obraz dekoracyjny

Bezpłatne szkolenie (webinarium) „ Powikłania w leczeniu onkologicznym” ( online)

Uprzejmie informujemy, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie do bezpłatnego udziału  w szkoleniu pn” Powikłania w Leczeniu Onkologicznym”, które odbędzie się w formie on-line w dniu 30 września 2021 roku, organizowanego z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, w ramach którego działa Akademia Pielęgniarstwa Onkologicznego. Podczas szkolenia będą omawiane m.in. tematy powikłań przeciwnowotworowego leczenia, wielochorobowości u chorych na raka płuc, a także  fakty i mity na temat suplementów diety. Wydarzenie jest dedykowane dla pielęgniarek i personelu medycznego.

  Wszystkie zgłoszenia należy kierować poprzez właściwy elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej: https://apo-web-30-09-2021.konfeo.com/pl/groups, gdzie znajdą Państwo również pozostałe szczegółowe informacje na temat webinarium.

  Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

logo sum

Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich – pytania i odpowiedzi

Szanowni Państwo,

uwzględniając docierające wnioski z prośbą o wyjaśnienie nowych zasad przyznawania nagród dla nauczycieli akademickich, zgodnie z Uchwałą Nr 20/2021 z dnia 24 marca 2021 Senatu SUM przedstawiam poniżej co następuje:

 1. Czy zgłaszający jest tożsamy z kandydatem do nagrody?
  Osobą zgłaszającą może być zarówno kandydat do nagrody, jak i inna osoba będąca pracownikiem Uczelni np. kierownik jednostki organizacyjnej.
 2. Czy należy wpisywać osoby np. spoza Uczelni we wniosku o przyznanie nagrody?
  We wniosku należy wykazać wszystkich współautorów publikacji i wskazać ich procentowy udział w powstaniu publikacji, jednakże w przypadku osób spoza Uczelni nie jest wymagane uzyskanie podpisu współautora.
 3. Czy do wniosku należy dołączyć kopie artykułów stanowiących osiągnięcie, czy też należy dołączyć inne dokumenty?
  W zależności od rodzaju nagrody wnioskodawca dołącza stosowne potwierdzenia. W przypadku nagrody naukowej za publikację/cykl publikacji należy dołączyć całe kserokopie publikacji lub kserokopię zawierającą: stronę na której znajdują się dane autora/autorów, tytuł publikacji, tytuł czasopisma, rok, wolumin, numer, ostatnią stronę artykułu oraz stronę z wkładem poszczególnych autorów w powstawanie publikacji, a w przypadku książki/rozdziału:- stronę tytułową książki, stronę zawierającą informacje o: autorze/redaktorze książki, wydawcy, roku wydania, miejscu wydania i numerze ISBN; spis treści; spis autorów, jeśli taki występuje na oddzielnej stronie; pierwszą i ostatnią stronę rozdziału; ostatnią stronę książki z tekstem (w przypadku monografii).
 4. Z jakich lat można zaliczyć publikacje do cyklu prac w nagrodzie indywidualnej i zespołowej?
  Do cyklu prac zaliczone mogą zostać publikacje z lat 2018-2020. Wobec faktu wejścia w życie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w roku 2019, prace wykazane we wnioskach z roku 2018 wchodzące w cykl publikacji zostaną przeliczone wg zasady: 3 x liczba punktów ministerialnych obowiązujących w 2018 roku.
 5. Czy można wystąpić o nagrodę za publikację, która ukazała się w roku 2021?
  Nagroda może zostać przyznana za publikację opublikowaną w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagrody, a zatem za publikację opublikowaną
  w roku 2020 a w przypadku cyklu artykułów w latach 2018-2020.
 6. Od czego zależą stopnie nagrody?
  Przy ustaleniu stopnia nagrody komisja uwzględniać będzie liczbę punktów uzyskanych za daną publikację oraz liczbę publikacji włączonych do cyklu oraz łączną liczbę punktów za dany cykl, przy czym wysokość przyznanych nagród determinowana jest ilością środków funduszu nagród.
 7. Czy do cyklu publikacji można dołączyć pracę, w której nie jest się pierwszym autorem?
  We wniosku o nagrodę, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3) – cykl co najmniej 5 artykułów naukowych – można uwzględnić publikację, w której nie jest się pierwszym autorem.
 8. Ile publikacji należy dołączyć do cyklu aby mieć pewność uzyskania nagrody?
  Postanowienia § 8 ust. 1 pkt 2) oraz 3) określają minimalną liczbę prac, które uprawniają do uzyskania nagrody. Do decyzji wnioskodawcy pozostaje liczba załączonych prac ponad określoną minimalną, jednakże większa liczba prac może przekładać się na wyższy stopień, a tym samym na wysokość uzyskanej nagrody (zob. pkt. 6)
 9. Czy jeżeli jestem współautorem, a nie pierwszym autorem cyklu 3 publikacji mogę ubiegać się o nagrodę?
  W pierwszej kolejności wskazać należy, że:

  • nagroda, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 jest nagrodą indywidualną, co przesądza o tym, że w tym zakresie można wystąpić z wnioskiem za publikacje jednoautorskie.
  • nagroda, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 jest nagrodą zespołową.
  • nagroda, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 może być nagrodą indywidualną lub zespołową.

