logo systemu POLON

POL-on 2 – dodanie dwóch ważnych aktualizacji w module pracowników

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10
 
W ostatnim tygodniu zostały wdrożone w ramach modułu pracowników dwie dość ważne funkcjonalności.
Wdrożono funkcjonalność usuwania pracownika. Od teraz można usuwać błędnie zarejestrowanych pracowników w podmiotach.
Od teraz można usuwać każdego pracownika w podmiocie, który nie ma wprowadzonego żadnego oświadczenia (ani oświadczenia o reprezentacji dyscyplin, ani oświadczenia N).
Jeśli takie oświadczenia są, to należy w pierwszej kolejności przeprowadzić proces usuwania oświadczeń przy udziale MNiSW, a następnie usunąć takiego pracownika.
Drugą funkcjonalnością jest możliwość oznaczania podstawowego miejsca pracy także w instytutach badawczych, PAN i Międzynarodowych instytutach naukowych.
Założenia przy tym są takie same jak w przypadku uczelni, a więc pracownik musi mieć pełny etat na danym stanowisku w danym podmiocie.
Może być oznaczone tylko jedno podstawowe miejsce pracy w podmiocie w danym czasie – niezależnie od typu podmiotu.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe lub zaktualizowane wpisy do Pomocy systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/
1. Postępowania awansowe w okresie przejściowym – informacje ogólne (akt. 13.05.2020)
2. Korekta po zatwierdzeniu sprawozdania GUS jako całości (akt. 14.05.2020)
3. Zatwierdzenie danych działu i całości sprawozdania GUS (akt. 14.05.2020)
4. Walidacje i weryfikacja sprawozdań GUS (akt. 14.05.2020)
5. Wypełnianie sprawozdań GUS w zakresie działów uzupełnianych ręcznie częściowo lub w całości (akt. 14.05.2020)
6. Uprawnienia do modułu Sprawozdawczość GUS (akt. 14.05.2020)
7. Jak pobrać UID pracownika? (13.05.2020)
8. Specyfikacja interfejsów masowej wymiany danych w systemie POL-on (akt. 20.05.2020)
9. Infografika dla audytorów wewnętrznych (akt. 15.05.2020)
10. Komunikat MNiSW oraz infografika w sprawie liczby godzin zajęć w systemie POL-on (15.05.2020)
11. Wygląd i zawartość modułu Raporty (18.05.2020)
12. Generowanie raportu – obszar GUS (8.05.2020)
13. Generowanie raportu audytowego – obszar Pracownicy (8.05.2020)
14. Generowanie raportu – obszar Pracownicy (8.05.2020)
15. Wspierane przeglądarki (15.05.2020)
16. System Zgłoszeń – jak przyspieszyć realizację mojego zgłoszenia? (15.05.2020)
17. Moduł Kierunki studiów – role i uprawnienia (4.05.2020)
18. Rejestracja nowego uruchomienia (4.05.2020)
19. Dane studiów na kierunku – Historia zmian nazw (akt. 4.05.2020)
20. Dane studiów na kierunku – Aktualne dane studiów na kierunku (akt. 4.05.2020)
21. Dane studiów na kierunku – Opłaty (akt. 14.05.2020)
22. Liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy – moduł Kierunki (akt. 20.05.2020)
23. Łączna liczba godzin zajęć określonych w programie studiów – moduł Kierunki (akt. 20.05.2020)
24. Jak sprawdzić uprawnienia podmiotu do nadawania stopnia? (11.05.2020)
25. Szkoły doktorskie – informacje ogólne (akt. 11.05.2020)
26. Rejestracja szkoły doktorskiej (akt. 11.05.2020)
27. Inne osoby prowadzące zajęcia (akt. 28.05.2020)
28. Dane pracownika – Informacje o prowadzonych zajęciach – liczba godzin zajęć (akt. 20.05.2020)
29. Dane pracownika – Oświadczenie o dyscyplinie (akt. 22.05.2020)
30. Rejestracja doktorantów, którzy zostali przyjęci na studia doktoranckie w wyniku przeniesienia od 1 października 2019 r. (akt. 13.05.2020)
31. Jak usunąć osobę ubiegającą się o stopień doktora? (11.05.2020)
32. Postępowanie awansowe osoby ubiegającej się o stopień doktora (akt. 13.05.2020)
33. Zatrudnienie doktoranta (akt. 5.05.2020)
34. Ocena śródokresowa (akt. 5.05.2020)
35. Stypendium doktoranckie (akt. 5.05.2020)
36. Jak usunąć dane kształcenia? (akt. 5.05.2020)
37. Historia zmian kształcenia (akt. 5.05.2020)
38. Jak zakończyć kształcenie doktoranta? (akt. 5.05.2020)
39. Jak skreślić osobę z listy doktorantów? (akt. 5.05.2020)
40. Jak zawiesić lub odwiesić kształcenie doktoranta? (akt. 5.05.2020)
41. Jak zmienić doktorantowi program kształcenia? (akt. 5.05.2020)
42. Jak skorygować dane kształcenia? (akt. 5.05.2020)
43. Kształcenie doktorantów – Dane kształcenia (akt. 5.05.2020)
44. Rejestracja osoby ubiegającej się o stopień doktora (akt. 5.05.2020)
45. Nowe podejście do wprowadzania danych w module Osoby ubiegające się o stopień doktora (akt. 7.05.2020)
46. Kogo rejestrujemy w module Osoby ubiegające się o stopień doktora? (akt. 13.05.2020)
47. Role umożliwiające dodawanie osób ubiegających się o stopień doktora (akt. 5.05.2020)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

