logo sum

Pismo JM Rektora w sprawie nagród dla nauczycieli akademickich

Szanowni Państwo

uprzejmie informuję, że od dnia 02.09.2022 r. uruchomiony zostanie program do elektronicznego składania wniosków o przyznanie nagrody Rektora w zakresie działalności naukowej, za osiągnięcia innowacyjne oraz za recenzowaną monografię naukową (z poziomu II Wykazu Wydawnictw).

Nadmieniam, że Uchwałą Nr 40/2022 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 29 czerwca 2022 r. wprowadzone zostały zmiany do Regulaminu przyznawania nagród Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla nauczycieli akademickich w zasadniczej części determinowane wnioskami pracowników, w tym m.in.: w § 8 – dookreślona została generalna zasada, że dany cykl musi posiadać głównego autora tzw. „wiodącego”. Doprecyzowano również czasookres, w którym nagradzane w ramach cyklu publikacje winny być publikowane.

Ponadto wprowadzona została możliwość nagradzania z tytułu uzyskanego patentu (§ 11), a także wprowadzono zasadę wyróżniania prac, w których pracownicy są jedynymi współautorami publikacji afiliowanymi SUM lub nagradzana publikacja wypełnia slot, co znajduje wprost odzwierciedlenie w formularzu.

Nową proponowaną kategorią do nagrody jest wyróżnienie za najlepiej cytowaną pracę „Diamentowy SUM” (§ 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2a, § 7 ust. 2 pkt 3). Zgłaszający do nagrody będzie Dyrektor Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na podstawie danych uzyskanych z bazy Web of Science.

Nadal właściwą do rozpatrywania wniosków i rekomendowania przyznania nagrody jest Komisja ds. Nagród pod przewodnictwem Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej – prof. dr hab. n. med. Katarzyny Mizi-Stec, natomiast pytania i wątpliwości proszę kierować pod adres e-mail . W procesie weryfikacji składanych elektronicznie wniosków, Komisja może wystąpić do Wnioskodawców o przesłanie wydruków zgłoszonych publikacji.

Nadmieniam, że pracownicy Działu Organizacyjno-Prawnego będą dla Państwa dostępni pod nr tel. (32) 208 35 12 w zakresie wszelkich wątpliwości dotyczących wypełnienia elektronicznych formularzy.

Termin składania wniosków upływa w dniu 30.09.2022 r.

Oryginalne pismo JM Rektora do pobrania tutaj

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://spn.sum.edu.pl