Wpisy

Informacje o POL-on 2.0 oraz kwestia wydawnictw naukowych

I. POL-on
W związku ze stopniowym wdrażaniem systemu POL-on 2.0, w najbliższym czasie będą się ukazywać materiały instruktażowe o bieżących działaniach i zmianach w systemie.
Wszystkie filmy instruktażowe umieszczane są na YouTube na kanale OPI Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego .
Zakładka Playlisty umożliwia dostęp do wszystkich filmów z danego zakresu tematycznego
Nowe filmy:
Pol-on 2.0 – portal informacyjny i aplikacja (publikacja 16.07.19; czas 3:50 min)
POL-on 2.0 – założenia (publikacja 16.07.19; czas 3:46 min)
POL-on 2.0 – najbliższe plany (publikacja 16.07.19; czas 3:10 min)
POL-on 2.0 – logowanie (publikacja 18.07.19; czas 5:07 min)
POL-on 2.0 – administracja (publikacja 18.07.19; czas 8:02 min)
II. Komunikat MNiSW  – Wydawnictwa naukowe – jak ubiegać się o włączenie do wykazu?
Wydawnictwa naukowe, które nie znalazły się w opublikowanym na początku roku wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, mogą do 15 września ubiegać się o umieszczenie na liście ministerialnej.
Zgłoszenia w tej sprawie należy składać przez system teleinformatyczny Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN). Rozpatrywać je będzie Komisja Ewaluacji Nauki (KEN).

Czytaj dalej

Aktualności POL-on i tematy powiązane

Komunikat MNiSW w sprawie migracji kierunków studiów
18.07.19
W związku z trwającą migracją danych do nowej wersji Systemu POL-on, m.in. w zakresie kierunków studiów, na stronie internetowej pod adresem:
dostępny jest zasób materiałów pomocniczych dotyczących migracji kierunków studiów do nowej wersji systemu.
Zakres obszaru:
 •     Założenia migracji
 •     Harmonogram migracji danych kierunków studiów
 •     Pobranie wygenerowanych plików migracyjnych
 •     Instrukcja uzupełniania wygenerowanych plików migracyjnych
 •     Odsyłanie plików migracyjnych uzupełnionych przez uczelnię
 •     Zgłaszanie uwag i problemów
 •     Często zadawane pytania

Czytaj dalej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych POL-on

Ukazało się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

2. Na stronie Konstytucji dla Nauki w zakładce „Szkolenia” https://konstytucjadlanauki.gov.pl/szkolenia  zostały umieszczone nowe materiały zatytułowane Działanie systemów informatycznych MNISW (w tym POL-on)
1. Działanie systemów informatycznych MNiSW (w tym POL-on) w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (A.Kurkiewicz; MNiSW)
2. Jednolity System Antyplagiatowy (OPI)
3. Elektroniczny System Wyborczy do Rady Doskonałości Naukowej (OPI)
4. POL-on 2.0 Omówienie zakresu zmian w systemie POL-on (M.Michajłowicz; OPI)
5. Założenia nowej ewaluacji (P.Rodzik, S.Fijałkowski; OPI)
6. Zintegrowany System Usług dla Nauki – Etap II (ZSUN II). Informacja o postępie projektu – architektura, funkcje, wdrożenie (OPI)
7. Polska Bibliografia Naukowa w świetle nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (M.Paszkowska; OPI)

Rozpoczęcie czteroletniej kadencji Komisji Ewaluacji Nauki (KEN)

Do zadań komisji należy:
 1. przygotowanie projektów wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych;
 2. przedstawianie ministrowi propozycji kategorii naukowych dla podmiotów poddanych ewaluacji;
 3. sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez ministra lub z własnej inicjatywy;
 4. sporządzanie analiz w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej i jakości kształcenia w szkołach doktorskich;
 5. współpracę z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się ewaluacją jakości działalności naukowej.
Przewodniczącym Komisji został prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń z Politechniki Krakowskiej. W Prezydium Komisji zasiada m.in. dr hab. Emanuel Kulczycki z UAM, który będzie przewodniczył zespołowi ds. wykazów czasopism i wydawnictw. Warto śledzić Jego blog pod adresem http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej

1 czerwca 2019 r. rozpocznie się pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej (RDN). To nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej. Docelowo RDN zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. Skład RDN ustalany będzie w sposób demokratyczny w ramach wyborów, w których wziąć udział mogą wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Do rady wejdzie po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny.
System wyborczy będzie dostępny od 8 lutego pod adresem: https://radon.opi.org.pl/pl/strona-glowna
Wybory składają się z następujących etapów:
    Etap I – zgłaszanie kandydatów, które odbywa się elektronicznie poprzez system wyborczy (od 8 lutego do 14 marca 2019 roku).
    Etap II – weryfikacja danych dotyczących osób uprawnionych do głosowania (od 1 marca do 1 kwietnia 2019 roku).
    Etap III – głosowanie na kandydatów odbywa się elektronicznie poprzez system wyborczy (od 12 do 30 kwietnia 2019 roku).
Protokół z wyborów będzie sporządzony do 22 maja 2019 r.
W dniach 1 marca – 1 kwietnia możliwa jest weryfikacja danych osób uprawnionych do głosowania w wyborach do RDN.
Każda osoba uprawniona do głosowania może:
    sprawdzić, czy znajduje się na wstępnej liście osób uprawnionych do głosowania;
    zweryfikować swoje dane znajdujące się w systemie wyborczym (po autoryzacji tożsamości);
    wnioskować o dokonanie korekty danych (np. nieaktualny adres e-mail);
    złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców (dotyczy osób, które nie znajdują się na wstępnej liście uprawnionych do głosowania).
Wnioski osób zatrudnionych w podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki, dotyczące aktualizacji adresu e-mail, są przekazywane do pracowników tych podmiotów, posiadających w POL-on rolę INST_PR (w SUM Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych). Osoby te będą aktualizować adres e-mail pracownika bezpośrednio w systemie wyborczym.
Więcej o systemie wyborczym na stronie https://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn19/home