JSA wersja systemu v2.0.0 na środowisku produkcyjnym – Integracja z POL-on 2

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/
 
W dniu 14.05.2020 wdrożono na środowisko produkcyjne nową wersję systemu JSA v2.0.0, która wprowadza integrację danych z POL-on 2.
Zaktualizowanie w JSA struktury instytucji następuje podczas zalogowania się do JSA Administratora POL-on na danej uczelni. Logowanie Administratora POL-on jest niezbędne.
Zaktualizowanie integracji było niezbędne, aby dwa systemy JSA i POL-on 2 mogły nadal działać używając tych samych danych. 
Nowa architektura POL-on 2 fundamentalnie zmieniła identyfikację obiektów w JSA. Zmiany dotyczą interfejsu użytkownika jak i API.
Wszystkie zmiany znajdują się pod linkiem https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/integracja-z-polon2/
dokumentacja API https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/api/
Nowa wersja systemu wprowadza zmiany związane, które blokują, zarówno w UI jak i w API:
– dodawanie nowych prób (action=NEW)
– edytowanie metadanych badań (action=UPDATE) założonych w poprzednich wersjach systemu.
Wszystkie kolejne wersje systemu (włączając tą) będą wspierały używanie tylko i wyłącznie nowych identyfikatorów POL-on 2.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/
 
1. System PBN w wersji produkcyjnej (19.05.2020)
PBN 2.0. to od tej pory jedyna aplikacja systemu PBN, która łączy w sobie funkcjonalności dotychczasowych modułów. System podłączony jest do produkcyjnej bazy ORCID, skąd można pobierać i wysyłać pojedyncze publikacje (tym samym realizować poprzez PBN wymóg określony art. 265 ust. 11 Ustawy 2.0).
W systemie PBN istnieje jedno wspólne repozytorium, do którego trafiają wszystkie dodawane publikacje. Udostępniona aplikacja dostarcza także Profil Autora, czyli funkcjonalności dla autorów indywidualnych, oraz Profil Instytucji zawierający pakiet funkcjonalności dla podmiotów. Aktualnie dostępna jest podstawowa wersja Profilu Instytucji. W najbliższym czasie Profil Instytucji będzie intensywnie rozwijany i poszerzany o dodatkowe widoki i udogodnienia.
Repozytorium systemu PBN zostało zasilone danymi z Modułu Repozytoryjnego oraz Modułu Sprawozdawczego PBN.
W celu uzyskania informacji o działaniu Profilu Instytucji należy się zapoznać z materiałami dostępnymi pod linkiem https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy-kategoria/profil-instytucji/
Aby zalogować się do aplikacji, należy skorzystać ze swoich dotychczasowych uprawnień.
 
2. Wysyłanie publikacji do ORCID za pomocą PBN  (26.05.2020)
Aby uzyskać możliwość przesyłania publikacji z systemu PBN 2.0 do ORCID należy przynajmniej raz zalogować się do systemu PBN 2.0 za pomocą ORCID.
W celu uzyskania informacji na temat logowania z ORCID ID należy zapoznać się z instrukcją, która została zamieszczona na stronach pomocy PBN 
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/logowanie-z-orcid-id/
Pomocne będą również samouczki przygotowane przez Bibliotekę
https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=576&Itemid=870&lang=pl
https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=664&Itemid=871&lang=pl
 
3. Modyfikacje w systemie PBN (28.05.2020)
W związku z licznymi nieprawidłowościami w opisach publikacji zmigrowanych z Modułu Sprawozdawczego do PBN 2.o trwają intensywne prace naprawcze w systemie.
Poprawki dotyczą następujących nieprawidłowości w publikacjach znajdujących się w Profilu Instytucji:
a) brak nazwy wydawnictwa w przypadku książki w widoku publikacji,
b) brakująca informacja o indeksowaniu konferencji w WoS, w przypadku artykułów będących materiałami pokonferencyjnymi,
c) brak wyświetlania daty udostępnienia publikacji w sposób otwarty – sekcja Open Access,
d) błąd w wyświetlaniu informacji o języku publikacji,
e) błędne informacje o Open Access w przypadku artykułów utworzonych z rozdziałów,
f) błąd dotyczący braku wyświetlania danych do ewaluacji w artykułach, nieposiadających informacji o konferencji,
g) błąd dotyczący braku wyświetlania informacji czy książka jest edycją naukową tekstu źródłowego w danych do ewaluacji w przypadku książki pod redakcją.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Ewaluacja

W dniu 30 kwietnia 2020 r. w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.
W dniu 25 maja zostały zamieszczone dokumenty, które spłynęły w trakcie konsultacji publicznych.
https://legislacja.gov.pl/projekt/12333258/katalog/12684124#12684124
https://legislacja.gov.pl/projekt/12333258/katalog/12684118#12684118
1. Uwagi Komitetu Polityki Naukowej
https://legislacja.gov.pl/docs//506/12333258/12684124/12684127/dokument448604.pdf
„Komitet pragnie zwrócić uwagę, że ewaluacja nie będzie możliwa bez sprawnie funkcjonującego systemu informatycznego. System ten nie osiągnął jeszcze pełnej funkcjonalności, co realnie zagraża całemu procesowi ewaluacji. Komitet apeluje do MNiSW o podjęcie działań, których celem będzie osiągnięcie pełnej sprawności systemu”.
2. Uwagi KRAUM
https://legislacja.gov.pl/docs//506/12333258/12684118/12684121/dokument448560.pdf
3. uwagi KDBASP
https://legislacja.gov.pl/docs//506/12333258/12684118/12684121/dokument448557.pdf
4. uwagi OPI (twórca systemu POL-on)
https://legislacja.gov.pl/docs//506/12333258/12684118/12684121/dokument448569.xlsx

[Przesłano przez: Ewa Nowak]