublikowali swoje utwory w wydawnictwach wskazanych dla danego roku przez badania statystyczne jako te, które podlegały najczęstszemu kopiowaniu.

 1. Aby otrzymać wynagrodzenie, należy:
  Sprawdzić uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia poprzez wpisanie imienia i nazwiska w wyszukiwarce uprawnionych autorów (www.wyszukiwarka.kopipol.pl),
 2. Wygenerować za pomocą ww. wyszukiwarki dokumenty potwierdzające uprawnienie autora do otrzymania wynagrodzenia (deklaracja oraz oświadczenie o autorstwie utworów),
 3. Prawidłowo uzupełnione oraz podpisane dokumenty przesłać pocztą na adres:
  Stowarzyszenie KOPIPOL
  ul. Warszawska 21/31
  25-512 Kielce

Dotychczas z pomocy Stowarzyszenia skorzystało prawie dwadzieścia tysięcy naukowców na łączną kwotę ponad 26 milionów złotych.
Serdecznie zachęcamy do skorzystania z powyższej możliwości.


[Przesłano przez: Joanna Rozbicka KNW]

kobieta przy pracy z mikroskopem

Komunikat dotyczący korespondencji e-mail z dnia 19.02.2019r. KNW-0330-3/19 w sprawie procentowego udziału czasu pracy związanego z działalnością badawczo-rozwojową (B+R)

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami telefonicznymi co do przygotowania zestawienia procentowego udziału pracowników Jednostek w zadaniach związanych z działalnością badawczo-rozwojową (B+R) uprzejmie wyjaśniam, że corocznie dla Głównego Urzędu Statystycznego przygotowywane jest sprawozdania o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych (PNT-01/s).

W sprawozdaniu tym koniecznym jest wykazanie przez Uczelnię liczby wszystkich osób zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz wyliczenie ekwiwalentu pełnego czasu pracy (EPC).

Miernik ten pozwala na uniknięcie przeszacowania personelu B+R w związku z prowadzoną działalnością inną niż B+R, tj. zajęcia dydaktyczne ze studentami, praca administracyjna, udzielanie świadczeń zdrowotnych w sferze związanej z ochroną zdrowia, kontrola jakości itp. oraz różnym wymiarem czasu pracy (pełny etat, niepełny etat), w tym okresem zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego.

Przykładowe wyliczenie EPC przedstawia poniższa tabela:

Stanowisko

Wymiar etatu

Ilość przepracowanych miesięcy w roku 2018

Czasochłonność zadań B+R

Ekwiwalent pełnego czasu pracy

(do jednego miejsca po przecinku)

Asystent

Pełny etat (1)

12 (1)

75%

1x1x0,75= 0,7 EPC

Asystent

Pełny etat (1)

9 (0,75) 2

50%

1×0,75×0,50=0,3 EPC

Asystent

Pół etatu (0,5) 1

12 (1)

50%

0,5x1x0,50=0,2 EPC

Asystent

Pół etatu (0,5) 1

9 (0,75) 2

50%

0,5×0,75×0,50=0,1 EPC

1 pracownik był zatrudniony w roku 2018 na pół etatu tj. 0,5

2 pracownik przepracował w roku 2018 – 9 miesięcy co daje w stosunku do pełnego roku 0,75 (bo 9msc:12msc=0,75)

W związku z powyższym oszacowanie czasochłonności zadań B+R pracownika wymaga ustalenia procentowego czasu pracy jaki poświęca on na działalność badawczo-rozwojową, biorąc pod uwagę zakres obowiązków i prowadzoną działalność i nie ma wpływu na inne składane oświadczenia pracownika.

[Przesłano przez: Monika Mielcarz]