logo systemu POLON

Aktualności POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

  1. Nowe zestawienia z danymi finansowymi w Module Raporty
    2021-11-26
    W dniu 26.11. br. na środowisku produkcyjnym w module Raporty udostępnione zostały dwa nowe raporty: przychody z tytułu komercjalizacji oraz przychody z usług badawczych na zlecenie. Zakres danych i więcej informacji znajduje się w dedykowanym wpisie pomocy https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/obszar-dane-finansowe-udostepnione-raporty/
  2. Zmiany dotyczące modułu Patenty i prawa ochronne
    2021-11-29
    W dniu 25.11. br. na środowisku produkcyjnym została wdrożona nowa wersja Systemu POL-on 2.0, która zawiera zmiany dotyczące modułu Patenty i prawa ochronne. W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi jakości danych w zewnętrznych źródłach oraz konieczności ich modyfikacji została zdjęta blokada edycji danych o patentach i wzorach użytkowych pobranych z zewnętrznych źródeł. Zostało również dodane dodatkowe pole „Numer zgłoszenia w UPRP”, które należy uzupełnić dla patentów zagranicznych, w których uprzednie pierwszeństwo wskazane było na inny kraj niż Polska.
logo systemu POLON

SEDN

https://sedn-demo.opi.org.pl/

W dniu 30.11. br. została wdrożona nowa wersja SEDN Demo v.0.9.0-etl-10, w której zostały wprowadzone liczne poprawki, m.in. został wprowadzony modyfikator +1 za nieewaluowaną dyscyplinę, został naprawiony błąd powodujący brak projektów naukowych, został poprawiony błąd wyświetlanych informacji dla osoby będącej jednocześnie pracownikiem i doktorantem.

logo systemu POLON

Aktualizacja wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

W dniu 1 grudnia br. Minister Edukacji i Nauki sporządził kolejny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
Na pozycji 32256 znalazło się Annales Academiae Medicae Silesiensis 1734-025X z liczbą 20 punktów, ale z przypisanymi tylko dwoma dyscyplinami – naukami medycznymi oraz naukami farmaceutycznymi.

Komentarz prof.Kulczyckiego do najnowszego wykazu czasopism https://twitter.com/ekulczycki/status/1466081855027953675 „Minister dodał kilkaset czasopism, które nie spełniają ustawowych wymagań”. „Chodzi o wymóg formalny indeksowania w WoS/Scopus/ERIH Plus lub bycie beneficjentem programu wsparcia czasopism”.
Prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczycki – przewodniczący ministerialnego zespołu ds. oceny czasopism naukowych (2017-2018), członek Komisji Ewaluacji Nauki i Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP, od 2019 przewodniczący europejskiej sieci badaczy ewaluacji nauki European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities.