Szkolenie dla pracowników SUM

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników dydaktycznych naszej Uczelni do udziału w szkoleniu „Innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych”, które odbędzie się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegóły dotyczące kursu:

 

Tematyka:

Uczestnicy kursu poznają wiele metod, które, wykorzystane podczas kształcenia studentów, pozytywnie wpłyną na ich zaangażowanie oraz zainteresowanie tematyką zajęć. W ramach szkolenia będzie mowa m.in. o wykorzystaniu:

  • gier i gamifikacji
  • myślenia wizualnego
  • map myśli oraz infografik

 


Dane wysyłającego:
Dominika Kardynał

URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

Często używanym przyciskiem do zarządzania danymi wielokrotnymi jest czwarty przycisk od lewej „Minimalna liczba wyników”.
W przykładzie w pierwszym kroku wyszukano hospitalizacje z rozpoznaniem w hospitalizacji „U07.1 COVID-19, wirus zidentyfikowany”. W drugim kroku wybrano podstawowe kryterium filtrowania „Pobyt” z minimalną liczbą wyników ustawioną na 1. Na kafelku „Pobyt” nie ma obowiązkowego kryterium, czyli pozycji wyróżnionej niebieskim pulsującym tłem. Wystarczy kliknąć w prawym dolnym rogu ikonę „dyskietki”, aby zapisać scenariusz i rozpocząć wyszukiwanie informacji o pobytach w trakcie hospitalizacji z kroku pierwszego.

obraz dekoracyjny

Po znalezieniu danych i kliknięciu w prawym górnym rogu przycisku „Podgląd danych” otworzy się okno z tabelą wynikową. Po zaznaczeniu w „Panelu kolumn” w kroku drugim kolumny „Pobyt (id) [Liczba pobytów]” można zobaczyć liczbę pobytów pacjenta na różnych oddziałach w trakcie hospitalizacji. Na prezentowanym poniżej zrzucie ekranu liczba pobytów waha się od 1 do 6.

obraz dekoracyjny

Można wyszukać hospitalizacje z liczbą pobytów nie mniejszą od pięciu i nie większą od 10. Należy zwiększyć do pięciu wartość widoczną na przycisku „Minimalna liczba wyników” klikając na strzałkę skierowaną w górę. Następnie kliknąć sąsiedni przycisk „Maksymalna liczba wyników” i wyklikać wartość dziesięć.

obraz dekoracyjny

Po zapisaniu kroku (kliknięciu „dyskietki”) zostaną wyszukane dane. Tabela wynikowa prezentuje hospitalizacje z liczbą pobytów mieszczącą się we wskazanym przedziale. Kliknięcie wiersza z siedmioma pobytami pokazuje wszystkie nazwy oddziałów.

obraz dekoracyjny

Możliwe jest użycie jedynie przycisku „Maksymalna liczba wyników”, np. ustawienie wartości liczbowej na trzy dla wyszukania hospitalizacji z pobytami na co najwyżej trzech oddziałach. Szczególnym użyciem przycisku jest ustawienie liczby na zero. W przykładzie został również dodany warunek na „Kod resortowy cz. VII” a zmiana kroku została zapisana. W ten sposób z wyszukanych danych zostały wyeliminowane hospitalizacje z pobytem na oddziale „Oddział Wieloprofilowy Szpitala Tymczasowego Pyrzowice”.

obraz dekoracyjny

Przy wartości zero przycisku „Maksymalna liczba wyników” w kroku nie pojawią się żadne dane.

obraz dekoracyjny

 

Przyciski zarządzania danymi wielokrotnymi „Minimalna liczba wyników” i „Maksymalna liczba wyników” opisano w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/modul_wyszukiwania/operatory_logiczne.html#minimalna-liczba-wynikow.

Ustawienie wartości przycisku „Minimalna liczba wyników” na zero opisano na stronie
https://pracownik.sum.edu.pl/2023/02/03/urpm-czy-wiesz-ze-4/.

URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

Aby opisać tworzony scenariusz lub zapisać informacje, które będą istotne przy kolejnych wyszukiwaniach danych według scenariusza, można utworzyć notatkę. W tym celu należy kliknąć w lewym górnym rogu okna scenariusza na ikonę „dymku” po słowie DIG i przed nazwą scenariusza.

