ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej

Uprzejmie informujemy, że odbyły się wybory do Rady Doskonałości Naukowej.

Rada Doskonałości Naukowej jest organem działającym na rzecz rozwoju kadry naukowej. Do zadań Rady należy między innymi dbałość o najwyższe standardy działalności naukowej, wymagane do uzyskania stopni naukowych i tytułu profesora. Rada zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi na stopień doktora i doktora habilitowanego. Czytaj dalej

ułożona na stercie prasa i okulary

Statut Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uchwalony

Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na posiedzeniu w dniu 29.05.2019 r. jednogłośnie uchwalił nowy Statut Uczelni. Opracowany dokument przyjęty został po konsultacjach ze Wspólnotą Akademicką oraz po zaopiniowaniu przez związki zawodowe i Radę Uczelni.

Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach składają Senatorom, Członkom Komisji Rektorskiej ds. opracowania nowego statutu i Radzie Uczelni, Związkom Zawodowym oraz całej Społeczności akademickiej, serdeczne podziękowania za zaangażowanie oraz twórczą i harmonijną współpracę przy tworzeniu Statutu. Nowy Statut wejdzie w życie z dniem 1 października 2019 r.

Z treścią Uchwały z dnia 29.05.2019 r. (nowym Statutem) można zapoznać się pod adresem: Statut SUM

[Przesłano przez: Ewelina Polis – Kierownik Działu Kontroli i Audytu Audytor wewnętrzny]

wznoszący samolot z pasa startowego

Zakupu biletów lotniczych w SUM 2019

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania nr RZP/PN/43/19 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Kompleksowa obsługa w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia krajowych i zagranicznych (międzynarodowych, międzykontynentalnych) biletów lotniczych do siedziby lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego w związku z odbywaniem podróży służbowych pracowników oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych (międzynarodowych, międzykontynentalnych) doktorantów i studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Członków Zespołów Badawczych, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Top Podróże Sp. z o.o. Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin.

Upoważnione osoby do zakupu biletów lotniczych w SUM:
• Ewa Wola (zakup dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi),
Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych, tel. 32) 208-35-23, mail: ,
• Kataryna Metelska (zakup dla doktorantów)
Dział ds. Studiów i Studentów Tel. 32) 208-35-57, mail ,
• Dominika Grzeszczyk (zakup dla studentów)
Dział ds. Studiów i Studentów, tel. (32) 208-36-72, mail:

Wzór zlecenie zakupu biletu TUTAJ

[Przesłano przez: Ewa Wola]

zdjęcie z inauguracji posiedzenia Rady Uczelni

Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady Uczelni

JM Rektor prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki inaugurując w dniu 20.05.2019 r. posiedzenie pierwszej Rady Uczelni wręczył akty nominacyjne.

W skład Rady weszli m.in. przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego oraz pracownicy Uniwersytetu. Rada Uczelni, poza sprawami organizacyjnymi, podjęła dwie zasadnicze Uchwały tj.: w sprawie uchwalenia Regulaminu swojej działalności oraz zaopiniowania projektu Statutu SUM.

Na zdjęciu od lewej: Janusz Szulik – Prezes Zarządu TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A., prof. dr hab. n.med. Bogusław Okopień – Kierownik Katedry Farmakologii Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej WLK, Stanisław Dyląg – Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach (Przewodniczący Rady), JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Andżelina Ngo – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego, Janusz Olszowski – Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach, prof. dr hab. n. med. Zenon Czuba – Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii WLZ, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior – Kierownik Katedry i Zakładu Kardiologii WNoZ.

[Przesłano przez: Ewelina Polis – Kierownik Działu Kontroli i Audytu Audytor wewnętrzny]

Flagi państ

Szkolenia językowe dla pracowników SUM – IV nabór uzupełniający

(od 21 maja 2019 r. od godziny 08:00 do 26 maja 2019 r. do godziny 23:59)

Informujemy, że mając na uwadze dotychczasowe wyniki procedury rekrutacyjnej do udziału w kursach języka angielskiego dla pracowników administracyjnych i dydaktycznych SUM, oraz omyłkowe wcześniejsze zamknięcie formularza rekrutacyjnego w III naborze uzupełniającym, ogłaszamy IV nabór uzupełniający, który będzie dotyczył tylko niektórych grup językowych, zgodnie z informacją poniżej.

Wolne miejsca w grupach:

– język specjalistyczny dla pracowników biblioteki SUM- 2 miejsca wolne
– język specjalistyczny dla pracowników administracyjnych (język urzędowy) – 3 miejsca wolne
– Bytom, grupa B2 – 3 miejsca wolne
– Rektorat, grupa B2 – 1 miejsce wolne
– Katowice Ligota, grupa B1 – 3 miejsca wolne
– Katowice Ligota, grupa B2 – 4 miejsca wolne

UWAGA – prosimy, aby w IV naborze uzupełniającym wzięły udział osoby zainteresowane dołączeniem tylko do ww. grup. W przypadku pozostałych grup, wolne miejsca zostały wyczerpane. Prosimy nie rekrutować się do niewymienionych wyżej grup.

Ponadto w związku z faktem, że kursy języka angielskiego rozpoczęły się od 13.05.2019 r., na stronie projektu, w zakładce Aktualności jest dostępny harmonogram zajęć dla poszczególnych grup – prosimy o zapoznanie się z nim przed uzupełnieniem formularza rekrutacyjnego.

Osoby, które dołączą do ww. grup, w wyniku IV naboru uzupełniającego, otrzymają wsparcie projektowe w postaci 28 zajęć (90 min. przez kolejne 28 tygodni).

W IV naborze uzupełniającym mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani pracownicy administracyjni i dydaktyczni SUM, którzy spełniają kryteria udziału wynikające z Regulaminu (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM). W szczególności mogą w nim wziąć udział pracownicy, którzy w wyniku dotychczasowej rekrutacji znaleźli się na listach rezerwowych lub na listach osób niezakwalifikowanych, a są w dalszym ciągu zainteresowani udziałem w kursie i chcą zdecydować się na udział w innej lokalizacji, niż ta którą pierwotnie wybrali (pod warunkiem, że są wolne miejsca w grupie, której poziom reprezentują, zgodnie
z rozpiską powyżej). Przypominamy, że kurs trwa 30 tygodni.

IV nabór uzupełniający odbędzie się w okresie: od 21 maja 2019 r. od godziny 08:00 do 26 maja 2019 r. do godziny 23:59 poprzez formularz rekrutacyjny online, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu, w zakładce Formularz rekrutacyjny https://sum.edu.pl/uczelnia/pracownik/welcome-to-sum

Będzie on aktywny w ww. terminie i dostępny dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na obecność w ww. dniach w miejscu pracy (możliwość rekrutacji będzie zależna tylko od dostępności do Internetu w wyżej wskazanym okresie). W przypadku kursu języka angielskiego ogólnego dla poziomów A2 – B2, kandydat jest zobowiązany do rozwiązania testu językowego na platformie e-learningowej SUM, do czego niezbędny jest adres
e-mail pracownika i hasło.

UWAGA – pracownicy nieposiadający służbowego e-maila są proszeni o skontaktowanie się z Działem ECI.

Szczegóły dotyczące rekrutacji w projekcie zostały określone w Regulaminie, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM.

Wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego projektu są dostępne na stronie internetowej projektu https://sum.edu.pl/uczelnia/pracownik/welcome-to-sum

[Przesłano przez: Dominika Grzeszczyk]