URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

W module statystycznym systemu URPM można wykonać test, aby porównać wartości zmiennej w dwóch niezależnych grupach.
Aby wykonać test zmiennej (wyszukanej w jednym z kroków scenariusza) w dwóch grupach (określonych wartościami innej zmiennej albo utworzonej zmiennej kategorialnej) należy w prawym górnym rogu okna scenariusza kliknąć na przycisk „Moduł statystyczny”. Następnie należy wybrać czwartą opcję, „Porównaj dwie niezależne grupy” na liście „Testy istotności” na zakładce „Statystyki”. Pojawi się poniższe okno. W pierwszym polu „Zmienna grupująca” należy wybrać zmienną. W drugim polu „Zmienna zależna” należy wybrać testowaną zmienną z listy. Można wskazać kilka zmiennych i dla każdej z nich zostanie wykonany osobny test.

print screen

Do wyboru jest jeden z trzech testów. Podpowiedź, który test należy wybrać można uzyskać klikając na znak zapytania przy nazwie okna.

print screen

Pierwszy test t Studenta należy zaznaczyć, jeśli testowana zmienna ma rozkład normalny w obu grupach oraz jednorodne wariancje. Po kliknięciu przycisku „Porównaj” pojawi się tabela. Wyliczone wartości mają następujące znaczenie: n — liczba przypadków w grupie, Mean – średnia w grupie (ang. mean value), SD – odchylenie standardowe w grupie (ang. standard deviation), t – wartość statystyki testowej t, df – liczba stopni swobody, p – wartość p. Kliknięcie na symbolu „strzałki” z prawej strony okna rozwinie menu umożliwiające zapisanie tabeli do pliku o wskazanym formacie.

print screen

Jeśli testowana zmienna ma rozkład normalny w obu grupach, ale wariancje w każdej z grup są różne, to należy zaznaczyć test Welcha. Opis wartości w tabeli jest taki sam jak dla testu t Studenta.

print screen

Jeżeli nie jest spełniony warunek normalności zmiennej przynajmniej w jednej grupie, to należy wykonać test U Manna-Whitney’a. W tabeli znajdują się wyliczone wartości: n – liczba przypadków w grupie, MED – mediana w grupie (ang. median), Q1 – pierwszy kwartyl (ang. lower quartile), Q3 – trzeci kwartyl (ang. upper quartile), U – wartość statystyki testowej U, Z – wartość statystyki testowej Z, p – wartość p.

print screen

Dla porównania wartości zmiennej w dwóch niezależnych grupach można dodatkowo wykonać wykres ramka-wąsy. Na zakładce „Wykresy” należy kliknąć trzecią pozycję „Wykres ramka-wąsy” i w oknie określić parametry wykresu.

print screen

Po kliknięciu przycisku „Wykonaj” pojawi się zakładka z wykresem ramka-wąsy. W prawym górnym rogu wykresu znajduje się symbol trzech poziomych kresek. Jego kliknięcie rozwija menu z opcjami powiększenia wykresu na cały ekran, wydruku wykresu oraz zapisania wykresu do pliku.

print screen

Sposób wykonania porównania zmiennej w dwóch niezależnych grupach wyjaśniono w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/statystyki/dwie_grupy.html.
Opis wykonania wykresu ramka-wąsy znajduje się w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/wykresy/wykres_ramka_wasy.html.