logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

 1. Walidacja w module Patenty i prawa ochronne  2021-12-28  W dniu 28.12.2021 r. w module Patenty i prawa ochronne został uruchomiony proces weryfikacji walidacji na wprowadzonych już do systemu rekordach. Należy sprawdzić i uzupełnić rekordy, które nie spełniają wymogów walidacji.
 2. Udostępnienie kursu e-learningowego „Ewaluacja 2022. Kryterium II” na platformie Navoica.pl.
  2021-12-29
  Szkolenie jest kontynuacją kursu „Ewaluacja 2022. Wstęp” oraz „Ewaluacja 2022. Kryterium I”. Przed przystąpieniem do kursu omawiającego Kryterium II, rekomendowane jest ukończenie kursu „Ewaluacja 2022. Wstęp”. Kurs jest dedykowany kierownikom i koordynatorom dyscyplin oraz innym osobom zaangażowanym w proces ewaluacji.
  Szczegółowy opis kursu jest dostępny pod adresem https://navoica.pl/courses/course-v1:OPI_PIB+EW_KII_01+2021/about
 3. Sprawozdawczość GUS
  2021-12-30
  W dniu 29.12.2021 r. w wersji produkcyjnej systemu zostały udostępnione formularze GUS S-10 i S-11 za rok 2021.
 4. Dane kierownika projektu
  2021-12-30
  Należy pamiętać, że w module Projekty naukowe tylko prawidłowo powiązane dane kierownika w projekcie z pracownikiem lub doktorantem, będą pobierane do SEDN i tym samym poddawane ewaluacji. Szczegółowy opis wprowadzania danych jest umieszczony pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-kierownika-edycja-oraz-korekta/
logo systemu POLON

SEDN

https://sedn-demo.opi.org.pl/

W dniu 28.12.2021 r. została wdrożona nowa wersja SEDN Demo v.0.10.0-etl-14, w której wprowadzono szereg zmian i poprawek. Lista zmian dostępna jest pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/informacje-o-zmianach-w-aplikacji-sedn/

logo systemu POLON

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home

 1. W dniu 28.12.2021 r. system został zaktualizowany do wersji 21.12.2. Najważniejsza modyfikacja wprowadzona we wdrożeniu to wprowadzenie algorytmu weryfikującego artykuły znajdujące się w Profilu Instytucji z bazą danych Web of Science wraz z prezentacją wyników weryfikacji. Opis procesu dostępny jest na stronie https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/weryfikacja-artykulow-z-baza-web-of-science/
  Najważniejsze modyfikacje API opisane są pod adresem https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/news/74
 2. Przywrócenie pobierania OTT za pomocą strony internetowej  W związku ze zgłoszeniami od użytkowników w PBN zostanie przywrócony stary sposób pobierania One Time Tokenu. Możliwość pobierania OTT za pomocą strony www. będzie dostępna do końca stycznia 2022 r.
logo systemu POLON

Publikacje Wydawnictwa OPI-PIB

Na stronie https://opi.org.pl/wydawnictwo/ zostały udostępnione do bezpłatnego pobrania opracowania:

 1. JSA: Jednolity System Antyplagiatowy
 2. OSF: Obsługa Strumieni Finansowania
 3. POL-on: System Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym. Tom I i II
 4. Sztuka promocji nauki
logo sum

Informacja dotycząca zmian w zakresie dotyczącym wynagrodzeń od 1 stycznia 2022

Informacja dotycząca zmian w zakresie dotyczącym wynagrodzeń od 1 stycznia 2022

 1. Składka zdrowotna
  w całości płacona przez pracownika w wysokości 9% oraz brak możliwości odliczenia jej części w wysokości 7,75% od podatku.
 2. Kwota wolna od podatku
  zmiana z 43,67 miesięcznie tj. 524 zł rocznie do 425 zł miesięcznie tj. 5 100 zł rocznie.
 3. Próg podatkowy
  zmiana osiąganego przychodu w pierwszym progu z 85 528 zł do 120 000 zł.
 4. Niestosowanie kosztów uzyskania przychodów
  pracownik ma możliwość złożenia wniosku o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów,
  wniosek zostanie uwzględnione od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczelnia otrzyma oświadczenie.
 5. Nowe ulgi
  1. Ulga dla klasy średniej
   korzystają pracownicy, których przychody mieszczą się w przedziale 68 412 zł – 133 692 zł rocznie odpowiednio od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie,
   jeżeli podatnik w skali roku nie osiągnie przychodu w kwocie 68 412 zł lub przekroczy kwotę 133 692 zł to straci prawo do ulgi, skutkiem czego będzie dopłata do podatku w zeznaniu rocznym,
   Uczelnia nie naliczy ulgi dla klasy średniej tylko jeśli pracownik złoży oświadczenie o jej niestosowaniu lub zostanie ona rozliczona przez pracownika w zeznaniu rocznym.
  2. Ulga dla seniorów
   korzystają pracownicy, którzy mają ukończone kobiety 60 lat oraz mężczyźni 65 lat, zatrudnieni na umowę o pracę, którzy zrezygnowali z pobierania emerytury,
   pracownicy, którzy nie pobierają emerytury będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu kwoty przychodu 85 528 zł,
   Uczelnia zastosuje ulgę tylko jeśli pracownik złoży oświadczenie o nabyciu prawa do korzystania z ulgi lub zostanie ona rozliczona przez pracownika w zeznaniu rocznym.
  3. Ulga dla rodzin 4+
   korzystają rodzice (w tym zastępczy i opiekuni prawni), którzy wychowują co najmniej czworo dzieci,
   pracownicy, którzy skorzystają z ulgi będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu kwoty przychodu 85 528 zł,
   Uczelnia zastosuje ulgę tylko jeśli pracownik złoży oświadczenie o nabyciu prawa do korzystania z ulgi lub zostanie ona rozliczona przez pracownika w zeznaniu rocznym.
  4. Ulga na powrót
  5. korzystają osoby, które zmieniły rezydencję podatkową na polską zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 152 updof,
  6. w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego,
   Uczelnia zastosuje ulgę tylko jeśli pracownik złoży oświadczenie o nabyciu prawa do korzystania z ulgi lub zostanie ona rozliczona przez pracownika w zeznaniu rocznym.
   Wszystkie powyższe oświadczenia należy składać w Uczelni odrębnie dla każdego roku podatkowego.