Stanowisko Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w związku z opublikowanym w dniu 27.03.2019 r. artykułem Judyty Watoły pt. „Kto rządzi Rektorem SUM”

Szanowny Pan
Adam Michnik
Redaktor Naczelny
„Gazety Wyborczej”
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

W nawiązaniu do artykułu „Kto rządzi Rektorem SUM”, autorstwa Judyty Watoły opublikowanego w dniu 27.03.2019 r. w katowickim wydaniu Gazety Wyborczej, działając na podstawie przepisu art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 1914) wnoszę o opublikowanie sprostowania przy uwzględnieniu następujących faktów:

W artykule jw. podano nieprawdziwe informacje, że Kanclerz SUM:

1) wydała polecenie odnośnie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Rady Uczelni,
2) nie przedstawiła rektorowi pism Ziemowita Wójcika, członka Senatu.

W konsekwencji wnoszę o opublikowanie sprostowania w brzmieniu:

Nieprawdą jest, że Kanclerz SUM wydawała polecenia, w szczególności 8 marca br. – odnośnie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Rady Uczelni. Nieprawdą jest również, że Kanclerz SUM nie przedstawiła Rektorowi pism Ziemowita Wójcika, w których domagał się zabezpieczenia nagrań z monitoringu.

UZASADNIENIE

Opublikowanym w powyższym artykule treściom przeczą fakty, złożone przez Rektora oświadczenia, a nadto Autorka – powołując się na niepotwierdzone informacje – przyznaje tym samym, że przedstawione w artykule tezy nie zostały przez nią zweryfikowane.

Wyjaśniam, że w zakresie pkt. 1 złożyłem oświadczenie, które zostało opublikowane na stronie internetowej SUM w dniu 21.03.2019 r. Wynika z niego jednoznacznie, że polecenia kształtujące sposób organizacji pracy kancelarii SUM nie były wydawane tak bezpośrednio, jak i pośrednio.
Autorka sama treść oświadczenia cytuje, a zatem jest jej znane. Jeśli jednak miała jakiekolwiek wątpliwości co do jego brzmienia w tym zakresie, winna wystąpić o ich wyjaśnienie przed formułowaniem zarzutów.

Odnośnie pkt. 2 wskazać należy, że wszystkim dokumentom składanym przez Pana Ziemowita Wójcika nadany został bieg zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w SUM. Odpowiednio zgłoszenia kandydatów przekazane zostały Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej, i – jak potwierdzone zostało w oświadczeniu – w dniu 13.03.2019 r. do organów ścigania oraz właściwych jednostek celem ustalenia stanu faktycznego.

Podkreślić należy, że przypisane przez Panią Judytę Watołę, a nie potwierdzone w żaden sposób zarzuty, w tym polegające na podejmowaniu działań sprzecznych z zasadniczymi aktami wewnętrznymi obowiązującymi w instytucji publicznej, naruszają nie tylko dobre imię osób kierujących administracją Uczelni, ale również Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Odnosząc się do treści cyt. „według niepotwierdzonych informacji”, stwierdzić należy, że wskazuje ona bezpośrednio na naruszenie przez Autorkę art. 12 Prawa Prasowego, zgodnie z którym „dziennikarz jest zobowiązany sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło przy redagowaniu artykułu”.

Powyższe jednoznacznie przesądza o konieczności umieszczenia sprostowania, celem wyeliminowania funkcjonujących w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji wytworzonych przez Autorkę, po raz kolejny bez dochowania minimum rzetelności.

Nadmieniam, że dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami prawa.

Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki


Dokumenty:

[Przesłano przez: Justyna Skolik/Dział Prawny]