Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

 1. Przerwa w pracy PBN
  W dniach 5-6 listopada 2020 r. zaplanowana jest przerwa w pracy aplikacji PBN.
  Przerwa związana jest z planowanym uruchomieniem aplikacji SEDN Demo i obejmuje prace konserwacyjne na potrzeby integracji między systemami.
 2. Braki w danych osobowych w module Pracownicy
  2020-11-04 10:49:48Z analizy dokonanej w module Pracownicy systemu POL-on wynika, że dla części pracowników, którzy posiadali aktywne zatrudnienie po 1.10.2018 r. w podmiotach nie zostało uzupełnione przynajmniej jedno z poniższych pól:
  – płeć,
  – obywatelstwo,
  – kraj urodzenia (w przypadku pracowników będących cudzoziemcami),
  – rok urodzenia.Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ww. dane powinny być uzupełnione pracownikom za cały okres od dnia wejścia w życie ustawy 2.0, czyli od dnia 1.10.2018 r., do dnia bieżącego.
  Wyniki analizy można pobrać w postaci pliku excel w systemie POL-on 2.0, moduł Raporty, obszar „Jakość danych”, nazwa raportu „Pracownicy dane osobowe” (raport prezentuje stan bazy POL-on z godz. 6:00 z dnia generowanie raportu). Więcej na temat raportu można przeczytać pod adresem  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/obszar-jakosc-danych-udostepnione-raporty/
  Informacja o nieuzupełnieniu ww. atrybutu/-ów została wskazana w kolumnie ,,Uwagi” raportu. W takim wypadku należy je uzupełnić w systemie.
  Jeżeli w aktualnych danych pracownika powyższe dane są uzupełnione, należy sprawdzić, czy braki występują we wcześniejszych okresach zatrudnienia pomiędzy 1.10.2018 r. a dniem bieżącym i w razie potrzeby uzupełnić je w danych historycznych.
  Na temat sprawdzenia danych historycznych i ich korekty można przeczytać w pomocy systemu https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-pracownika-dane-podstawowe/
 3. Nowe raporty w obszarze Jakość danych
  2020-11-04 07:35:06W obszarze Jakość danych modułu Raporty zostały udostępnione nowe raporty:
  a) raport studentów z nieprawidłowymi datami ukończenia/skreślenia (stan bazy POL-on z godz. 6:00 z dnia generowanie raportu),
  b) raport nieprawidłowych dyscyplin w zawiadomieniach o nadaniu stopnia doktora za rok 2020,
  c) raport pracowników dane osobowe (stan bazy POL-on z godz. 6:00 z dnia generowanie raportu),
  d) raport nieoznaczonej dyscypliny wiodącej.Zakres ról umożliwiających dostęp do raportów i ich dane szczegółowe zostały opisane we wpisie pomocy systemu https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/obszar-jakosc-danych-udostepnione-raporty/
 4. Raporty studentów otrzymujących pomoc materialną
  2020-11-02 07:51:16W dniu 30 października 2020 r. zostały udostępnione trzy raporty studentów otrzymujących pomoc materialną:
  a) raport studentów otrzymujących pomoc materialną po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub podejmujących ponownie studia pierwszego stopnia,
  b) raport studentów otrzymujących pomoc materialną w tym samym czasie na więcej niż jednym kierunku studiów,
  c) raport studentów otrzymujących pomoc materialną po upłynięciu okresu przysługiwania świadczeń.Generowanie raportów możliwe jest z poziomu Modułu Raporty POL-on 2.0 (obszar Studenci – nowy wykaz) dla użytkowników z rolami INST_PR_WS lub INST_PR_WS_PODGLAD zdefiniowanymi na główce uczelni.
  Więcej informacji we wpisie pomocy systemu https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/obszar-studenci-nowy-wykaz-raporty-studentow-otrzymujacych-pomoc-materialna/
 5. Planowane zmiany w module Raporty
  2020-10-29 15:18:20W dniach 2-6 listopada 2020 r. planowane jest przeniesienie raportu Niespójności: moduł studentów a moduł kierunków z obszarów Studenci (Wykaz studentów 2019/2020) oraz Kierunki (nowy POL-on) do obszaru Jakość danych.
  W związku z tym, dostęp do wygenerowanych do tej pory raportów nie będzie możliwy.
  Ponowne wygenerowanie, a następnie pobranie raportu będzie możliwe w obszarze Jakość danych.
 6. Oświadczenia o dyscyplinie i o liczbie N wprowadzane po terminie lub zawierające błędy
  2020-10-28 08:47:04Wprowadzenie do systemu oświadczenia pracownika o dyscyplinie lub o liczbie N po upływie 30 dni od jego złożenia wymaga zgody MNiSW, podobnie korekta błędnie złożonego oświadczenia.
  W tym celu podmiot musi wystąpić do MNISW z pisemną, uzasadnioną prośbą.  Pisma w tej sprawie lub w sprawie korekt oświadczeń należy przekazywać do MNiSW wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez ePUAP.
  Wyrażenie zgody przez MNiSW powoduje odblokowanie możliwości wprowadzenia pracownikowi oświadczeń do systemu (w przypadku błędnych oświadczeń, zostaną one usunięte przez MNiSW). Oświadczenia mogą zostać wprowadzone w ciągu 14 dni od wyrażenia zgody przez MNiSW.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]