logo systemu POLON

Aktualizacja wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

W dniu 1 grudnia br. Minister Edukacji i Nauki sporządził kolejny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
Na pozycji 32256 znalazło się Annales Academiae Medicae Silesiensis 1734-025X z liczbą 20 punktów, ale z przypisanymi tylko dwoma dyscyplinami – naukami medycznymi oraz naukami farmaceutycznymi.

Komentarz prof.Kulczyckiego do najnowszego wykazu czasopism https://twitter.com/ekulczycki/status/1466081855027953675 „Minister dodał kilkaset czasopism, które nie spełniają ustawowych wymagań”. „Chodzi o wymóg formalny indeksowania w WoS/Scopus/ERIH Plus lub bycie beneficjentem programu wsparcia czasopism”.
Prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczycki – przewodniczący ministerialnego zespołu ds. oceny czasopism naukowych (2017-2018), członek Komisji Ewaluacji Nauki i Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP, od 2019 przewodniczący europejskiej sieci badaczy ewaluacji nauki European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities.