ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Pismo JM Rektora oraz Przewodniczącego UKW

Szanowni Państwo Profesorowie i doktorzy habilitowani Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Szanowni Państwo,
mając na uwadze zbliżający się termin przeprowadzenia wyborów organów Uczelni oraz § 52 ust. 2 pkt 1 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w myśl którego w skład Uczelnianego Kolegium Elektorów wchodzą wszyscy nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, uprzejmie informujemy, że niezbędnym staje się realizacja wymogów określonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 poz. 742 z późn. zm.), w tym złożenia przez Państwa oświadczeń w zakresie spełniania przesłanek, o których mowa w art. 20 tej ustawy, jak i oświadczenia lustracyjnego/Informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Kadencja Uczelnianego Kolegium Elektorów rozpoczyna się 01.01.2024 r.

Celem ułatwienia realizacji powyższego pozwalamy sobie przekazać Państwu wzory:

  • oświadczenia kandydata,
  • oświadczenia lustracyjnego/informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego określone ustawą z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 342 z późn. zm.) zwanych dalej oświadczeniem „lustracyjnym”.

Niezależnie od powyższego wzory będą dostępne również na stronie internetowej Uczelni
https://pracownik.sum.edu.pl/wybory-uczelniane-kadencja-2024-20228.

Oświadczenie kandydata, należy złożyć do Uczelnianej Komisji Wyborczej (Katowice, ul. Poniatowskiego 15), w terminie do 8 listopada 2023 r.

Mając na uwadze, że złożenie oświadczenia o spełnieniu określonych przepisami prawa wymogów jest niezbędne do określenia ostatecznej liczby mandatów w Uczelnianym Kolegium Elektorów dla pozostałych grup, termin ten należy traktować jako nieprzekraczalny, a niezłożenie oświadczenia w terminie do 8 listopada 2023 r. będzie równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w tym Organie.

Powyższe wynika wprost z § 6 ust. 5 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2024-2028.
Oświadczenie „lustracyjne” natomiast składają osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 r. do Rektora. W celach zachowania poufności, należy umieścić je w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz opisem: Kandydat do Uczelnianego Kolegium Elektorów,

„Oświadczenie Lustracyjne” / „Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”.

Istotnym jest, że w przypadku w którym składane było oświadczenie „lustracyjne” przed objęciem określonego stanowiska czy pełnienia funkcji wymagane jest złożenie informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Zgodnie z przepisami oświadczenie „lustracyjne” pozostanie nieotwarte i przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej.

Nadmieniam, że dane niezbędne do wypełniania ww. informacji można sprawdzić na stronie https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/.

Jednocześnie informujemy, że jak wynika z opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „wynikający z art. 20 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zakaz łączenia członkostwa w kolegium elektorów dotyczy członkostwa w radzie innej uczelni, pełnienia funkcji organu jednoosobowego tej lub innej uczelni oraz zatrudnienia w administracji publicznej. Możliwe jest natomiast łączenie członkostwa w kolegium elektorów z członkostwem w radzie tej uczelni czy członkostwem w kolegium elektorów innej uczelni.”

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie ww. oświadczeń proszę o kontakt z Działem Organizacyjno-Prawnym
tel. 32 208-35-12.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, prof. SUM

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n .med. Tomasz Szczepański

Plik do pobrania