Przewodnik po reformie szkolnictwa wyższego

  1. Na stronie Aktualności Konstytucji dla Nauki ukazał się Przewodnik po reformie

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/02/przewodnik-po-systemie-szkolnictwa-wyszego-i-nauki-cz-1-20190218.pdf

W Przewodniku znalazły się zagadnienia podzielone na osiem obszarów tematycznych:

  1. Ustrój uczelni i sprawy organizacyjne (w tym federacje)
  2. Sprawy pracownicze (w tym sprawy dyscyplinarne)
  3. Procedury awansu naukowego
  4. Szkoły doktorskie i sprawy doktorantów
  5. Sprawy studenckie, stypendia i kredyty studenckie
  6. Prowadzenie studiów i innych form kształcenia
  7. Finansowanie uczelni
  8. Nadzór nad uczelniami (w tym administracyjne kary pieniężne)

Załącznik nr 1 – Relacje nowych dziedzin i dyscyplin do dotychczasowych
Załącznik nr 2 – Harmonogram wdrażania przepisów nowej ustawy przez uczelnie

Podręcznik wydany jest jedynie w formie elektronicznej, dzięki czemu zawiera hiperłącza odsyłające do konkretnych artykułów ustawy i umożliwia szybkie wyszukiwanie po słowach kluczach. Na końcu znajduje się informacja dotycząca posiadanej przez Państwa wersji podręcznika. Najaktualniejsza wersja będzie zawsze zamieszczana na stronie www.konstytucjadlanauki.gov.pl

Wiosną br. ukaże się druga część przewodnika, kompleksowo ujmująca kwestie związane z ewaluacją.

  1. Na stronie Aktualności systemu POL-on 15.02. ukazał się Komunikat MNISW w sprawie uznania doświadczenia zawodowego do prowadzania zajęć

https://polon.nauka.gov.pl/polon/aktualnosci

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi stosowania art. 73 i art. 343 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uprzejmie informujemy, że zajęcia mogą być prowadzone zarówno przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w danej uczelni posiadających kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zajęć oraz przez inne osoby, które posiadają takie kompetencje i doświadczenie (art. 73). Ustawa nie wprowadza natomiast warunku posiadania określonego doświadczenia, jak też nie reguluje szczegółowo okresów i rodzajów zatrudnienia, w ramach którego doświadczenie było zdobywane, ani sposobu weryfikowania spełnienia tego warunku.

W szczególności przepisy ustawy nie wprowadzają bezwzględnego wymogu posiadania co najmniej pięcioletniego doświadczenia zdobytego poza uczelnią przez wszystkie „inne osoby prowadzące zajęcia”, np. przez doktorantów.

Regulacja zawarta w art. 343 ust. 11 ustawy nakłada jedynie na niektóre osoby obowiązek złożenia rektorowi oświadczenia o okresie doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią (co najmniej 5-lat).

Obowiązek ten nie dotyczy wszystkich osób prowadzących zajęcia – oświadczenie składają tylko ci, którzy posiadają ww. doświadczenie; cel tej regulacji pozostaje wyłącznie informacyjny.

Wobec powyższego uprzejmie informujemy, że dane dotyczące liczby złożonych w uczelni oświadczeń, o których mowa w art. 343 ust. 11 ustawy,  będą zbierane w Systemie POL-on w roku akademickim 2018/2019 w sposób zagregowany.

Ma to na celu ograniczenie do minimum obciążeń po stronie uczelni. Szczegóły techniczne i organizacyjne dotyczące przekazywania danych w tym zakresie zostaną zakomunikowane przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Należy równocześnie zaznaczyć, że oświadczenia, o których mowa w art. 343 ust. 11 ustawy nie są składane dla celów ewaluacji działalności naukowej.