kalendarz

Informacja w sprawie dodatkowych dni wolnych dla pracowników Uczelni w roku 2023

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Nr 175 z dnia 15 listopada 2022 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2023, w związku z przypadającym w dniu 11 listopada 2023 r. Narodowym Świętem Niepodległości w innym dniu wolnym niż niedziela – jako dzień wolny od pracy ustalony został dzień 10 listopada 2023 r.

Jednocześnie zostały zaplanowane następujące dodatkowe dni wolne od pracy dla pracowników Uczelni:

07 kwiecień 2023 r. (Wielki Piątek)

Przy uwzględnieniu przypadających na okres od 07.04.2023 r. do 11.04.2023 r. wakacji wiosennych zgodnie z Zarządzeniem Nr 70/2022 Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

02 maj 2023 r. (wtorek)

Przy uwzględnieniu dnia rektorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 70/2022 Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

09 czerwiec 2023 r. (piątek)

Przy uwzględnieniu dnia rektorskiego zgodnie z Zarządzeniem Nr 70/2022 Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

14 sierpień 2023 r. (poniedziałek)

W organizacji roku akademickiego – okres wakacji letnich

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska-Kozak

kalendarz

23 grudnia – dodatkowy dzień wolny

INFORMACJA

Informuję, ze zgodnie z decyzją JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dzień 23 grudnia 2022 r. (piątek) został ustalony jako dodatkowy dzień wolny od pracy dla wszystkich pracowników Uczelni.

Kierownik

Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych

Jolanta Samborska-Kozak

Ludzie na sali wykładowej

Zapraszamy na wykład prof. Cecilii Mascolo – „Wearables and health care applications”

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów, pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Politechniki Śląskiej oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w wykładzie prof. Cecilii Mascolo pt. „Wearables and health care applications”, który odbędzie się 21 listopada, w ramach projektu pt. „Digital applications in cardiovascular medicine. Wykłady i konsultacje dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych III Katedry Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach”.

Jeżeli ciekawią cię sposoby na wykorzystanie technologii mobilnych w badaniach naukowych oraz leczeniu pacjentów, serdecznie zapraszamy do wysłuchania Pani Profesor!

Profesor Cecilia Mascolo dysponuje unikatową w skali świata wiedzą z zakresu biomarkerów głosowych i aplikacji mobilnych. Jest głównym badaczem w badaniu wykorzystującym sztuczną inteligencję i rozwiązania mobilne do analizy objawów u pacjentów diagnozowanych w kierunku COVID-19. Na co dzień Pani Profesor pracuje jako Director of Centre for Mobile, Wearable Systems and Augmented Intelligence na Uniwersytecie Cambridge.

Aby wziąć udział, o godzinie 11:00 wejdź na platformę YouTube: https://youtu.be/D63fpHhAC4M

Projekt „Digital applications in cardiovascular medicine. Wykłady i konsultacje dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych III Katedry Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach” został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” na lata 2022-2024.

Masz pytania?

Osoba odpowiedzialna w sprawach administracyjno-technicznych: Joanna Rozbicka-Seman – Centrum Transferu Technologii SUM , tel. 32 208 36 40, email: .

logo sum

Pismo JM Rektora w sprawie nagród dla nauczycieli akademickich

Szanowni Państwo

uprzejmie informuję, że od dnia 02.09.2022 r. uruchomiony zostanie program do elektronicznego składania wniosków o przyznanie nagrody Rektora w zakresie działalności naukowej, za osiągnięcia innowacyjne oraz za recenzowaną monografię naukową (z poziomu II Wykazu Wydawnictw).

Nadmieniam, że Uchwałą Nr 40/2022 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 29 czerwca 2022 r. wprowadzone zostały zmiany do Regulaminu przyznawania nagród Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla nauczycieli akademickich w zasadniczej części determinowane wnioskami pracowników, w tym m.in.: w § 8 – dookreślona została generalna zasada, że dany cykl musi posiadać głównego autora tzw. „wiodącego”. Doprecyzowano również czasookres, w którym nagradzane w ramach cyklu publikacje winny być publikowane.

