logo Ustawa 2.0

Opracowanie projektu nowego Statutu Uniwersytetu

W związku z opracowaniem projektu nowego Statutu Uniwersytetu, zamieszczamy pismo prof. Przemysława Jałowieckiego Rektora SUM w Katowicach oraz prof. Zbigniewa Gąsiora Przewodniczącego Komisji Rektorskiej ds. opracowania nowego statutu, skierowane do Członków Wspólnoty.

Pismo, wraz z projektem Statutu, zostało przekazane do konsultacji Wspólnoty Uczelni przez Centrum Informatyki i Informatyzacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mailowe w domenie sum.edu.pl.
Zachęcamy Państwa do udziału w procesie konsultacji tak ważnego dla Uniwersytetu dokumentu, jakim jest Statut.

Pismo z dnia 13.02.2019 r.

kobieta przeglądająca internet

Informacja dla członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

zanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że środki pieniężne przekazane członkom PKZP w marcu 2018r. z tytułu tzw. ,,zapomogi świątecznej” stanowią przychód podlegający opodatkowaniu i jako taki winien być ujęty w rocznym rozliczeniu PIT w 2019r.

Przychód ten zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z dn.20 lipca2018 r. poz. 1509/ nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego określonego w art.21 ust.1 pkt.26, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymywane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, czyli definiowane jako zdarzenie nieprzewidywalne.

Zarząd PKZP

[Przesłano przez: Aneta Wójcik]

logo systemu POLON

Przewodnik po reformie szkolnictwa wyższego

  1. Na stronie Aktualności Konstytucji dla Nauki ukazał się Przewodnik po reformie

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/02/przewodnik-po-systemie-szkolnictwa-wyszego-i-nauki-cz-1-20190218.pdf

W Przewodniku znalazły się zagadnienia podzielone na osiem obszarów tematycznych:

  1. Ustrój uczelni i sprawy organizacyjne (w tym federacje)
  2. Sprawy pracownicze (w tym sprawy dyscyplinarne)
  3. Procedury awansu naukowego
  4. Szkoły doktorskie i sprawy doktorantów
  5. Sprawy studenckie, stypendia i kredyty studenckie
  6. Prowadzenie studiów i innych form kształcenia
  7. Finansowanie uczelni
  8. Nadzór nad uczelniami (w tym administracyjne kary pieniężne)

Czytaj dalej