Wpisy

logo systemu POLON

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych POL-on

Ukazało się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

2. Na stronie Konstytucji dla Nauki w zakładce „Szkolenia” https://konstytucjadlanauki.gov.pl/szkolenia  zostały umieszczone nowe materiały zatytułowane Działanie systemów informatycznych MNISW (w tym POL-on)
1. Działanie systemów informatycznych MNiSW (w tym POL-on) w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (A.Kurkiewicz; MNiSW)
2. Jednolity System Antyplagiatowy (OPI)
3. Elektroniczny System Wyborczy do Rady Doskonałości Naukowej (OPI)
4. POL-on 2.0 Omówienie zakresu zmian w systemie POL-on (M.Michajłowicz; OPI)
5. Założenia nowej ewaluacji (P.Rodzik, S.Fijałkowski; OPI)
6. Zintegrowany System Usług dla Nauki – Etap II (ZSUN II). Informacja o postępie projektu – architektura, funkcje, wdrożenie (OPI)
7. Polska Bibliografia Naukowa w świetle nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (M.Paszkowska; OPI)
logo systemu POLON

Rozpoczęcie czteroletniej kadencji Komisji Ewaluacji Nauki (KEN)

Do zadań komisji należy:
  1. przygotowanie projektów wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych;
  2. przedstawianie ministrowi propozycji kategorii naukowych dla podmiotów poddanych ewaluacji;
  3. sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez ministra lub z własnej inicjatywy;
  4. sporządzanie analiz w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej i jakości kształcenia w szkołach doktorskich;
  5. współpracę z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się ewaluacją jakości działalności naukowej.
Przewodniczącym Komisji został prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń z Politechniki Krakowskiej. W Prezydium Komisji zasiada m.in. dr hab. Emanuel Kulczycki z UAM, który będzie przewodniczył zespołowi ds. wykazów czasopism i wydawnictw. Warto śledzić Jego blog pod adresem http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/
logo systemu POLON

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej

1 czerwca 2019 r. rozpocznie się pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej (RDN). To nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej. Docelowo RDN zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. Skład RDN ustalany będzie w sposób demokratyczny w ramach wyborów, w których wziąć udział mogą wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Do rady wejdzie po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny.
System wyborczy będzie dostępny od 8 lutego pod adresem: https://radon.opi.org.pl/pl/strona-glowna
Wybory składają się z następujących etapów:
    Etap I – zgłaszanie kandydatów, które odbywa się elektronicznie poprzez system wyborczy (od 8 lutego do 14 marca 2019 roku).
    Etap II – weryfikacja danych dotyczących osób uprawnionych do głosowania (od 1 marca do 1 kwietnia 2019 roku).
    Etap III – głosowanie na kandydatów odbywa się elektronicznie poprzez system wyborczy (od 12 do 30 kwietnia 2019 roku).
Protokół z wyborów będzie sporządzony do 22 maja 2019 r.
W dniach 1 marca – 1 kwietnia możliwa jest weryfikacja danych osób uprawnionych do głosowania w wyborach do RDN.
Każda osoba uprawniona do głosowania może:
    sprawdzić, czy znajduje się na wstępnej liście osób uprawnionych do głosowania;
    zweryfikować swoje dane znajdujące się w systemie wyborczym (po autoryzacji tożsamości);
    wnioskować o dokonanie korekty danych (np. nieaktualny adres e-mail);
    złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców (dotyczy osób, które nie znajdują się na wstępnej liście uprawnionych do głosowania).
Wnioski osób zatrudnionych w podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki, dotyczące aktualizacji adresu e-mail, są przekazywane do pracowników tych podmiotów, posiadających w POL-on rolę INST_PR (w SUM Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych). Osoby te będą aktualizować adres e-mail pracownika bezpośrednio w systemie wyborczym.
Więcej o systemie wyborczym na stronie https://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn19/home
logo systemu POLON

Jak będzie wyglądać ewaluacja? Publikujemy przewodnik z przykładami

Na stronie Konstytucji dla Nauki oraz stronie MNiSW pojawiły się komunikaty „Jak będzie wyglądać ewaluacja? Publikujemy przewodnik z przykładami”

Na stronach został umieszczony zaktualizowany przewodnik po systemie ewaluacji jakości działalności naukowej.
Znajduje się w nim szczegółowy opis kryteriów oceny, zasady przydzielania punktacji za publikacje, a także wzory pozwalające obliczyć sloty, czyli jednostkowy udział autora w publikacji.
logo systemu POLON

Konferencje dotyczące działania systemów informatycznych MNiSW (w tym POL-on) w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Na stronie Aktualności POL-on  https://polon.nauka.gov.pl/polon/aktualnosci pojawił się komunikat:

Konferencje dotyczące działania systemów informatycznych MNiSW (w tym POL-on) w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach dotyczących działania systemów informatycznych MNiSW (w tym POL-on) w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Rejestracja możliwa poprzez stronę: https://liderzy.nauka.gov.pl/lista#!/

Działanie systemów informatycznych MNiSW (w tym POL-on) w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – zapewniony nocleg

Warszawa 13 i 14 marca ; Kraków 11 i 12 marca