Ponadto wprowadzona została możliwość nagradzania z tytułu uzyskanego patentu (§ 11), a także wprowadzono zasadę wyróżniania prac, w których pracownicy są jedynymi współautorami publikacji afiliowanymi SUM lub nagradzana publikacja wypełnia slot, co znajduje wprost odzwierciedlenie w formularzu.

Nową proponowaną kategorią do nagrody jest wyróżnienie za najlepiej cytowaną pracę „Diamentowy SUM” (§ 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2a, § 7 ust. 2 pkt 3). Zgłaszający do nagrody będzie Dyrektor Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na podstawie danych uzyskanych z bazy Web of Science.

Nadal właściwą do rozpatrywania wniosków i rekomendowania przyznania nagrody jest Komisja ds. Nagród pod przewodnictwem Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej – prof. dr hab. n. med. Katarzyny Mizi-Stec, natomiast pytania i wątpliwości proszę kierować pod adres e-mail . W procesie weryfikacji składanych elektronicznie wniosków, Komisja może wystąpić do Wnioskodawców o przesłanie wydruków zgłoszonych publikacji.

Nadmieniam, że pracownicy Działu Organizacyjno-Prawnego będą dla Państwa dostępni pod nr tel. (32) 208 35 12 w zakresie wszelkich wątpliwości dotyczących wypełnienia elektronicznych formularzy.

Termin składania wniosków upływa w dniu 30.09.2022 r.

Oryginalne pismo JM Rektora do pobrania tutaj

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://spn.sum.edu.pl

logo sum

Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich – pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zasad przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich przedstawiamy poniżej co następuje:

 1. Co to jest SLOT?

  SLOT publikacyjny (inaczej: udział jednostkowy) to miara udziału autora w publikacji. Wielkość udziału w publikacji zależy od:

  • wartości punktowej publikacji (punkty przypisane czasopismom w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych i monografiom w wykazie wydawców publikujących recenzowane monografie naukowe),
  • liczby współautorów, którzy upoważnili  Uczelnię do wykazania tej publikacji w danej dyscyplinie,
  • liczby wszystkich autorów danej publikacji (liczba wszystkich autorów jest brana pod uwagę, jeśli punktacja czasopisma wynosi mniej niż 100).

  Im wyższa wartość punktowa publikacji i mniejsza liczba współautorów, tym większa wartość slotu dla danego autora.

  Nadmieniam, że wszystkie informacje, wyjaśnienia dotyczące slotów, a także przykłady wyliczeń znajdują się na stronie internetowej Biblioteki SUM, a także Facebooku Biblioteki, gdzie w ramach cyklu „Czwartki z bibliografią” przystępnie przedstawiono zagadnienia związane ze slotami i ewaluacją https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=838&Itemid=901&lang=pl

  W bazie Bibliografia Publikacji SUM po wybraniu indeksu „Nazwisko lub orcid (raport slotów)” otrzymamy wykaz publikacji danego autora z wyliczeniami slotów i ich wartościami punktowymi.

  W MODULE DORADCZYM systemu Expertus, bazującym na zasobach bazy Bibliografia Publikacji SUM, przedstawione są wyliczenia limitów slotów pracowników naukowych SUM, a także liczba wypełnionych slotów i ich wartość punktowa (link także na stronie Biblioteki SUM) https://publikacje.sum.edu.pl:8443/cgi-bin/expadv3w.exe

  W przypadku wątpliwości proszę o kontakt bezpośrednio z Panią mgr Wiolettą Dyjas (Dział Bibliografii i Bibliometrii, Biblioteka SUM) tel. 32 208 3566.

 2. Czy oświadczenie może zostać podpisane ręcznie i dołączone do wniosku w formie skanu?

  Dopuszcza się zeskanowanie podpisanego oświadczenia i dołączenie go w postaci pliku pdf.