Dostępność modułów w systemie POL-on oraz POL-on 2.0

 1. Moduł „Ankieta jednostki” obecnie nieobowiązuje ze względu na zakończoną ewalucję za lata 2013-2016.
 2. Moduł „Audyt” obowiązywał do 2018 roku. Obecne dane mogą być nieaktualne. Edycja danych zostanie zablokowana. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dane te nie są częścią informacji gromadzonych w systemie POL-on 2.0.
 3. Moduł „Biblioteki naukowe” obowiązywał do 2018 roku. Obecne dane mogą być nieaktualne. Edycja danych zostanie zablokowana. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dane te nie są częścią informacji gromadzonych w systemie POL-on 2.0.

 1. Moduł „Czasopisma wydawane przez jednostki naukowe” obowiązywał do 2018 roku. Obecne dane mogą być nieaktualne. Edycja danych zostanie zablokowana. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dane te nie są częścią informacji gromadzonych w systemie POL-on 2.0.
 2. Moduł “Doktoranci” będzie dostępny w POL-on do edycji do końca roku 2023 tj. do zakończenia studiów doktoranckich przez doktantów, którzy rozpoczęli swoje studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020. Nie jest jednak możliwe dodanie nowego doktoranta do systemu.
 3. Moduł „Dotacje statutowe” obowiązywał do 2018 roku. Obecne dane mogą być nieaktualne. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dane te nie są częścią informacji gromadzonych w systemie POL-on 2.0.
 4. Moduł „Infrastruktura” obowiązywał do 2018 roku. Obecne dane mogą być nieaktualne. Edycja danych będzie zablokowana. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dane te nie są częścią informacji gromadzonych w systemie POL-on 2.0.
 5. Moduł “Instytucja” – zarządzanie danymi podmiotu udostępnione zostało w nowym systemie POL-on 2.0. Edycja danych w starym POL-on została zablokowana. Historyczne informacje dostępne będą do podglądu w starym POL-on.
 6. Moduł “Inwestycje” – nowy moduł „Inwestycje” zostanie udostępniony w nowym POL-on 2.0 zgodnie z harmonogramem w lutym 2020. Dane zgodne z przyjętymi założeniami zostaną zmapowane do nowego systemu. Historyczne informacje dostępne będą do podglądu w starym POL-on.
 7. Moduł “Kierunki studiów – zarządzanie danymi kierunków studiów udostępnione zostało w nowym systemie POL-on 2.0. Edycja danych w starym POL-on została zablokowana.
 8. Moduł „Konferencje naukowe” obowiązywał do 2018 roku. Obecne dane mogą być nieaktualne. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dane te nie są częścią informacji gromadzonych w systemie POL-on 2.0.
 9. Moduł „Laboratoria i aparatura” obowiązywał do 2018 roku. Obecne dane mogą być nieaktualne. Edycja danych zostanie zablokowana. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dane te nie są częścią informacji gromadzonych w systemie POL-on 2.0.
 10. Moduł „Nagrody i wyróżnienia” obowiązywał do 2018 roku. Obecne dane mogą być nieaktualne. Edycja danych zostanie zablokowana. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dane te nie są częścią informacji gromadzonych w systemie POL-on 2.0.
 11. Moduł “Nakłady i wynik finansowy jednostki naukowej” – nowy moduł „Zasoby materialne nauki i szkolnictwa wyższego” zostanie udostępniony w nowym POL-on 2.0 zgodnie z harmonogramem w lutym 2020. Według przyjętych założeń dane, które w starym POL-on zostały zarejestrowane dla podmiotu głównego gdzie rok sprawozdawczy >= 2017 zostaną zmigrowane do nowego POL-on 2.0 w zakresie zgodnym z nowymi zapisami prawa.
 12. Moduł „Nieruchomości” obowiązywał do 2018 roku. Obecne dane mogą być nieaktualne. Edycja zostanie zablokowana. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dane te nie są częścią informacji gromadzonych w systemie POL-on 2.0.
 13. Moduł „Najważniejsze osiągnięcia” obowiązywał do 2018 roku. Obecne dane mogą być nieaktualne. Edycja zostanie zablokowana. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dane te nie są częścią informacji gromadzonych w systemie POL-on 2.0.