PRINT SCREEN

Otworzy się okno „Stwórz lub edytuj notatkę”. Po wprowadzeniu notatki należy kliknąć przycisk „Zapisz”. Po każdym otwarciu zapisanego scenariusza w ten sposób można odczytać notatkę.

PRINT SCREEN

Ponadto notatka jest widoczna w oknie „Scenariusze”, które można otworzyć po kliknięciu w prawym górnym rogu na ikonę „zwoju papieru”. Po odszukaniu scenariusza z dodaną notatką jej treść będzie widoczna pod nazwą scenariusza. Jeśli treść notatki nie mieści się w jednym wierszu, to pojawi się link „Czytaj więcej”. Kliknięcie linku pokaże całą treść notatki.

PRINT SCREEN

Aby skopiować wybrany scenariusz należy kliknąć trzecią ikonę na kafelku scenariusza w oknie „Scenariusze”. Jak widać na zrzucie ekranu powyżej ikona opisana jest słowami „Klonuj scenariusz”. Pojawi się komunikat, aby potwierdzić operację kopiowania. Po potwierdzeniu zostanie otwarta kopia scenariusza. Na końcu nazwy skopiowanego scenariusza zostanie dodane „(kopia)”.
Operację klonowania można również wywołać z okna scenariusza po kliknięciu w prawym dolnym rogu na trzy kropki. Z rozwiniętego menu należy wybrać środkową ikonę opisaną „Klonuj scenariusz”.

PRINT SCREEN

Klonowanie scenariusza zaprezentowano w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/scenariusze/scenariusze1.html#klonuj-scenariusz.

URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

Pierwszy przycisk zarządzania danymi wielokrotnymi „Zwielokrotnij wyniki” symbolizują trzy poziome kreski. Użycie przycisku umożliwia pobranie danych wielokrotnych w jednym kroku scenariusza przez zapisanie ich w kolejnych wierszach tabeli wynikowej.

printscreen

W pierwszym kroku przykładowego scenariusza wyszukano pacjentów z rozpoznaniem z grupy „I21 Ostry zawał mięśnia sercowego”. W drugim dodano kryterium filtrowania „Rozpoznania”, aby ustalić datę rozpoznania. W trzecim kroku wyszukano wyniki badania sodu wykonanego w ciągu dwóch tygodni do daty rozpoznania z kroku drugiego. W panelu zarządzania danymi wielokrotnymi zaznaczono „Minimalna liczba wyników” i ustawiono na 1.

printscreen

Po znalezieniu danych i kliknięciu w prawym górnym rogu okna scenariusza na przycisk „Podgląd danych”, otworzy się okno tabeli wynikowej. Jeżeli „Panel kolumn” jest ukryty należy kliknąć na szary pasek ze znakiem „>” przy lewej krawędzi okna. Po zaznaczeniu w „Panelu kolumn” kolumn z grupy „Składnik ze wszystkich dokumentów” w tabeli wynikowej można podejrzeć liczbę wykonanych badań sodu w ciągu zadanych dwóch tygodni. Kolumna „Składnik – nazwa (wszystkie)” na początku zawiera kwadrat z liczbą wykonanych badań.

printscreen

Po zmianie w trzecim kroku zaznaczenia przycisku „Minimalna liczba wyników” na przycisk „Zwielokrotnij wyniki” należy zapisać zmianę kroku. Tym razem każdy pacjent wyszukany w kroku pierwszym będzie miał tyle wierszy ile razy miał wykonane badanie sodu. Wszystkie dane pacjenta z kroku pierwszego i drugiego zostaną powielone w wierszach z jego wynikami kolejnych badań.

printscreen

Przycisk „Zwielokrotnij wyniki” opisano w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/modul_wyszukiwania/operatory_logiczne.html#zwielokrotnij-wynik.
Użycie przycisku „Zwielokrotnij wyniki” zaprezentowano w nagraniu „Scenariusz 1 – COVID-19”
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/nagrania/scenariusz1.html.