Uprawnienia SUM do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego wg nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin

Działając na podstawie art. 177 ust 3 Ustawy z dnia 03.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1669) Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 30.04.2019 r. ogłosiła komunikat dotyczący przyporządkowania uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego do nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu.

[Przesłano przez: Monika Mielcarz]