Rozpoczęcie czteroletniej kadencji Komisji Ewaluacji Nauki (KEN)

Do zadań komisji należy:
  1. przygotowanie projektów wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych;
  2. przedstawianie ministrowi propozycji kategorii naukowych dla podmiotów poddanych ewaluacji;
  3. sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez ministra lub z własnej inicjatywy;
  4. sporządzanie analiz w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej i jakości kształcenia w szkołach doktorskich;
  5. współpracę z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się ewaluacją jakości działalności naukowej.
Przewodniczącym Komisji został prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń z Politechniki Krakowskiej. W Prezydium Komisji zasiada m.in. dr hab. Emanuel Kulczycki z UAM, który będzie przewodniczył zespołowi ds. wykazów czasopism i wydawnictw. Warto śledzić Jego blog pod adresem http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/