Fantom „Stefan” będzie uczył studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Śląski Uniwersytet Medyczny podpisał umowę na grant edukacyjny z Fundacją Nutricia, która dotyczy nauki żywienia enteralnego, czyli dożołądkowego i dojelitowego osoby chorej z możliwością założenia sondy nosowo-żołądkowej i obsługi gastrostomii. W edukacji pomogą dwa fantomy „Stefan”, imitujący osobę dorosłą i Adaś, będący fantomem dziecięcym.

Nasza uczelnia otrzyma fantomy wraz z osprzętem, by studenci mogli wyćwiczyć zakładanie sond, ale też nauczyć się stosowania przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG)- przez powłoki brzuszne oraz przezskórnej endoskopowej jejunostomii (PEJ) – wprost do jelita cienkiego.

– Wiedza z zakresu właściwego żywienia wciąż rośnie, ale jej obecność w ramach nauczania studentów medycyny jest niezbędna – powiedział prof. Jerzy Stojko, prorektor ds. studiów i studentów, podpisując umowę.

Anna Cywińska z Fundacji Nutricia nie ma wątpliwości, że „żywienie jest integralną częścią leczenia”.

Studenci SUM „Stefana” i „Adasia” poznają na zajęciach w przyszłym roku akademickim. Fantomy produkowane są w USA i Japonii, a ich wytworzenie trwa kilka miesięcy. Pozwalają nieskończoną ilość razy ćwiczyć podawanie żywienia. Przy okazji przyszli lekarze uczą się także stosowania różnych diet.

Stosuje się je w wielu przypadkach np. u pacjentów po urazach wielonarządowych, z niewydolnością nerek, po oparzeniach, chorobach nowotworowych. Żywienie medyczne jest stosowane, by dostarczyć choremu odpowiednią dawkę składników odżywczych, gdy nie może jeść tradycyjnego pokarmu właśnie z powodu schorzenia.

logo sum

Informacja w sprawie dodatkowych dni wolnych dla pracowników Uczelni w roku 2021

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Nr 214/2020 z dnia 14.12.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2021, w związku z przypadającym w dniu 1 maja 2021 r. Świętem Pracy w innym dniu wolnym niż niedziela – jako dzień wolny od pracy ustalony został dzień 30 kwietnia 2021 r. oraz w związku z przypadającym w dniu 25 grudnia 2021 r. pierwszym dniem Świąt Bożego Narodzenia w innym dniu wolnym niż niedziela – jako dzień wolny od pracy ustalony został dzień 24 grudnia 2021 r.

Jednocześnie zostały zaplanowane następujące dodatkowe dni wolne od pracy dla pracowników Uczelni:

02 kwiecień 2021 r. (Wielki Piątek)
Przy uwzględnieniu przypadających na okres od 31.03.2021 r. do 06.04.2021 r. wakacji wiosennych zgodnie z Zarządzeniem Nr 139/2020 Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

04 czerwiec 2021 r. (piątek)
W związku z uwzględnieniem dnia Rektorskiego w organizacji roku akademickiego 2020/2021.

02 listopad r. (wtorek)
W związku z uwzględnieniem dnia Rektorskiego w organizacji roku akademickiego 2020/2021.

 

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska-Kozak

 

[Przesłano przez: Beata Urbańczyk]

