Informacja Tour de Pologne Zabrze 2020

W związku z II etapem wyścigu kolarskiego „77 Tour de Pologne”, którego trasa będzie przebiegać w dniu 06 sierpnia 2020 r. (czwartek) na terenie miasta Zabrze, wystąpi zmiana organizacji ruchu drogowego oraz modyfikacja rozkładu jazdy komunikacji miejskiej.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że Kierownicy jednostek organizacyjnych SUM, zlokalizowanych na terenie miasta Zabrze w tym dniu mogą indywidualnie dokonać zmiany czasu pracy tym pracownikom, którzy w związku z przebiegiem wyścigu będą mieć utrudnienia z dojazdem z pracy do miejsca zamieszkania.

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska – Kozak

Szczegółowe informacje o zmianach w komunikacji miejskiej w związku z 77 Tour de Pologne można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Urzędu Miasta Zabrze /www.um.zabrze.pl/.

logo sum

Informacja Tour de Pologne Katowice 2020

W związku z I etapem wyścigu kolarskiego „77 Tour de Pologne”, którego trasa będzie przebiegać na terenie miasta Katowice, wystąpi zmiana organizacji ruchu drogowego oraz modyfikacja rozkładu jazdy komunikacji miejskiej.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż w dniu 05 sierpnia 2020 r. (środa) dla pracowników świadczących pracę w budynku Rektoratu przy ul. Poniatowskiego 15 w Katowicach oraz w budynku Biblioteki przy ul. Warszawskiej 14 został ustalony czas pracy do godziny 11:30.

W pozostałych ośrodkach Uczelni kierownicy jednostek organizacyjnych SUM mogą indywidualnie dokonać zmiany czasu pracy tym pracownikom, którzy w związku z przebiegiem wyścigu będą mieć utrudnienia z dojazdem z pracy do miejsca zamieszkania.

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska – Kozak

Szczegółowe informacje o zmianach w komunikacji miejskiej w związku z 77 Tour de Pologne można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Urzędu Miasta Katowice /www.katowice.eu/.

Komunikat dotyczący komentarzy na fanpage’u „ŚUMemes”

Nawiązując do licznych komentarzy zamieszczonych na fanpagu „ŚUMemes”, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wywołany do odpowiedzi stanowczo podkreśla, że nie popiera zachowań nagannych i nieetycznych nauczycieli akademickich.

Niemniej wobec braku zgłaszanych skarg Rektorowi i jego Zastępcom niemożliwym jest przeprowadzenie szczegółowych postępowań wyjaśniających, a wnioski płynące z komentarzy mogą jedynie stanowić źródło informacji o charakterze opiniodawczym. Będą one podlegały omówieniu na poszczególnych Wydziałach z udziałem Przedstawicieli Samorządu Studenckiego. Powinnością każdego Członka Wspólnoty Akademickiej jest podejmowanie działań dla zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania Uczelni, w tym poprzez zgłaszanie wszelkich zdarzeń, które wymagają wyjaśnienia i w efekcie wdrożenia odpowiednich zmian. Ponadto wnioski i skargi mogą być składane poprzez Organy Samorządu Studenckiego, które co do zasady są wyłącznym reprezentantem ogółu Studentów a ich uwagi zawsze podlegają rozpatrzeniu.

Informujemy zarazem, że do Rektora nie wpłynęła indywidualna skarga jak i inne niepokojące sygnały, w tym od przedstawicieli Samorządu Studenckiego w zakresie organizowanych do 2016 i w latach wcześniejszych obozów, przewidzianych standardami na kierunku ratownictwa medycznego.

Niezależnie od zapewnienia poufności w toku prowadzonych postępowań wyjaśniających proponujemy, niezgodne z normami społecznymi zachowania w SUM w Katowicach zgłaszać bezpośrednio do pracownika Rektoratu dostępnego pod numerem telefonu 32/208 36 32 lub 514-954-145 lub pod adres a ponadto poprzez uruchomiony od dnia 15.06.2020 r. formularz zgłoszeniowy.

Nawiązując do uwag studentów w zakresie wykwaterowań z Zespołu Domów Studenckich w Zabrzu informuję, wszelkiej niezbędnej pomocy w tym zakresie udziela zarówno Kierownik Domu Studenta, jak również pracownicy administracyjni oraz gospodarczy. Ponadto obowiązujące przepisy prawa, w tym zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz właściwych Ministerstw, zamieszczane są na stronach internetowych: gis.gov.pl, https://www.gov.pl/web/zdrowie, www.gov.pl/web/nauka. Natomiast akty Uczelni w tym komunikaty JM Rektora a także Kanclerza wydawane w związku z trwającą pandemią dostępne są na stronie internetowej Uczelni www.sum.edu.pl w zakładce „Sprawdź informacje o koronawirusie”

Odnosząc się natomiast do poruszanych kwestii „rzekomego wycieku danych osobowych studentów” informujemy, że Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na bieżąco monitoruje bezpieczeństwo systemów informatycznych, w wyniku czego nie stwierdzono dotychczas takiego zdarzenia. Ponadto wyjaśniamy, że możliwość bezpiecznego wyszukiwania użytkowników jest podstawową funkcją społecznościową w zakresie wykorzystywanych przez Uczelnię narzędzi umożliwiających kształcenie na odległość. Dzięki takim funkcjom możliwe jest podtrzymanie relacji i kontaktów we wspólnocie akademickiej SUM, w szczególności w trudnym okresie zagrożenia epidemicznego. Jeśli jednak znane są Państwu okoliczności nieetycznego wykorzystania danych osobowych przez studentów lub pracowników uprzejmie proszę o przekazanie w formie pisemnej do Rektora SUM takiej informacji wraz z dowodem na jej poparcie.

W przypadku potwierdzenia ww. informacji o naruszeniu bezpieczeństwa Uczelnia podejmie niezwłocznie niezbędne działania, w tym wystąpi do właściwego rzecznika dyscyplinarnego z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego, a jeśli to będzie zasadne następującej po nim procedury dyscyplinarnej z wszelkimi przewidzianymi prawem sankcjami w stosunku do studentów jak i do pracowników, w tym nauczycieli akademickich.

Ponadto cieszymy się, że wśród tych opinii są także wyrażone te, które pozytywnie odnoszą się do działań organizowanych w Uczelni, np. działalności Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu oraz innych jednostek.

[Przesłano przez: Justyna Skolik]

insygnia rektorskie

Dzień rektorski dla pracowników i studentów

Uprzejmie przypominam, że w związku z ustanowieniem dnia 12 czerwca 2020 r. dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów (zgodnie z Zarządzeniem nr 88 z dnia 15.05.2020 r. w sprawie roku akademickiego 2019/2020 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach), decyzją JM Rektora dzień 12 czerwca 2020 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska- Kozak

[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]

Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności Uczelni

Szanowni Państwo,

W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności Uczelni” Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, będący Administratorem Państwa Danych Osobowych, przekazuje następujące informacje o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie pracy zdalnej oraz prowadzenia procesu dydaktycznego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z art. 13 RODO:

 1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035.
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
 3. Dane osobowe przetwarza się zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d, e Rozporządzenia RODO w celu umożliwienia Państwu pracy zdalnej i/lub uczestnictwa w procesie dydaktycznym wykorzystującym metody i techniki kształcenia na odległość.
 4. Odbiorcami danych osobowych są:
  • Merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
  • Odbiorcami danych mogą być także podwykonawcy i podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie oraz inne organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
  • W przypadku wykorzystywania narzędzi informatycznych do kształcenia na odległość dostarczanych w ramach licencji Microsoft Office 365 Education odbiorcą danych jest firma Microsoft Corporation (informacje o ochronie danych można znaleźć na stronie internetowej: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement).
  • Odbiorcami danych mogą być inne podmioty, którym Uczelnia zgodnie z art. 28 RODO powierzyła przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane będą przechowywane zgodnie z zasadą minimalizacji i adekwatności przez okres ustalony na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w szczególności:
  • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. zm. )
  • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 poz. 164)
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawa te realizuje się na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Dane osobowe przetwarza się w celu realizacji ustawowych obowiązków Uczelni, ich podanie przy zawieraniu stosunku prawnego było wymagane określonymi przepisami prawa.

Dodatkowe informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych w procesie kształcenia na odległość zawiera Komunikat Nr 1/2020 Prorektora ds. Studiów i  Studentów z dnia 15.05.2020 r. dostępny pod adresem: https://sum.edu.pl/aktualnosci-i-komunikaty-swp/komunikaty-wiadomosci/komunikaty-koronawirus/11510-komunikat-nr-1-2020-prorektora-ds-studiow-i-studentow-z-dnia-15-05-2020-r

Praktyczne aspekty bezpieczeństwa informacji podczas pracy zdalnej zawarte zostały w Zarządzeniu Rektora SUM nr 76/2020 z dnia: 13.052020 r. w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji Bezpieczeństwa Pracy Zdalnej i Urządzeń Mobilnych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach”, które dostępne jest pod adresem: https://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=2441

W przypadku pozostających wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych przez SUM oraz bezpieczeństwa informacji uprzejmie proszę o kontakt bezpośredni z Inspektorem Ochrony Danych SUM – dr n. techn. inż. Marcinem Aptekorzem dostępnym pod nr tel. 32 208 3630 lub e-mail

[Przesłano przez: Marcin Aptekorz]