Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej SUM

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji lekarzy oraz lekarzy rezydentów, które odpowiadają na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju poprzez organizację szkoleń doskonalących lekarzy oraz lekarzy rezydentów w zakresie umiejętności chirurgicznych, które uwzględniają mapy potrzeb zdrowotnych.
Przedmiotowy projekt przyczyni się do realizacji celów POWER, w szczególności wpisywać się będzie w realizację celu szczegółowego Osi V Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju oraz celu tematycznego 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.
Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie szkoleń dla 1622 osób w okresie realizacji projektu.
Szkolenia zaplanowane w Projekcie wykraczają poza program specjalizacji, a ich zakres tematyczny dotyczy zagadnień medycznych opartych o Evidence Based Medicine związanych z rozwojem umiejętności medycznych w zakresie umiejętności chirurgicznych.

Metodyka szkoleń

Szkolenia prowadzone przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będą prowadzone w następujący sposób:

  1. Trafne rozpoznanie sytuacji klinicznej, czyli ustalenie diagnozy, a następnie wybór dostępnych opcji postępowania, które zależeć będą od panujących warunków. Na tym etapie niezbędna będzie wiedza, doświadczenie lekarza oraz jego indywidualne umiejętności,
  2. Analiza korzystnych oraz niekorzystnych skutków różnych działań diagnostycznych i leczniczych, na tym etapie niezbędne będzie wykorzystanie wiedzy z danych badań naukowych – niezbędne tutaj będą umiejętności odnalezienia oraz analizy tego typu danych w celu poddania ich krytycznej ocenie pod kątem wiarygodności i znaczenia klinicznego, a następnie przełożenie tych informacji w odniesieniu do danego pacjenta/danego scenariusza.
  3. Po przeprowadzeniu w/w etapów będzie możliwe wybranie odpowiedniej ścieżki postępowania, które będzie w danej sytuacji jak najbardziej optymalne