logo systemu POLON

SEDN

17. grudnia br. została wdrożona nowa wersja SEDN Demo v. 0.10.0-etl-11, w której zostały wprowadzone liczne, istotne poprawki działania systemu. Lista najważniejszych zmian znajduje się pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/2021/12/17/nowa-wersja-sedn-demo-v-0-10-2-etl-13/

 

https://sedn-demo.opi.org.pl/

logo systemu POLON

PBN

W dniu 15.12.2021 r. w module PBN2.0 został wdrożony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 01.12.2021 r.
W ramach wdrożenia dodano nowe czasopisma, scalono rekordy czasopism z ujednoliconej listy czasopism z 2017 i obecnego wykazu, nadając im nowe identyfikatory, dokonano rozdzielenia rekordów dla czasopism występujących do tej pory jako jedno czasopismo na liście MEiN, co będzie się wiązało z koniecznością sprawdzenia poprawności wpisów i dokonania ewentualnej korekty, zmieniono punktację, wdrożono nowe konferencje, przy czym liczba porządkowa konferencji jest inna niż liczba porządkowa na wykazie. W celu importów poprzez API należy wskazać identyfikatory z PBN.

 

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home

logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

1. Dokumentacja API REST – zasilanie modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dokumentacja-api-rest-zasilanie-modulu-osoby-ubiegajace-sie-o-stopien-doktora/
2. Edycja opisu wpływu działalności naukowej oraz dodawanie plików do STUDNI
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/edycja-opis-wplywu-dzialalnosci-naukowej-oraz-dodawanie-plikow-do-studni-nagranie-z-konferencji/
Nagranie fragmentu wystąpienia z konferencji „Przedstawienie zmian w systemach informatycznych wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on” odbywającej się w dniach 12-13.10.2021 r przedstawiające stan systemu POL-on na dzień przeprowadzenia szkolenia.
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/
logo systemu POLON

Aktualności

1. Nowe zestawienia patentów i praw ochronnych w module Raporty
2021-12-15
Udostępniony został nowy obszar Patenty, w ramach którego można wygenerować poniższe zestawienia: wykaz twórców w prawach ochronnych, wykaz patentów i praw ochronnych, wykaz instytucji będących właścicielami prawa ochronnego
Więcej informacji znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/obszar-patenty-udostepnione-raporty/
2. Nowa wersja XSD na środowisku produkcyjnym w module Pracownicy
2021-12-15
W dniu 14.12.2021 r. na środowisku produkcyjnym została zaimplementowana funkcjonalność dodawania informacji o prowadzonych zajęciach w szkołach doktorskich przez interfejs masowego ładowania danych w mikroserwisie pracowników.
Aktualna dokumentacja (XSD 8.5) znajduje się na stronie pomocy systemu pod adresem: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/specyfikacja-interfejsow-masowej-wymiany-danych-w-systemie-pol-on-w-wersji-2-0/
3. Nowe zestawienia projektów naukowych w module Raporty
2021-12-16
W module Raporty został udostępniony nowy obszar Projekty naukowe, w ramach którego można wygenerować poniższe zestawienia: wykaz projektów naukowych, wykaz podmiotów realizujących, wykaz instytucji finansujących, wykaz kierowników, wykaz projektów powiązanych w ramach osobnych umów.
Więcej informacji znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/obszar-projekty-naukowe-udostepnione-raporty/
4. Projekt nowego Rozporządzenia POL-on
https://legislacja.gov.pl/projekt/12350651/katalog/12812247#12812247
Na stronie legislacyjnej rządu został umieszczony 15.12. br. projekt nowego rozporządzenia POL-on z dnia 29 listopada. Najważniejsze zmiany to zniesienie obowiązku podawania numeru ORCID w wykazie pracowników i osób ubiegających się o stopień doktora, wydłużenie do 31.12.2022 terminu uzupełnienia informacji o kosztach opublikowania artykułów naukowych oraz wydania monografii, uznanie patentów za osiągnięcia naukowe zaliczane w ewaluacji, poszerzenie zakresu informacji dotyczących inwestycji, aparatury badawczej i infrastruktury informatycznej, rozszerzenie informacji o studentach kształcących się na studiach wspólnych.
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10