logo systemu POLON

Nowy Helpdesk OPI PIB już dostępny

2020-06-19 13:55:22
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0
 
W POL-onie 2.0. został udostępniony nowy Helpdesk OPI PIB.
Problemy i błędy występujące w POL-onie 2.0 należy zgłaszać poprzez nowy Helpdesk. Problemy i błędy dotyczące starego POL-onu pozostają obsługiwane tak, jak dotychczas.​
W nowym systemie Helpdesk istnieje możliwość wysyłania zgłoszeń technicznych (obecnie) oraz merytorycznych (w najbliższym czasie).
Nowy Helpdesk jest wspólny dla wielu systemów wytwarzanych w OPI PIB.  Identyfikacja konta następuje na podstawie adresu e-mail.​

Zobacz też:

Jak założyć konto w Helpdesku OPI PIB? https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/jak-zalozyc-konto-w-helpdesku-opi-pib/
Nowy Helpdesk – jak przyspieszyć realizację mojego zgłoszenia? https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/nowy-helpdesk-jak-przyspieszyc-realizacje-mojego-zgloszenia/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Raport z pilotażu procedur oceny wpływu społecznego – III kryterium ewaluacji

http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/raport-z-pilotazu/
 
Pod koniec 2019 roku Emanuel Kulczycki pisał o rozpoczęciu badań pilotażowych procesu ocen wpływu społecznego (tzw. Kryterium III w ewaluacji jakości działalności naukowej).
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/pilotaz-procedur-oceny-wplywu-spolecznego-na-potrzeby-ewaluacji-w-2021-r/
Obecnie udostępniony został raport końcowy z pilotażu oraz Podręcznik dla ewaluowanych podmiotów http://excellence-project.zut.edu.pl/dokumenty/
Wybrane wnioski z pilotażu:

 1. uczestnicy badań pilotażowych zgodzili się w przeważającej większości ze stwierdzeniem, że wpływ społeczny jest długofalowym efektem pracy naukowej,
 2. sprawdziło się wykorzystanie opisów wpływu jako sposobu prezentacji związku między wynikami działalności naukowej a społeczeństwem i gospodarką; wszystkie dyscypliny z uczelni biorących udział w badaniu pilotażowym były w stanie zidentyfikować i udowodnić wpływ społeczny przy pomocy opisów wpływu,
 3. dowody wkładu naukowego oraz dowody wpływu społecznego można ocenić poprawnie jedynie wtedy, gdy eksperci mają dostęp do wskazywanych materiałów (np. publikacji naukowych w plikach PDF czy też nagrań audio-wideo w formacie np. MP4); pilotaż pokazał niezbędność dostępu do tych materiałów,
 4. pilotaż pokazał, że przyjęty model indywidualnej oceny eksperckiej się nie sprawdził; oceny ekspertów dość mocno różniły się między sobą, a uzasadnienia bywały częściowo sprzeczne,
 5. badania pilotażowe pokazały, że jednym z największych wyzwań jest przygotowanie ekspertów do oceny oraz czas potrzebny do przeprowadzenia tego procesu,
 6. eksperci reprezentujący tę samą dyscyplinę, której opis wpływu oceniali, przywiązywali znacznie większą wagę do omówienia wkładu działalności naukowej niż eksperci, którzy reprezentowali inną dyscyplinę.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Raporty poświęcone otwartej nauce dostępne na stronie projektu DIALOG, finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2017-2019.

http://excellence-project.zut.edu.pl/dokumenty/
 
Wybrane raporty i poradniki:

 1. Otwarta nauka w świetle Polskiej Bibliografii Naukowej (w raporcie przeanalizowano realizację idei otwartej nauki przez polskich naukowców wykorzystując 1,15 mln rekordów bibliograficznych zgłoszonych przez polskie instytucje naukowe za lata 2013–2018 do Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) będącej częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on)
 2. Analiza gotowości polskich czasopism na Plan S (celem raportu jest prezentacja informacji o standardach wydawniczych polskich czasopism naukowych w kontekście spełniania wymagań i rekomendacji Planu S, czyli europejskiej inicjatywy transformowania rynku wydawniczego w stronę modelu otwartego dostę-pu (www.coalition-s.org)
 3. Standardy wydawnicze polskich czasopism naukowych w latach 2017–2019 (
 4. Rozwój czasopisma naukowego: poradnik dla redaktorów i wydawców
 5. Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych. Poradnik dla wydawców czasopism
 6. Zakładanie czasopism naukowych oraz transformacja czasopism zamkniętych. Poradnik

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Wyłączenie edycji w module „Projekty naukowe” w POL-onie 1

2020-06-19 08:45:58
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0
 
W dniu 22 czerwca 2020 r. planowane jest wyłączenie możliwości edycji danych w module „Projekty naukowe” (dostępnym w POL-onie 1). Oznacza to, że nie będzie możliwości wprowadzania, zmiany ani usuwania danych w tym module.
Moduł pozostanie dostępny w trybie tylko do odczytu.
Informacje o działalności naukowej (realizowanych projektach obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe lub upowszechnianie nauki) będą rejestrowane, ze zmienionym zakresem informacji, w nowym POL-onie 2.0 w ramach nowego modułu Projekty naukowe – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Wdrożenie modułu Projekty naukowe w POL-onie 2.0 jest przewidywane na I kwartał 2021 r.
Informacje co do mapowania danych przedstawione zostaną niebawem.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10 

 1. Liczba godzin zajęć w module Pracownicy – możliwość wyboru kierunków współprowadzonych
  2020-06-16 11:23:35
   
  W ramach ostatniej aktualizacji modułu Pracownicy, w zakładce „Informacje o prowadzonych zajęciach”, w polu „Liczba godzin zajęć” wprowadzono możliwość wyboru kierunków współprowadzonych. Dotyczy to pracowników prowadzących zajęcia na kierunku prowadzonym wspólnie przez przynajmniej dwie uczelnie, którzy są zatrudnieni przez uczelnię oznaczoną jako współprowadząca (do tej pory możliwość wyboru takiego kierunku miała tylko instytucja główna).
 2. Wdrożenie możliwości zatwierdzania i wysyłania sprawozdania z wykorzystania subwencji za 2019 rok
  2020-06-18 10:22:40
   
  W dniu 17 czerwca br. w systemie POL-on 2.0 (środowisko produkcyjne) została udostępniona możliwość zatwierdzania i wysyłania do MNiSW sprawozdań z wykorzystania subwencji za 2019 rok.
  Wszystkie instytucje, które mają już bezbłędnie zaimportowane sprawozdanie powinny go zatwierdzić i wysłać do Ministerstwa, celem zakończenia procesu składania sprawozdania.
  Po zatwierdzeniu sprawozdania, należy pobrać wygenerowane przez system oświadczenie o zgodności danych w sprawozdaniu ze stanem faktycznym.
  Uzupełnione i podpisane oświadczenie w formacie PDF należy załączyć w momencie wysyłania sprawozdania do Ministerstwa.
  Więcej informacji na temat procesu zatwierdzania i wysyłania sprawozdania do MNiSW jest dostępnych na stronach Pomocy systemu POL-on.”
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/sprawozdania-z-wykorzystania-subwencji/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]