widok na bielsko

Transport na Inaugurację Roku Akademickiego SUM w Bielsku-Białej

Informujemy, że w dniu 09.10.2023 r. zorganizowany zostanie transport o godz. 16:00 spod Rektoratu na Inaugurację Roku Akademickiego SUM w Bielsku-Białej wraz z powrotem po uroczystości.

Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z czym prosimy o potwierdzenie i rezerwację miejsca w autokarze z Działem Administracyjno-Gospodarczym w Katowicach pod nr tel. 32/208 35 09 lub  mailowo:


Dane wysyłającego:
Patrycja Matusińska

URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

W module statystycznym systemu URPM można utworzyć tabelę wystąpień kombinacji wartości dwóch zmiennych jakościowych spośród danych wyszukanych w scenariuszu. Tabela nazywa się dwudzielczą lub krzyżową (ang. cross tabulation).
W przykładzie w pierwszym kroku wyszukano pacjentów z rozpoznaniami „U07.1 COVID-19, wirus zidentyfikowany” i „U07.2 COVID-19, wirus niezidentyfikowany”. Należy kliknąć w prawym dolnym rogu ikonę „dyskietki”, aby zapisać scenariusz i rozpocząć wyszukiwanie informacji o pacjentach, u których zdiagnozowano COVID-19. W drugim kroku wybrano podstawowe kryterium filtrowania „Rozpoznania” z zaznaczeniem opcji „Pierwszy znaleziony wynik”. Na kafelku „Rozpoznania” określono warunek filtrowania „Kod i nazwa rozpoznania” ponownie wybierając ze słownika te same kody co w kroku pierwszym.

Print Screen

Aby utworzyć tabelę dwudzielczą należy w prawym górnym rogu kliknąć na przycisk „Moduł statystyczny”. Następnie kliknąć na zakładce „Statystyki” trzecią pozycję w grupie „Statystyki podstawowe” nazwaną „Stwórz tabelę dwudzielczą”. Pojawi się okno jak poniżej.

Print Screen

W polach „Zmienna 1” i „Zmienna 2” z listy należy wybrać zmienne. Poniżej są pola do zaznaczenia, które są opcjonalne. Po kliknięciu przycisku „Stwórz” pojawi się tabela z wyliczonymi wartościami. Wartości pierwszej wskazanej zmiennej są umieszczone w kolejnych wierszach a wartości drugiej zmiennej w kolumnach.
W przykładzie zostały wybrane kod rozpoznania z kroku drugiego i płeć pacjenta z kroku pierwszego. Menu widoczne z prawej strony, po kliknięciu symbolu ze strzałką, umożliwia zapisanie tabeli do pliku.

Print Screen

Jeżeli na rysunku drugim zaznaczone zostanie pole „Procenty z całości”, to w komórkach tabeli, obok liczby wystąpień kombinacji wartości dwóch zmiennych, pojawi się w nawiasie procent jaki ta liczba stanowi sumy wszystkich wystąpień. Zaznaczenie pola „Procenty w wierszach” spowoduje obliczenie procent dla poszczególnych wierszy tabeli. Obliczone procenty zostaną umieszczone w osobnym wierszu pod wierszem, którego dotyczą. Analogicznie działa zaznaczenie pola „Procenty w kolumnach”. Jeżeli zostanie zaznaczone pole „Test chi kwadrat Pearsona”, to pod tabelą dwudzielczą pojawi się tabela z informacjami: N – liczba wszystkich wystąpień, Chi-square – wartość statystyki chi-kwadrat, df – liczba stopni swobody, p – wartość p. Efekt zaznaczenia wszystkich opcji zamieszczono poniżej. Przy czym test chi kwadrat Pearsona jest wiarygodny jedynie w przypadku, gdy liczność w każdym polu tabeli dwudzielczej jest niemniejsza niż 5.

Print Screen

Sposób użycia opcji „Stwórz tabelę dwudzielczą” wyjaśniono w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/statystyki/stworz_tabele_dwudzielcza.html#tworzenie-tabeli-dwudzielczej.

URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

W URPM jest możliwość wykonania analiz statystycznych i wykresów na danych przygotowanych w arkuszu kalkulacyjnym xlsx. W oknie głównym URPM należy kliknąć w lewym górnym rogu na przycisk „Importuj dane”.

obraz dekoracyjny

W otwartym oknie „Import danych” można kliknąć na szarym obszarze, aby odszukać folder na komputerze z plikiem do wczytania albo przeciągnąć plik do okienka. Jeżeli plik ma w pierwszym wierszu nazwy kolumn, to należy zaznaczyć pole „Czy plik zawiera wiersz tytułowy?”. Aby plik został zaimportowany należy zamknąć okienko klikając przycisk „Importuj”.

obraz dekoracyjny

Po zaimportowaniu pliku należy kliknąć przycisk „Podgląd danych”. Typ danych w kolumnach zostanie rozpoznany automatycznie i umieszczony w nawiasie po nazwie kolumny.

obraz dekoracyjny

Istnieje możliwość określenia sposobu interpretacji kolumn w URPM nadając przedrostki w nazwach kolumn pliku xlsx. Informacje o rodzajach przedrostków można uzyskać klikając na znak zapytania w oknie „Import danych”.

obraz dekoracyjny

Możliwość zaimportowania pliku zewnętrznego jest szczególnie przydatna, gdy wyeksportowana tabela wynikowa została uzupełniona w programie zewnętrznym o dodatkowe kolumny z wyliczeniami lub zostały z niej usunięte niektóre wiersze. Aby móc kontynuować scenariusz na takim pliku przed jego wyeksportowaniem należy pamiętać o zresetowaniu nazw właściwych kolumn oraz po wyeksportowaniu o usunięciu w pliku xlsx z nazw tych kolumn tekstu „step1:”. Dla wyszukiwania w kontekście hospitalizacji są to kolumny „Hospitalizacja (id) [Id hospitalizacji]” i „Pacjent (id) [Id pacjenta]”. Jeśli w pierwszym kroku scenariusza zostało wybrane kryterium wyszukiwania „Pacjent”, to należy zresetować nazwę kolumny „Pacjent (id) [Id pacjenta]”. Gdy w pierwszym kroku zostało wybrane kryterium wyszukiwania „Wizyta”, to właściwymi kolumnami są „Wizyta (id) [Wizyta (id)]” i „Pacjent (id) [Pacjent (id)]”.

