logo systemu POLON

Umożliwienie dołączania dodatkowego pliku przy wysyłaniu sprawozdań do ministerstwa

2020-07-24 08:40:38
 
W dniu 22 lipca 2020 r. została udostępniona możliwość dodawania więcej niż jednego pliku przy wysyłaniu sprawozdań do ministerstwa. Dotyczy to również wysyłania sprawozdań po korekcie.
Funkcjonalność ta dotyczy:
– sprawozdania z wykorzystania subwencji,
– planu rzeczowo-finansowego,
– sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
– sprawozdania finansowego.

Oznacza to, że oprócz pliku oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym można dołączyć dodatkowe pliki. Mogą mieć one format: doc, xlsx, pdf oraz zip.
Uwaga! Jeśli użytkownik ma do wysłania więcej niż jeden dodatkowy plik, wówczas powinien go spakować do formatu zip (plik z oświadczeniem zawsze jest wysyłany oddzielnie i nie należy go pakować do zipa).

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe Zarządzenie Nr 132/2020

Nowe Zarządzenie Nr 132/2020 z dnia 22.07.2020 r. Rektora SUM w sprawie zasad przekazywania danych  do POL-on.
Z dniem wejścia w życie nowego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 155/2015 i jego późniejsze zmiany.
https://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=2512

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10
 
1. Blokowanie rejestracji oświadczeń o reprezentowanej dyscyplinie i o zaliczeniu do liczby N po upływie 21 dni
2020-07-22 11:54:45
 
Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia ws. POL-on, w module Pracownicy została nałożona walidacja terminu wprowadzania oświadczeń:
• o reprezentowanej przez pracownika dyscyplinie,
• o zaliczeniu do liczby N
na 21 dni kalendarzowych wstecz. Oznacza to, że nie można zarejestrować w POL-onie oświadczenia po upływie 21 dni kalendarzowych od daty jego złożenia.
 
2. Testy REST API do nowego ORPPD
2020-07-21 14:59:10
 
OPI PIB zachęca do testowania REST API do ORPPD 2.0 na środowisku demo POL- on 2.0 https://polon2-demo.opi.org.pl/rppd-api/swagger-ui/index.html?configUrl=/rppd-api/v3/api-docs/swagger-config#/
Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych w wersji 2.0 będzie gromadziło prace dyplomowe, które zostały obronione na kierunkach studiów zarejestrowanych w Systemie POL-on 2.0 (tj. prace studentów, którzy rozpoczęli lub kontynuują kształcenie po 1 października 2019 roku).
REST API powinno być używane do przekazywania prac dyplomowych studentów, którzy zdali egzamin dyplomowy na kierunku zarejestrowanym w POL-on 2.0.
Prace studentów, którzy ukończyli studia na kierunkach zarejestrowanych w Systemie POL-on 1.0 powinny zostać zdeponowane za pomocą REST API w wersji 1.0
Należy zapoznać się z dokumentacją opublikowaną w pomocy POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dokumentacja-api-rest-dla-orppd-2-0/ 
oraz zgłaszać uwagi za pomocą systemu Helpdesk https://lil-helpdesk.opi.org.pl/ 
Więcej informacji o ORPPD 2.0 ukaże się niebawem na stronach Pomocy.
 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/
 

  1. Korekta programu kształcenia (15.07.2020)
  2. Usuwanie pracownika (20.07.2020)
  3. Dokumentacja API REST dla ORPPD 2.0 (21.07.2020)
  4. Role dla modułu Pracownicy (22.07.2020)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10
 
1. Wyłączenie ogólnodostępnych wykazów w POL-on 1.0
2020-07-09 06:30:22
Rozpoczęliśmy prace nad wyłączeniem „Ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych” oraz „Wykazu pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych” generowanych na bazie rejestru ze „starego” systemu POL-on. Dostęp do aktualnego zestawienia „Nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu” będzie możliwy niebawem z poziomu platformy RAD-on (zakładka Baza wiedzy).
Dodatkowo ze względu na udostępnienie w ramach POL-on 2.0 „Rozszerzonego zestawienia pracowników podmiotu” (Moduł Raporty) wyłączony zostanie w starym systemie także „Raport o stanie zatrudnienia”.
 
2. Wyłączenie edycji danych w modułach „Patenty i dokonania” oraz „Osiągnięcia artystyczne”
2020-07-13 06:46:33
 
W modułach „Patenty i dokonania” oraz „Osiągnięcia artystyczne” (dostępnych w POL-on 1.0)  została wyłączona możliwości edycji danych. Oznacza to, że nie będzie możliwości wprowadzania, zmiany ani usuwania danych w tych modułach. Moduły pozostaną dostępne w trybie do odczytu.
Informacje o działalności naukowej będą rejestrowane (ze zmienionym zakresem informacji, zgodnym z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.) w POL-on 2.0 w ramach nowych modułów „Patenty i prawa ochronne” oraz „Osiągnięcia artystyczne”. Wdrożenie nowych modułów przewidywane jest na IV kwartał 2020 r. Informacje dotyczące mapowania danych zostaną przedstawione niebawem.
 
3.  Wdrożenie produkcyjne sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2019
2020-07-14 14:46:27
 
W dniu 14 lipca 2020 r. w produkcyjnej wersji systemu POL-on 2.0. zostały wdrożone:
    Sprawozdanie finansowe za rok 2019
oraz
    Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2019.
Sprawozdania są dostępne w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, a do ich edycji potrzebna jest rola INST_FIN.
W przypadku Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego należy korzystać z gotowego szablonu, dostępnego do pobrania po wejściu w szczegóły. W przypadku Sprawozdania finansowego nie ma pobierania szablonu. W ramach importu uczelnia wgrywa plik w formacie XML (bez podpisu elektronicznego) zgodny z XSD opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/attachment/419a55e1-ed6f-4e81-bfde-4968c066d912
Procesy zatwierdzania i wysyłania są analogiczne do wcześniejszych sprawozdań.
Szczegółowe opisy powyższych procesów zostały umieszczone w Pomocy POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/baza-dokumentow-planistyczno-sprawozdawczych-2/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]