Kolejna wersja systemu POLon – wersja 9.67

Zakończono prace nad udostępnieniem nowego słownika dyscyplin w module zawiadomień o nadaniu stopnia.  Informujemy, iż w dniu dzisiejszym wdrożono zmiany w module zawiadomień o nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego („Stopień dr/dr hab.).
Możliwe jest już wprowadzanie zawiadomień nadanych w obecnie obowiązującej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin wprowadzonej na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818).
Prosimy o korektę klasyfikacji zawiadomień wprowadzonych już do systemu, dla których data uchwały o nadaniu stopnia > 2019-04-30.

Kolejna wersja systemu – wersja 9.67
13.06.19 11:10
W wersji 9.67 wprowadzono następujące zmiany:
1. NAWA – uwierzytelnianie dokumentów – lista stanowisk dla osób upoważnionych do podpisywania dokumentów NAWA została rozszerzona o następujące pozycje: 
samodzielny referent
referent
specjalista
pełniący obowiązki Rektora
zastępca Rektora (Prorektor)
upoważniony pracownik
Dostęp z menu: NAWA → Rejestr danych uwierzytelniających
2. Sprawozdawczość GUS – sprawozdanie o mobilności absolwentów – możliwość generowania formularza mobilności absolwentów za rok 2018.
Dostęp z menu: Sprawozdania → Sprawozdania GUS → S-M-POLON
3. Stopień dr/dr hab. – udostępnienie nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin w zawiadomieniach o nadaniu stopnia dr/ dr hab. 
Jednostka (zarówno uczelnia jak i jej jednostka podrzędna) może dodać/skorygować zawiadomienie w nowej klasyfikacji jeżeli ‘Data uchwały o nadaniu stopnia’ > 30 kwietnia 2019 r. bez względu na datę wszczęcia postępowania;
Na zestawieniu prezentowane są zawiadomienia uwzględniając podział na rodzaje klasyfikacji;
Na zestawieniu filtrowanie (filtr: Obszar / Dziedzina / Dyscyplina / Specjalność) uwzględnia również nową klasyfikację dziedzin i dyscyplin.
Dostęp z menu: Stopień dr/dr hab. → Nadane stopnie oraz streszczenia, recenzje i autoreferaty
Bieżący harmonogram prac projektu POL-on
czerwiec 2019
-> nowy formularz danych statystycznych o mobilności w latach 2017-2018 na potrzeby EUROSTAT
-> nowe wzory formularzy finansowych na rok 2019 (Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego, Plan rzeczowo-finansowy)
-> nowy projekt zmian w strukturach interfejsów danych, który zostanie poddany konsultacjom (do września); propozycja będzie zawierała specyfikację zmian, schemat XSD nowego importu oraz propozycje rozbudowy katalogu usług API REST
28 czerwca 2019
-> udostępnienie wersji demo POL-on 2.0, zawierającej: nowy moduł uprawnień, nowy moduł jednostek, nowy moduł kierunków studiów (wspierający procedurę migracji danych)
-> zablokowanie części modułów wygaszanych w związku z wejściem w życie ustawy.
23 wrzesień 2019
-> udostępnienie nowego modułu Kierunki studiów wraz z migracją danych z dotychczasowej wersji systemu. Umożliwienie rejestracji danych na potrzeby ankiety EN-1
4 październik 2019
-> udostępnienie produkcyjne nowej aplikacji POL-on 2.0
Nowa wersja systemu będzie obsługiwać:
    -> nową strukturę jednostek,
    -> kierunki studiów,
    -> role i uprawnienia,
    -> nowy moduł pracowników naukowych.
Aplikacja będzie zintegrowana z dotychczasową wersją POL-on, który będzie systematycznie wygaszany i migrowany do nowej aplikacji moduł po module.
listopad 2019
-> udostępnienie testowej wersji modułu Studenci i pomoc materialna.
Będzie to forma weryfikacji gotowości do nowego zasilenia rejestru studentów według stanu na 31.12.2019 r. w ramach zakresu danych zdefiniowanego w nowej ustawie.