  Niezależnie od powyższego w przypadku nagrody o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 nie ma znaczenia czy wnioskujący jest pierwszym czy kolejnym współautorem.
  W związku z powyższym w przypadku współautora minimalna liczba prac dla cyklu artykułów wynosi 5.

 10. Jaki charakter będzie miała nagroda, której wnioskodawca jest jedynym pracownikiem SUM, a współautorzy afiliowani są poza SUM?
  W takim przypadku wnioskodawca składa wniosek o nagrodę zespołową wykazując udział procentowy w powstałej publikacji (patrz pkt 2), a wysokość uzyskanej nagrody nie może przekroczyć wysokości nagrody indywidualnej tego samego stopnia.
 11. Czy profesor zatrudniony w SUM z dniem 01.10.2020 może obecnie wystąpić z wnioskiem o nagrodę?
  Nauczyciel akademicki zatrudniony od 01.10.2020 r. może wystąpić z wnioskiem o przyznanie nagrody jeżeli spełnia warunki, o których mowa w Regulaminie.
 12. Czy ta sama praca może być podana (zgłoszona do nagrody) przez różne zespoły badawcze?
  Każda publikacja może stanowić przedmiot jednego wniosku i stanowić podstawę do przyznania nagrody wyłącznie jeden raz.
 13. W jaki sposób wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy dołączyć do wniosku jako osobne oświadczenie.
 14. Czy wniosek może zostać podpisany podpisem elektronicznym?
  Wniosek może zostać podpisany podpisem elektronicznych.
 15. Czy do cyklu można załączyć publikację nagrodzoną w poprzednich latach?
  Nie
 16. Czy można przedstawić patenty (oprócz artykułów naukowych) jako dorobek stanowiący podstawę ubiegania się o nagrodę zespołową za osiągnięcia naukowe. ? Czy za osiągnięcie uznaje się patent czy zgłoszenie patentowe)?
  Nagroda za osiągnięcia naukowe nie przewiduje możliwości załączenia do cyklu artykułów patentu. Zgodnie z regulaminem wnioskodawca może wystąpić o nagrodę Rektora za:

  • osiągnięcie innowacyjne w zakresie zgłoszenia patentu krajowego lub międzynarodowego
  • osiągnięcie organizacyjne (rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym) w przypadku patentów mających przełożenie na współpracę gospodarczą. W tym przypadku zgłoszenie należy złożyć do Dziekana Wydziału (nagroda organizacyjna).
 17. Czy wszyscy autorzy wskazanej w osiągnięciu publikacji automatycznie wchodzą w skład zespołu ubiegającego się o przyznanie nagrody? Jak należy uzupełnić udziały procentowe autorów w dostępnym wzorze wniosku o nagrodę.?
  O udziale procentowym decydują współautorzy publikacji bądź cyklu publikacji. Należy zaznaczyć, że o nagrodę mogą występować nauczyciele akademiccy zaliczeni do liczby N w jednej z ewaluowanych w Uczelni dyscyplin naukowych.
  Ponadto, należy wskazać udział procentowy dla danej publikacji lub udział procentowy współautorów w cyklu. Współautorzy, których udział w powstaniu osiągnięcia wynosi poniżej 10% oraz członkowie zespołu niebędący współautorami co najmniej 40% prac zgłaszanych do nagrody nie mogą otrzymać nagrody finansowej, powinni natomiast zostać wskazani we wniosku celem otrzymania listu gratulacyjnego.
 18. Czy we wniosku należy podać udział wszystkich autorów w pojedynczych pracach czy w cyklu będącym osiągnięciem przedstawianym do nagrody (dotyczy cyklu pięciu publikacji)?
  Należy podać udział współautorów w cyklu, a nie w każdej publikacji z osobna. (patrz punkt powyżej).
 19. Czy nagroda za zgłoszenie patentu i/lub patent jest nagrodą zespołową czy indywidualną? Jeżeli jest to nagroda indywidualna, czy każdy z współautorów może wystąpić z oddzielnym wnioskiem, którego podstawą będzie ten sam patent lub patenty? Jakiego okresu dotyczy ta nagroda?
  Nagroda za zgłoszenie patentu przyznawana wyłącznie jednemu twórcy uznanemu za wiodącego.
  W przypadku nagrody organizacyjnej (za rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym) wnioskodawca może wystąpić zarówno o nagrodę indywidualną (jeżeli jest jedynym twórcą) oraz zespołową (w przypadku większej liczby twórców).
  W obu przypadkach nagroda przyznawana jest za osiągnięcie powstałe w roku 2020.
 20. Czy we wniosku o nagrodę indywidualną lub zespołową przyznawaną zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 4 można zgłaszać tylko 1 publikację?
  We wniosku o nagrodę, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 4 należy wykazać tylko jedną publikację naukową, której wartość wynosi 100 pkt lub więcej w punktacji ministerialnej.
 21. Jeżeli wśród współautorów pracy jest emeryt SUM, czy należy uwzględnić go wśród nagrodzonych?
  Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu nagroda może być przyznana wyłącznie pracownikom SUM zatrudnionym w Uczelni w dacie złożenia wniosku. Niemniej dla osób niebędących pracownikami SUM można wnioskować o przyznanie listu gratulacyjnego.

