biurko w sali konferencyjne przygotowane w dokumenty do obrad

Wynagrodzenie za kopiowanie publikacji naukowych

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość otrzymania wynagrodzenia stanowiącego rekompensatę za kopiowanie publikacji naukowych.

Organizacją koordynującą powyższy proces jest Stowarzyszenie KOPIPOL, które od 1995 roku, jako organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, reprezentuje naukowców w zakresie ochrony praw autorskich oraz zarządza systemem repartycji indywidualnej, w tym dzieli środki stanowiące rekompensatę za kopiowanie utworów w ramach tzw. dozwolonego użytku między uprawnionych autorów publikacji naukowych i technicznych.

Uprawnionymi do otrzymania wypłaty z systemu repartycji indywidualnej są autorzy, którzy opublikowali swoje utwory w wydawnictwach wskazanych dla danego roku przez badania statystyczne jako te, które podlegały najczęstszemu kopiowaniu.

 1. Aby otrzymać wynagrodzenie, należy:
  Sprawdzić uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia poprzez wpisanie imienia i nazwiska w wyszukiwarce uprawnionych autorów (www.wyszukiwarka.kopipol.pl),
 2. Wygenerować za pomocą ww. wyszukiwarki dokumenty potwierdzające uprawnienie autora do otrzymania wynagrodzenia (deklaracja oraz oświadczenie o autorstwie utworów),
 3. Prawidłowo uzupełnione oraz podpisane dokumenty przesłać pocztą na adres:
  Stowarzyszenie KOPIPOL
  ul. Warszawska 21/31
  25-512 Kielce

Dotychczas z pomocy Stowarzyszenia skorzystało prawie dwadzieścia tysięcy naukowców na łączną kwotę ponad 26 milionów złotych.
Serdecznie zachęcamy do skorzystania z powyższej możliwości.


[Przesłano przez: Joanna Rozbicka KNW]

logo systemu POLON

Rozpoczęcie czteroletniej kadencji Komisji Ewaluacji Nauki (KEN)

Do zadań komisji należy:
 1. przygotowanie projektów wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych;
 2. przedstawianie ministrowi propozycji kategorii naukowych dla podmiotów poddanych ewaluacji;
 3. sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez ministra lub z własnej inicjatywy;
 4. sporządzanie analiz w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej i jakości kształcenia w szkołach doktorskich;
 5. współpracę z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się ewaluacją jakości działalności naukowej.
Przewodniczącym Komisji został prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń z Politechniki Krakowskiej. W Prezydium Komisji zasiada m.in. dr hab. Emanuel Kulczycki z UAM, który będzie przewodniczył zespołowi ds. wykazów czasopism i wydawnictw. Warto śledzić Jego blog pod adresem http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/
logo systemu POLON

Wybory do Rady Doskonałości Naukowej

1 czerwca 2019 r. rozpocznie się pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej (RDN). To nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej. Docelowo RDN zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. Skład RDN ustalany będzie w sposób demokratyczny w ramach wyborów, w których wziąć udział mogą wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Do rady wejdzie po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny.
System wyborczy będzie dostępny od 8 lutego pod adresem: https://radon.opi.org.pl/pl/strona-glowna
Wybory składają się z następujących etapów:
    Etap I – zgłaszanie kandydatów, które odbywa się elektronicznie poprzez system wyborczy (od 8 lutego do 14 marca 2019 roku).
    Etap II – weryfikacja danych dotyczących osób uprawnionych do głosowania (od 1 marca do 1 kwietnia 2019 roku).
    Etap III – głosowanie na kandydatów odbywa się elektronicznie poprzez system wyborczy (od 12 do 30 kwietnia 2019 roku).
Protokół z wyborów będzie sporządzony do 22 maja 2019 r.
W dniach 1 marca – 1 kwietnia możliwa jest weryfikacja danych osób uprawnionych do głosowania w wyborach do RDN.
Każda osoba uprawniona do głosowania może:
    sprawdzić, czy znajduje się na wstępnej liście osób uprawnionych do głosowania;
    zweryfikować swoje dane znajdujące się w systemie wyborczym (po autoryzacji tożsamości);
    wnioskować o dokonanie korekty danych (np. nieaktualny adres e-mail);
    złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców (dotyczy osób, które nie znajdują się na wstępnej liście uprawnionych do głosowania).
Wnioski osób zatrudnionych w podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki, dotyczące aktualizacji adresu e-mail, są przekazywane do pracowników tych podmiotów, posiadających w POL-on rolę INST_PR (w SUM Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych). Osoby te będą aktualizować adres e-mail pracownika bezpośrednio w systemie wyborczym.
Więcej o systemie wyborczym na stronie https://radon.opi.org.pl/pl/wybory_rdn19/home
logo systemu POLON

Jak będzie wyglądać ewaluacja? Publikujemy przewodnik z przykładami

Na stronie Konstytucji dla Nauki oraz stronie MNiSW pojawiły się komunikaty „Jak będzie wyglądać ewaluacja? Publikujemy przewodnik z przykładami”

Na stronach został umieszczony zaktualizowany przewodnik po systemie ewaluacji jakości działalności naukowej.
Znajduje się w nim szczegółowy opis kryteriów oceny, zasady przydzielania punktacji za publikacje, a także wzory pozwalające obliczyć sloty, czyli jednostkowy udział autora w publikacji.