zdjęcie portretowe Pani rzeczkik SUM

Pani Bożena Langner pełniąca obowiązki Rzecznika Prasowego SUM

Od 1 lipca 2019 r. funkcję Rzecznika Prasowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pełnić będzie Pani Bożena Langner, pracownik Działu Karier Studenckich i Promocji Uczelni SUM w Katowicach.

Na swoim dotychczasowym stanowisku zajmowała się promocją Uczelni. Pani Bożena Langner jest absolwentką studiów magisterskich, na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Prawie 10 lat była prezenterem i dziennikarzem informacyjnym, a później publicystycznym w lokalnej telewizji, pełniła również funkcję redaktora wydania serwisu informacyjnego, współpracowała z ogólnopolskimi stacjami telewizyjnymi. Jest laureatką wielu konkursów dziennikarskich.

Dotychczasowy Rzecznik Prasowy Uczelni Pani Agata Kalafarska-Winkler z dniem 30 czerwca 2019 r. zakończyła współpracę ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. Dziękujemy Pani Agacie Kalafarskiej-Winkler za profesjonalizm i zaangażowanie w pracę, dbanie o pozytywny wizerunek Uczelni. Życzymy kolejnych sukcesów zawodowych.

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej

Uprzejmie informujemy, że odbyły się wybory do Rady Doskonałości Naukowej.

Rada Doskonałości Naukowej jest organem działającym na rzecz rozwoju kadry naukowej. Do zadań Rady należy między innymi dbałość o najwyższe standardy działalności naukowej, wymagane do uzyskania stopni naukowych i tytułu profesora. Rada zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi na stopień doktora i doktora habilitowanego. Czytaj dalej

ułożona na stercie prasa i okulary

Statut Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uchwalony

Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na posiedzeniu w dniu 29.05.2019 r. jednogłośnie uchwalił nowy Statut Uczelni. Opracowany dokument przyjęty został po konsultacjach ze Wspólnotą Akademicką oraz po zaopiniowaniu przez związki zawodowe i Radę Uczelni.

Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach składają Senatorom, Członkom Komisji Rektorskiej ds. opracowania nowego statutu i Radzie Uczelni, Związkom Zawodowym oraz całej Społeczności akademickiej, serdeczne podziękowania za zaangażowanie oraz twórczą i harmonijną współpracę przy tworzeniu Statutu. Nowy Statut wejdzie w życie z dniem 1 października 2019 r.

Z treścią Uchwały z dnia 29.05.2019 r. (nowym Statutem) można zapoznać się pod adresem: Statut SUM

[Przesłano przez: Ewelina Polis – Kierownik Działu Kontroli i Audytu Audytor wewnętrzny]

wznoszący samolot z pasa startowego

Zakupu biletów lotniczych w SUM 2019

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania nr RZP/PN/43/19 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Kompleksowa obsługa w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia krajowych i zagranicznych (międzynarodowych, międzykontynentalnych) biletów lotniczych do siedziby lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego w związku z odbywaniem podróży służbowych pracowników oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych (międzynarodowych, międzykontynentalnych) doktorantów i studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Członków Zespołów Badawczych, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Top Podróże Sp. z o.o. Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin.

Upoważnione osoby do zakupu biletów lotniczych w SUM:
• Ewa Wola (zakup dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi),
Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych, tel. 32) 208-35-23, mail: ,
• Kataryna Metelska (zakup dla doktorantów)
Dział ds. Studiów i Studentów Tel. 32) 208-35-57, mail ,
• Dominika Grzeszczyk (zakup dla studentów)
Dział ds. Studiów i Studentów, tel. (32) 208-36-72, mail:

Wzór zlecenie zakupu biletu TUTAJ

[Przesłano przez: Ewa Wola]

zdjęcie z inauguracji posiedzenia Rady Uczelni

Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady Uczelni

JM Rektor prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki inaugurując w dniu 20.05.2019 r. posiedzenie pierwszej Rady Uczelni wręczył akty nominacyjne.

W skład Rady weszli m.in. przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego oraz pracownicy Uniwersytetu. Rada Uczelni, poza sprawami organizacyjnymi, podjęła dwie zasadnicze Uchwały tj.: w sprawie uchwalenia Regulaminu swojej działalności oraz zaopiniowania projektu Statutu SUM.

Na zdjęciu od lewej: Janusz Szulik – Prezes Zarządu TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A., prof. dr hab. n.med. Bogusław Okopień – Kierownik Katedry Farmakologii Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej WLK, Stanisław Dyląg – Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach (Przewodniczący Rady), JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Andżelina Ngo – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego, Janusz Olszowski – Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach, prof. dr hab. n. med. Zenon Czuba – Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii WLZ, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior – Kierownik Katedry i Zakładu Kardiologii WNoZ.

[Przesłano przez: Ewelina Polis – Kierownik Działu Kontroli i Audytu Audytor wewnętrzny]