 

Wzory wniosków o przyznanie nagrody Rektora SUM dla nauczycieli akademickich

 1. Wniosek wzór nagroda dydaktyczna
 2. Wniosek wzór nagroda innowacje
 3. Wniosek wzór nagroda monografia
 4. Wniosek wzór nagroda naukowa
 5. Wniosek wzór nagroda organizacyjna
banner wydarzenia

Drugi wykład prof. Michała Toborka pt. „Blood brain barrier in neurological disorders”

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów SUM w Katowicach oraz AWF w Katowicach do udziału w kolejnym wykładzie prof. Michała Toborka pt. „Blood brain barrier in neurological disorders„, który odbędzie się w najbliższy czwartek, 17 czerwca, w ramach projektu pt. „Zwiększenie Potencjału Naukowo-Dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM„.

Zainteresowania naukowe Pana Profesora koncentrują się na biochemii, biologii molekularnej oraz szeroko pojętej neurobiologii ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących bariery krew-mózg oraz funkcji śródbłonka, a także neurofarmakologii i toksykologii.

Pan Profesor obecnie jest zatrudniony na Uniwersytecie w Miami, gdzie piastuje zaszczytne stanowisko Leonard M. Miller Professor of Biochemistry and Molecular Biology na Wydziale Medycznym w Katedrze Biochemii i Biologii Molekularnej.

Jesteś studentem i interesujesz się najnowszymi doniesieniami w zakresie biochemii, biologii molekularnej i neurobiologii? Zapraszamy na wykłady!

Aby wziąć udział, o godzinie 16:00 wejdź do pokoju: <https://zoom.us/j/93684861808?pwd=aWFHNXNFV0YxNGxiOSsrL2xuZG9aZz09>

Wszystkie spotkania w ramach projektu są bezpłatne!

Projekt „Zwiększenie Potencjału Naukowo-Dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM” finansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” oferuje cykl sześciu wykładów dla studentów SUM i AWF w Katowicach oraz seminariów oraz konsultacji dla pracowników SUM.

Masz pytania?

Osoba odpowiedzialna w sprawach administracyjno-technicznych: Joanna Rozbicka-Seman – Centrum Transferu Technologii SUM , tel. 32 208 36 40.

Fantom „Stefan” będzie uczył studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Śląski Uniwersytet Medyczny podpisał umowę na grant edukacyjny z Fundacją Nutricia, która dotyczy nauki żywienia enteralnego, czyli dożołądkowego i dojelitowego osoby chorej z możliwością założenia sondy nosowo-żołądkowej i obsługi gastrostomii. W edukacji pomogą dwa fantomy „Stefan”, imitujący osobę dorosłą i Adaś, będący fantomem dziecięcym.

Nasza uczelnia otrzyma fantomy wraz z osprzętem, by studenci mogli wyćwiczyć zakładanie sond, ale też nauczyć się stosowania przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG)- przez powłoki brzuszne oraz przezskórnej endoskopowej jejunostomii (PEJ) – wprost do jelita cienkiego.

– Wiedza z zakresu właściwego żywienia wciąż rośnie, ale jej obecność w ramach nauczania studentów medycyny jest niezbędna – powiedział prof. Jerzy Stojko, prorektor ds. studiów i studentów, podpisując umowę.

Anna Cywińska z Fundacji Nutricia nie ma wątpliwości, że „żywienie jest integralną częścią leczenia”.

Studenci SUM „Stefana” i „Adasia” poznają na zajęciach w przyszłym roku akademickim. Fantomy produkowane są w USA i Japonii, a ich wytworzenie trwa kilka miesięcy. Pozwalają nieskończoną ilość razy ćwiczyć podawanie żywienia. Przy okazji przyszli lekarze uczą się także stosowania różnych diet.

Stosuje się je w wielu przypadkach np. u pacjentów po urazach wielonarządowych, z niewydolnością nerek, po oparzeniach, chorobach nowotworowych. Żywienie medyczne jest stosowane, by dostarczyć choremu odpowiednią dawkę składników odżywczych, gdy nie może jeść tradycyjnego pokarmu właśnie z powodu schorzenia.