URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

Aby opisać tworzony scenariusz lub zapisać informacje, które będą istotne przy kolejnych wyszukiwaniach danych według scenariusza, można utworzyć notatkę. W tym celu należy kliknąć w lewym górnym rogu okna scenariusza na ikonę „dymku” po słowie DIG i przed nazwą scenariusza.

PRINT SCREEN

Otworzy się okno „Stwórz lub edytuj notatkę”. Po wprowadzeniu notatki należy kliknąć przycisk „Zapisz”. Po każdym otwarciu zapisanego scenariusza w ten sposób można odczytać notatkę.

PRINT SCREEN

Ponadto notatka jest widoczna w oknie „Scenariusze”, które można otworzyć po kliknięciu w prawym górnym rogu na ikonę „zwoju papieru”. Po odszukaniu scenariusza z dodaną notatką jej treść będzie widoczna pod nazwą scenariusza. Jeśli treść notatki nie mieści się w jednym wierszu, to pojawi się link „Czytaj więcej”. Kliknięcie linku pokaże całą treść notatki.

PRINT SCREEN

Aby skopiować wybrany scenariusz należy kliknąć trzecią ikonę na kafelku scenariusza w oknie „Scenariusze”. Jak widać na zrzucie ekranu powyżej ikona opisana jest słowami „Klonuj scenariusz”. Pojawi się komunikat, aby potwierdzić operację kopiowania. Po potwierdzeniu zostanie otwarta kopia scenariusza. Na końcu nazwy skopiowanego scenariusza zostanie dodane „(kopia)”.
Operację klonowania można również wywołać z okna scenariusza po kliknięciu w prawym dolnym rogu na trzy kropki. Z rozwiniętego menu należy wybrać środkową ikonę opisaną „Klonuj scenariusz”.

PRINT SCREEN

Klonowanie scenariusza zaprezentowano w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/scenariusze/scenariusze1.html#klonuj-scenariusz.

Do zagospodarowania w SUM – Urządzenie wielofunkcyjne LEXMARK MX521ADE

Dział ds. Studenckich zlokalizowany w budynku Rektoratu przy ulicy Poniatowskiego 15 w Katowicacvh informuje, że posiada do zagospodarowania w jednostkach SUM:

Nazwa urządzenia:
Urządzenie wielofunkcyjne LEXMARK MX521ADE
nr inw. PCD-487-00010/21

Osoba do kontaktu:
Nikola Chmielewska
mail: nikola.
tel. 32/ 208 36 72

URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

Pierwszy przycisk zarządzania danymi wielokrotnymi „Zwielokrotnij wyniki” symbolizują trzy poziome kreski. Użycie przycisku umożliwia pobranie danych wielokrotnych w jednym kroku scenariusza przez zapisanie ich w kolejnych wierszach tabeli wynikowej.

printscreen

W pierwszym kroku przykładowego scenariusza wyszukano pacjentów z rozpoznaniem z grupy „I21 Ostry zawał mięśnia sercowego”. W drugim dodano kryterium filtrowania „Rozpoznania”, aby ustalić datę rozpoznania. W trzecim kroku wyszukano wyniki badania sodu wykonanego w ciągu dwóch tygodni do daty rozpoznania z kroku drugiego. W panelu zarządzania danymi wielokrotnymi zaznaczono „Minimalna liczba wyników” i ustawiono na 1.

printscreen

Po znalezieniu danych i kliknięciu w prawym górnym rogu okna scenariusza na przycisk „Podgląd danych”, otworzy się okno tabeli wynikowej. Jeżeli „Panel kolumn” jest ukryty należy kliknąć na szary pasek ze znakiem „>” przy lewej krawędzi okna. Po zaznaczeniu w „Panelu kolumn” kolumn z grupy „Składnik ze wszystkich dokumentów” w tabeli wynikowej można podejrzeć liczbę wykonanych badań sodu w ciągu zadanych dwóch tygodni. Kolumna „Składnik – nazwa (wszystkie)” na początku zawiera kwadrat z liczbą wykonanych badań.

printscreen

Po zmianie w trzecim kroku zaznaczenia przycisku „Minimalna liczba wyników” na przycisk „Zwielokrotnij wyniki” należy zapisać zmianę kroku. Tym razem każdy pacjent wyszukany w kroku pierwszym będzie miał tyle wierszy ile razy miał wykonane badanie sodu. Wszystkie dane pacjenta z kroku pierwszego i drugiego zostaną powielone w wierszach z jego wynikami kolejnych badań.

printscreen

Przycisk „Zwielokrotnij wyniki” opisano w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/modul_wyszukiwania/operatory_logiczne.html#zwielokrotnij-wynik.
Użycie przycisku „Zwielokrotnij wyniki” zaprezentowano w nagraniu „Scenariusz 1 – COVID-19”
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/nagrania/scenariusz1.html.

Do zagospodarowania w SUM – Dystrybutor wody pitnej FAIR WDS90

Biblioteka Główna SUM w Katowicach posiada do zagospodarowania w jednostkach SUM:

Dystrybutor wody pitnej FAIR WDS90 z 2013 roku.

Osoba do kontaktu:

Marzena Góra

tel. 32 208 35 37

logo systemu POLON

Perspektywy – Ranking Szkół Wyższych

Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy 2023 obejmuje polskie uczelnie akademickie publiczne oraz niepubliczne, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. W Rankingu uwzględnione zostały uczelnie, które miały przynajmniej dwa roczniki absolwentów. Źródłem danych do większości kryteriów Rankingu jest system POL-on. Najnowszy Ranking pierwszy raz uwzględnia wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni za lata 2017-2021.