 14. Moduł “Patenty i dokonania” – nowy moduł „Patenty i prawa ochronne” zostanie udostępniony w nowym POL-on 2.0 zgodnie z harmonogramem w lutym 2020. Dane zgodne z przyjętymi założeniami zostaną zmapowane do nowego systemu. Dane dotyczące: • wykorzystanych praw autorskich • wdrożeń • efektów praktycznych • aplikacji produktu obowiązywały do 2018 roku. Informacje w tym zakresie mogą być nieaktualne. Edycja danych zostanie zablokowana. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dane te nie są częścią informacji gromadzonych w systemie POL-on 2.0.
 15. Moduł “Pracownicy” – nowy moduł „Pracownicy” zostanie udostępniony w nowym POL-on 2.0 zgodnie z harmonogramem w październiku 2019. Dane zgodne z przyjętymi założeniami zostaną zmapowane do nowego systemu. Edycja danych zostanie zablokowana. Moduł „Minimum kadrowe” obowiązywał do 2018 roku. Obecne dane mogą być nieaktualne. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dane te nie są częścią informacji gromadzonych w systemie POL-on 2.0.
 16. Moduł „Członkostwa pracowników” obowiązywał do 2018 roku. Obecne dane mogą być nieaktualne. Edycja danych zostanie zablokowana. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dane te nie są częścią informacji gromadzonych w systemie POL-on 2.0.
 17. Moduł „Mobilność pracowników” obowiązywał do 2018 roku. Obecne dane mogą być nieaktualne. Edycja danych zostanie zablokowana. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dane te nie są częścią informacji gromadzonych w systemie POL-on 2.0.
 18. Moduł “Projekty naukowe” – nowy moduł „Projekty naukowe” zostanie udostępniony w nowym POL-on 2.0 zgodnie z harmonogramem w marcu 2020. Dane zgodne z przyjętymi założeniami zostaną zmapowane do nowego systemu.
 19. Moduł „Rozwój kadry naukowej” obowiązywał do 2018 roku (Informacje w tej formie zbierane były na potrzeby ankiety jednostki 2013-2016.). Obecne dane mogą być nieaktualne. Edycja danych zostanie zablokowana. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dane o tytułach naukowych będą rejestrowane z nowym zakresem informacji w nowym POL-on 2.0 w ramach modułu „Baza dokumentów w postępowaniach awansowych”.
 20. Moduł “Sprawozdania” – w POL-on 2.0 powstanie nowy moduł „Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych.
 21. Moduł “Stopień dr/dr hab.” – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce postępowania o nadanie stopnia naukowego przeprowadzane na dotychczasowych zasadach rejestrowane będą zgodnie z dotychczasowym zakresem danych. Przyjęto zatem założenie, iż postępowania te będą rejestrowane w ramach starego POL-on. W nowym systemie POL-on 2.0 w ramach obszaru „Baza dokumentów w postępowaniach awansowych” znajdą się jedynie postępowania przeprowadzane na nowych zasadach rejestrowane zgodnie z nowym zakresem danych.
 22. Moduł “Studenci” – nowy moduł „Studenci” zostanie udostępniony w nowym POL-on 2.0 zgodnie z harmonogramem w grudniu 2019. Dane zgodne z przyjętymi założeniami zostaną zmapowane do nowego systemu.
 23. Moduł “Stypendia i inne świadczenia” – nowy moduł „Stypendia i inne świadczenia” zostanie udostępniony w nowym POL-on 2.0 zgodnie z harmonogramem w grudniu 2019.
 24. Moduł “Uprawnienia jednostek do nadawania stopni” – Obszar uprawnień jednostek do nadawania stopni zgodnie art. 178 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, obowiązuje jedynie do najbliższej ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2020. Po otrzymaniu przez podmioty nowych kategorii naukowych uprawnienia do nadawania stopni będą odnosiły się do tej właśnie kategorii (art. 185 – ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnisctie wyższym i nauce). Moduł „Pracowników przypisanych do uprawnień do nadawania stopni” obowiązywał do 2018 roku. Obecne dane mogą być nieaktualne. Edcyja danych zostanie zablokowana. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dane te nie są częścią informacji gromadzonych w systemie POL-on 2.0.
 25. Moduł „Wdrożone systemy jakości” obowiązywał do 2018 roku. Obecne dane mogą być nieaktualne. Edycja danych zostanie zablokowana. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dane te nie są częścią informacji gromadzonych w systemie POL-on 2.0.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]