Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego

FE PL UE baner

 

Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer Umowy: POWR.03.05.00-00-ZR13/18

Okres realizacji projektu: od: 2019-04-01 do: 2022-01-01

Wartość dofinansowania: 5 408 188,13 zł

Wartość Projektu: 5 575 451,70 zł


Cele Projektu:

Celem głównym projektu jest dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno- gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie studentów/studentki Kierunku Farmacja, Biotechnologia, Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Kierunku Lekarskim, Kierunku Ratownictwo Medyczne Wydziału Lekarskiego w Katowicach, Kierunku Fizjoterapia, Położnictwo, Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach w praktyczne umiejętności, organizacja wysokiej jakości programów stażowych dla studentów/studentek Kierunku Pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach oraz wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia.

W ramach niniejszego projektu zaplanowano m.in.

  • zakup Symulatora wirtualnej rzeczywistości Ratownictwo medyczne – LPR do wykorzystania w trakcie zajęć dla studentów, CEL EDUKACYJNY: Celem projektu jest symulacja działań realizowanych w miejscu katastrofy związanej z przyjęciem śmigłowca LPR.
  • zakup Symulatora wirtualnej rzeczywistości Pracownia chemiczna do wykorzystania w trakcie zajęć dla studentów, CEL EDUKACYJNY: Celem projektu jest dostarczenie narzędzi umożliwiających symulowanie działań realizowanych w pracowni chemicznej.
  • podniesienie kompetencji studentek i studentów pielęgniarstwa studia pierwszego stopnia III rok, oraz studentów/studentek w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem z założonym dostępem naczyniowym.
  • wdrożenie elektronicznego portalu pracowniczego usprawniającego pracę działu HR poprzez zapewnienie dla 2480 pracowników dedykowanych funkcjonalności informatycznych ukierunkowanych na: informowanie, wymianę dokumentacji, korygowanie danych (Wirtualne kadry (V-HR) jako narzędzie efektywnego zarządzania personelem i monitorowania kompetencji, System elektronicznych portierni)
  • wprowadzenie w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach skutecznych rozwiązań w zakresie bezpiecznego zarządzania dostępem do pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem laboratoriów, pomieszczeń aparaturowych, miejsc przetwarzania danych oraz pomieszczeń, w których znajdują się substancje chemiczne.
    Wdrożenie narzędzi obiektywnej i przeprowadzanej w czasie rzeczywistym oceny odnoszącej się do jakości prowadzonych wykładów dydaktycznych oraz obsługi administracyjnej studenta. Wyniki pozyskiwane z systemu będą stanowić podstawę do analiz oraz poprawy jakości i sposobów kształcenia (Elektroniczna ocena satysfakcji studenta)


Grupy docelowe projektu w liczbach

* 160 studentów/ studentek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, Kierunków Lekarskiego oraz Ratownictwa Medycznego,
* 120 studentów/studentek na kierunku Farmacja, 40 studentów/studentek na kierunku Biotechnologia oraz 80 studentów/studentek z kierunku Analityka Medyczna,
* studenci/studentki kierunków Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, liczba studentów: 300 osób,
* studentki i studenci kierunku pielęgniarstwo, planuje się objęcie wsparciem:

35 studentów/studentek studiów licencjackich, rok III (20% z liczby 174 w tym 7 mężczyzn),
27 studentów/studentek studiów magisterskich, rok I (20% z liczby 131 w tym 4 mężczyzn).

* Wszyscy pracownicy Uniwersytetu,

– Liczba pracowników korzystających z systemu: 500 osób,
– Liczba studentów, którzy skorzystają z systemu: 3000 osób.