Zakładka poświęcona Radzie Doskonałości Naukowej

Na stronie Konstytucja dla Nauki pojawiła się zakładka poświęcona Radzie Doskonałości Naukowej, która będzie systematycznie uzupełniania przy okazji kolejnych etapów związanych z wyborami do Rady.

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/rada-doskonalosci-naukowej-jak-beda-wygladaly-wybory#pomoc

Rada Doskonałości Naukowej to nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej. Będzie dbał o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.  Docelowo RDN zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. Skład RDN ustalany będzie w sposób demokratyczny w ramach wyborów, w których wziąć udział mogą wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Do rady wejdzie po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny.

Wybory do organu odbędą się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu wyborczego „WYBORY RDN”. System wyborczy będzie dostępny od 8 lutego pod adresem: RADON.OPI.ORG.PL 

Od 8 lutego do 14 marca uprawnione podmioty zgłaszają kandydatów na członków RDN. Każde zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym rektora uczelni.

Aby zalogować się w systemie wyborczym jako zgłaszający, konieczne jest posiadanie w systemie POL-on konta o przypisanej roli INST_RDN_ZGLASZAJACY w kontekście podmiotu zgłaszającego. Dodatkowo konieczne jest przełączenie konta POL-on na konto centralne – MCL, ponieważ logowanie do systemu wyborczego odbywa się za pomocą Modułu Centralnego Logowania. Osoba rejestrująca kandydatów w systemie wyborczym musi posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w danym podmiocie.

Rola INST_RDN_ZGLASZAJACY została przydzielona Pani Joannie Rozbickiej z Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.