URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

W module statystycznym systemu URPM można wykonać test, aby porównać wartości zmiennej w dwóch niezależnych grupach.
Aby wykonać test zmiennej (wyszukanej w jednym z kroków scenariusza) w dwóch grupach (określonych wartościami innej zmiennej albo utworzonej zmiennej kategorialnej) należy w prawym górnym rogu okna scenariusza kliknąć na przycisk „Moduł statystyczny”. Następnie należy wybrać czwartą opcję, „Porównaj dwie niezależne grupy” na liście „Testy istotności” na zakładce „Statystyki”. Pojawi się poniższe okno. W pierwszym polu „Zmienna grupująca” należy wybrać zmienną. W drugim polu „Zmienna zależna” należy wybrać testowaną zmienną z listy. Można wskazać kilka zmiennych i dla każdej z nich zostanie wykonany osobny test.

print screen

Do wyboru jest jeden z trzech testów. Podpowiedź, który test należy wybrać można uzyskać klikając na znak zapytania przy nazwie okna.

print screen

Pierwszy test t Studenta należy zaznaczyć, jeśli testowana zmienna ma rozkład normalny w obu grupach oraz jednorodne wariancje. Po kliknięciu przycisku „Porównaj” pojawi się tabela. Wyliczone wartości mają następujące znaczenie: n — liczba przypadków w grupie, Mean – średnia w grupie (ang. mean value), SD – odchylenie standardowe w grupie (ang. standard deviation), t – wartość statystyki testowej t, df – liczba stopni swobody, p – wartość p. Kliknięcie na symbolu „strzałki” z prawej strony okna rozwinie menu umożliwiające zapisanie tabeli do pliku o wskazanym formacie.

print screen

Jeśli testowana zmienna ma rozkład normalny w obu grupach, ale wariancje w każdej z grup są różne, to należy zaznaczyć test Welcha. Opis wartości w tabeli jest taki sam jak dla testu t Studenta.

print screen

Jeżeli nie jest spełniony warunek normalności zmiennej przynajmniej w jednej grupie, to należy wykonać test U Manna-Whitney’a. W tabeli znajdują się wyliczone wartości: n – liczba przypadków w grupie, MED – mediana w grupie (ang. median), Q1 – pierwszy kwartyl (ang. lower quartile), Q3 – trzeci kwartyl (ang. upper quartile), U – wartość statystyki testowej U, Z – wartość statystyki testowej Z, p – wartość p.

print screen

Dla porównania wartości zmiennej w dwóch niezależnych grupach można dodatkowo wykonać wykres ramka-wąsy. Na zakładce „Wykresy” należy kliknąć trzecią pozycję „Wykres ramka-wąsy” i w oknie określić parametry wykresu.

print screen

Po kliknięciu przycisku „Wykonaj” pojawi się zakładka z wykresem ramka-wąsy. W prawym górnym rogu wykresu znajduje się symbol trzech poziomych kresek. Jego kliknięcie rozwija menu z opcjami powiększenia wykresu na cały ekran, wydruku wykresu oraz zapisania wykresu do pliku.

print screen

Sposób wykonania porównania zmiennej w dwóch niezależnych grupach wyjaśniono w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/statystyki/dwie_grupy.html.
Opis wykonania wykresu ramka-wąsy znajduje się w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/wykresy/wykres_ramka_wasy.html.

logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

1. Tymczasowe złagodzenie przez NCN polityki otwartego dostępu do publikacji. Problem zostanie omówiony podczas webinarium, które odbędzie się 30 października 2023 r. w godz. 13:00-14:30 za pośrednictwem platformy Clickmeeting. Więcej informacji znajduje się pod adresem
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-10-23-webinarium-pismo-oa
2. Dyskusja o ewaluacji działalności naukowej, wykazie czasopism i MDPI we wrześniowym numerze FA, dostępnym w Bibliotece SUM oraz pod adresem https://miesiecznik.forumakademickie.pl/czasopisma/fa-9-2023/
logo systemu POLON

Aktualności PBN

W dniu 12 października system PBN został zaktualizowany do wersji 23.10.1.
Wykaz najważniejszych modyfikacji znajduje się na stronie https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wdrozenie-wersji-23-10-1/

logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

1. Uwierzytelnianie usług REST-API w POL-on 2.0 (11.10.)
2. Obszar Osoby ubiegające się o stopień doktora – udostępnione raporty (24.10.)
3. Sprawozdawczość GUS za 2023 rok (24.10.)
Poza wpisami Pomocy dostępny jest również FAQ, gdzie pytania są umieszczone w kolejności chronologicznej. Najnowsze wpisy znajdują się na górze listy https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/
logo systemu POLON

Aktualności POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci

1. Wdrożenie zmiany we wprowadzaniu dat podczas rejestracji i edycji danych studiów na kierunku
2023-10-20
W dniu 19 października została wdrożona poprawka, która dotyczy wprowadzania dat podczas rejestracji i edycji danych studiów na kierunku (moduł Kierunki studiów).
Dotychczasowe pole „Data utworzenia” zostało zastąpione przez pole „Data rozpoczęcia prowadzenia studiów”, uzupełniane automatycznie na podstawie informacji wprowadzonej na poziomie uruchomień przypisanych do kierunku. Dopóki dla danego kierunku nie zostaną wprowadzone uruchomienia, wspomniane pole będzie puste.
2. Sprawozdania GUS za rok 2023
2023-10-24
Planowany termin składania sprawozdań GUS (S-10, S-11, S-12) za rok 2023, to 31 stycznia 2024 r.
Wypełnienie sekcji 3 i 4 „Uczestnicy studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, doktoranci – cudzoziemcy/Polacy, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską” w sprawozdaniu S-12 za rok 2023 wyjątkowo nie jest obligatoryjne. Szczegółowy komunikat GUS na ten temat: http://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2023/10/Komunikat-dot.-S-12.pdf
Interpretacja sformułowania „otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską” w sprawozdaniu S-12  – https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/sprawozdanie-gus-s-12-jak-interpretowac-poprawnie-sformulowanie-otrzymali-swiadectwo-dojrzalosci-lub-jego-odpowiednik-poza-polska-2/
Informacja na temat sekcji 5 i 6 sprawozdania S-10 GUS  – możliwe jest wypełnienie tych sekcji bez Polaków według starych zasad. Docelowo osoby z sekcji 5 i 6 – Polacy i cudzoziemcy, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską, powinni być wykazywani według kraju uzyskania dyplomu ukończenia szkoły średniej II stopnia lub możliwie najlepszej oceny szacunkowej kraju pochodzenia.
Metodologia wyliczeń sprawozdawczości GUS znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdawczosc-gus-za-2023-rok/