Rekrutacja na szkolenia dla pracowników dydaktycznych SUM – II nabór

Szanowni Państwo,
Działając na podstawie Zrządzenia nr 146/2019 z dnia 2.09.2019 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach informujemy, że uruchomiona została rekrutacja do szkoleń w ramach zadań nr 11, 12, 13 Projektu „Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2” POWER.
Szkolenia realizowane będą przez wykwalifikowanych pracowników Biblioteki SUM. Dostępne są trzy tematyczne szkolenia:
Elektroniczna biblioteka wsparciem w dydaktyce.
Poznanie i korzystanie ze źródeł elektronicznych dostępnych w Bibliotece: bazy danych, e czasopisma, e książki, bazy Evidence Based Medicine. Dostęp zdalny do baz.
Medyczne bazy danych dla zaawansowanych dydaktyków.
Zaawansowane techniki wyszukiwania w podstawowych bazach bibliograficznych z dziedziny medycyny: PubMed, Embase, Polska Bibliografia Lekarska.
Narzędzia porządkujące bibliografię.
Zaawansowana obsługa programu Mendeley – managera bibliografii, służącego do zarządzania opisami bibliograficznymi.
Dokładne informacje dotyczące lokalizacji i terminów szkoleń oraz wymaganych dokumentów dostępne są na stronie Biblioteki SUM:
https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=846&Itemid=886&lang=pl
LOGO PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK

Uprzejmie informuję, że od dnia 01 stycznia 2021 r. ruszył Program PPK dla instytucji będących Jednostkami Sektora Finansów Publicznych.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dokonał wyboru instytucji zarządzającej PPK.
Zarządzającym PPK w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach zostało Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

Wszelkie informacje dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych dostępne są na stronie Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK.

 

[Przesłano przez: Magdalena Sołtys]

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Mając na uwadze coraz częstsze pytania pracowników o udostępnianie ich danych osobowych w związku z organizacją szczepień w ramach Narodowego Program Szczepień przeciw COVID-19, a także w związku z sytuacją pandemiczną oraz ciążących na Uczelni jako pracodawcy obowiązkach prawnych w postaci odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy w korelacji z przepisami prawa prywatności, proszę o zapoznanie się z załączoną  klauzulą informacyjną.

                                                                                 Kierownik

Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych

               Jolanta Samborska – Kozak

Klauzula informacyjna dla pracowników (COVID-19)

Śląski Uniwersytet medyczny w Katowicach w związku z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych w związku z pandemią COVID-19:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna z Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO).

Ochrona zdrowia i zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

  • art. 6 ust. 1 lit. d RODO,
  • art. 9 ust. 2 lit. i RODO.

Ochrona żywotnych interesów
pracownika lub współpracownika.

  • art. 6 ust. 1 lit. d RODO,
  • art. 9 ust. 2 lit. c RODO.

Wykonanie przez pracodawcę obowiązków prawnych w postaci odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, a w szczególności ciążących na pracodawcy obowiązków ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 207 § 1 i § 2 pkt 1–3 oraz art. 229 KP (tak również: orzeczenie SN z 18.12.2002 r., I PK 44/02),
  • art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

Wykonanie przez pracodawcę obowiązków prawnych w postaci przekazywania informacji uprawnionym organom i służbom, w tym służbom sanitarno-epidemiologicznym.

  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) w zakresie w jakim pracodawca obowiązany jest do udzielania uprawnionym organom, w tym służbom sanitarno-epidemiologicznych informacji w zakresie objętym przepisami obowiązującego prawa,
  • art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Organizacja szczepień w ramach Narodowego Program Szczepień przeciw COVID-19

  • art. 9 ust. 2 lit. a RODO – tj. świadoma i dobrowolna zgoda zainteresowanego szczepieniami pracownika, w tym zgoda na przekazanie danych osobowych podmiotom leczniczym realizującym szczepienia.

Dane przetwarzane dla wyżej wskazanych celów mogą być udostępniane szczególnym kategoriom odbiorców, którzy są do tego upoważnieni przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi t.j. Dz.U. 2020 poz. 1845 ze zm.) – np. służbom Głównego Inspektoratu Sanitarnego, bądź innym służbom kryzysowym.

Przekazywane dane, poza danymi podstawowymi, jak imię i nazwisko, obejmować mogą informacje o adresie zamieszkania lub danych kontaktowych, w celu ułatwienia skontaktowania się z pracownikiem lub współpracownikiem, gdyby zaistniało zagrożenie o charakterze sanitarnym.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych, zasady przetwarzania i przysługujące prawa z zakresu ochrony danych osobowych nie zmieniają się.