URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

W module statystycznym systemu URPM można wykonać test, aby porównać wartości zmiennej w więcej niż dwóch niezależnych grupach.
Aby wykonać test zmiennej (wyszukanej w jednym z kroków scenariusza) w co najmniej trzech grupach (określonych wartościami innej zmiennej) należy w prawym górnym rogu okna scenariusza kliknąć na przycisk „Moduł statystyczny”. Następnie należy wybrać szóstą opcję, „Porównaj wiele niezależnych grup” na liście „Testy istotności” na zakładce „Statystyki”. Pojawi się poniższe okno. W pierwszym polu „Zmienna grupująca” należy wybrać zmienną. W drugim polu „Zmienna zależna” należy wybrać testowaną zmienną z listy. Można wskazać kilka zmiennych i dla każdej z nich zostanie wykonany osobny test.

print screen

Do wyboru jest jeden z dwóch testów. Podpowiedź, który test należy wybrać można uzyskać klikając na znak zapytania przy nazwie okna.

print screen

Test ANOVA należy zaznaczyć, jeśli testowana zmienna ma rozkład normalny oraz jednorodne wariancje w każdej z grup. Po kliknięciu przycisku „Porównaj” pojawi się tabela. Wyliczone wartości mają następujące znaczenie: n — liczba przypadków w grupie, Mean – średnia w grupie (ang. mean value), SD – odchylenie standardowe w grupie (ang. standard deviation), F – wartość statystyki testowej F, df – liczba stopni swobody międzygrupowych (Between Groups) i wewnątrzgrupowych (Within Groups), p – wartość p. Kliknięcie na symbolu „strzałki” z prawej strony okna rozwinie menu umożliwiające zapisanie tabeli do pliku o wskazanym formacie.

print screen

Jeżeli nie jest spełniony przynajmniej jeden warunek, to należy wykonać test Kruskala-Wallisa. W tabeli znajdują się wyliczone wartości: n – liczba przypadków w grupie, MED – mediana w grupie (ang. median), Q1 – pierwszy kwartyl (ang. lower quartile), Q3 – trzeci kwartyl (ang. upper quartile), df – liczba stopni swobody równa k-1 (gdzie k to liczba grup), Chi-square – wartość statystyki testowej Chi kwadrat, p – wartość p.

print screen

Sposób wykonania porównania zmiennej w więcej niż dwóch niezależnych grupach wyjaśniono w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/statystyki/wiele_grup.html.