Aby zresetować nazwę kolumny należy otworzyć tabelę wynikową scenariusza klikając przycisk „Podgląd danych”. Następnie należy rozwinąć „Panel kolumn” klikając na znak „>” przy lewej krawędzi okna. Na liście kolumn należy odszukać w pierwszym kroku kolumnę, np. „Wizyta (id) [Wizyta (id)]”. Należy ją zaznaczyć, żeby została zapisana w pliku wynikowym oraz kliknąć na symbol „ołówka” z jej lewej strony. Należy kliknąć przycisk „Resetuj” (z dwoma strzałkami).

obraz dekoracyjny

W tabeli wynikowej nastąpi zmiana nazwy kolumny, w przykładzie z „Wizyta (id)” na „ref_self_Encounter” a „Pacjent (id)” na „ref_subject”. Po zresetowaniu nazwy należy plik wyeksportować klikając przycisk „Pobierz”.

obraz dekoracyjny

W pliku xlsx należy w nagłówkach kolumn „step1:ref_self_Encounter” i „step1:ref_subject” usunąć tekst „step1:”, jeżeli scenariusz był tworzony w kontekście wizyty. Dla kontekstu wyszukiwania pacjent w pliku xlsx należy poprawić nazwę „step1:ref_self_Patient”. Jeżeli wyszukiwano dane w kontekście hospitalizacji, to konieczna jest zmiana nazw kolumn „step1: ref_self_EpisodeOfCare” i „step1:ref_subject”.
Poprawne nazwy kolumn można również wprowadzić w pliku xlsx przed importowaniem rezygnując z resetowania kolumn w URPM, np. zamienić „step1:Wizyta (id)” na „ref_self_Encounter” i „step1:Pacjent (id)” na „ref_subject”.

URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

Aby w kolejnych krokach scenariusza wyszukać wyniki badań w porządku chronologicznym ich wykonywania i skorzystać z opcji „Minimalna liczba wyników”, to istotne jest użycie wiązania wstecz z datą wykonania badania oraz ustawienie sortowania w tej kolumnie.

W przykładzie w kroku pierwszym zostały wyszukane hospitalizacje z rozpoznaniem w hospitalizacji „I50.0 Niewydolność serca zastoinowa”. W drugim kroku wyszukano badanie sodu z „Minimalną liczbą wyników” ustawioną na 1. W trzecim kroku ponownie zadano wyszukanie wyników badań sodu ustawiając „Minimalną liczbą wyników” na 0, by w wyszukanych danych pozostały wszystkie hospitalizacje z kroku drugiego.

obraz dekoracyjny

Aby dodać wiązanie wstecz należy kliknąć na ikonę „łańcucha” z lewej strony pozycji „Data wykonania” na kafelku „Badanie (LAB)”. W oknie „Filtry – Data wykonania” z listy „Wskaż wiązania do poprzednich kroków” należy wybrać „Data badania – Krok nr 2”. Pojawi się kolejna lista „Wybierz operator”, z której należy wybrać „większy”, aby data wykonania badania w kroku trzecim była większa od daty badania z kroku drugiego. Należy kliknąć przyciski „Dodaj” i „Zapisz”.

obraz dekoracyjny

Aby ustawić sortowanie rosnące należy kliknąć na ikonie „koła zębatego” na górze kafelka „Badanie (LAB)” opisanej „Ustawienia grupowania wyników”. Otworzy się okno „Grupowanie wyników dla bieżącego kroku”. Należy kliknąć „Sortowanie wyników” i z listy „Wybierz sortowanie” wybrać „Data badania”. Domyślnie jest ustawione sortowanie rosnące. Należy kliknąć przyciski „Dodaj” i „Zapisz”. Opisane sortowanie dotyczy tylko wartości w obrębie pojedynczej komórki z danymi wielokrotnymi.

obraz dekoracyjny

W oknie scenariusza będzie widoczne dodanie wiązania wstecz w kroku trzecim. Nowy kafelek pojawi się z lewej strony kafelka „Badanie (LAB)”. Informację o sortowaniu można znaleźć w oknie jego dodawania albo po kliknięciu niebieskiego linku „Wyświetl wszystkie kroki” i odszukaniu opisu kroku trzeciego.

obraz dekoracyjny

Po kliknięciu przycisku „Podgląd danych” można zobaczyć wynik badania sodu z kroku drugiego i trzeciego. W panelu kolumn zostały zaznaczone w kroku drugim kolumny pokazujące wartości ze wszystkich znalezionych dokumentów. Po kliknięciu wiersza tabeli wynikowej, który w kolumnie z danymi wielokrotnymi ma szary kwadrat z liczbą rekordów, można sprawdzić, że w kroku trzecim została odszukana wartość kolejnego badania w trakcie hospitalizacji po badaniu z kroku drugiego.

obraz dekoracyjny