POPPARFARM

logo Narodowe Centrum Nauki, SUM, Lider

Opracowanie innowacyjnych metod poprawy parametrów farmakokinetycznych i farmakodynamicznych wybranych substancji farmaceutycznie aktywnych (APIs)” akronim POPPARFARM


Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu LIDER XII

Nr Umowy o dofinansowanie: LIDER/28/0152/L-12/20/NCBR/2021


Informacje o projekcie:
Celem projektu jest opracowanie alternatywnych technologii zapewniających poprawę rozpuszczalności, a przez to wzrost biodostępności trzech trudno rozpuszczalnych substancji farmaceutycznie aktywnych (ang. Active Pharmaceutical Ingredients, APIs), należących do grup: II (bosentan, piribedil) i IV (rifaksimina) Systemu Klasyfikacji Biofarmaceutycznej (ang. Biopharmaceutical Classification System, BCS). Obecnie najczęściej stosowanymi, lecz nie zawsze w pełni skutecznymi metodami poprawy rozpuszczalności są m.in. tworzenie soli, proleków, kompleksów, nanoemulsji, czy mikronizacja. W projekcie planowane jest zastosowanie trzech alternatywnych ścieżek: amorfizacji, milelizacji oraz modyfikacji morfologii i polimorfizmu dla każdego APIs. Zostaną stworzone formy amorficzne wytypowanych farmaceutyków, w tym ich amorficzne stałe dyspersje (ang. Amorphous Solid Dispersions, ASDs) z użyciem mało- i wielkocząsteczkowych substancji pomocniczych oraz nastąpią próby sterowania odmianami morfologicznymi i polimorficznymi m.in. poprzez mielenie i kompresję. Ponadto powstaną autorskie, polimerowe nośniki micelarne o różnych topologiach, syntezowane specjalnie pod ich właściwości danego API. Na koniec, zostaną stworzone postacie preformulacyjne z wykorzystaniem opracowanych technologii, dla których będą prowadzone badania uwalniania i rozpuszczalności, celem porównania z komercyjnie dostępnymi lekami zawierającymi bosentan, rifaksiminę i piribedil. Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na efektywne, stosunkowo proste i tanie metody poprawy farmakokinetyki i farmakodynamiki trudno rozpuszczalnych APIs, które stanowią obecnie prawie połowę dostępnych farmaceutyków i niemal 90 % substancji w fazie badań. Ponadto zakłada zwiększenie skuteczności tak przygotowanych związków czynnych, rozwój terapii celowanej, oraz korzyści ekonomiczne wynikające ze skróconej ścieżki wprowadzania produktu.


Okres realizacji:

01.03.2022 r. – 01.03.2025 r.

Kwota dofinansowania:
1 465 625,00 zł

Kierownik projektu:
Dr n. farm. Aldona Minecka

Realizator projektu:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach