POL-on uzupełnianie danych

Do dnia 31 marca 2020 roku, za okres od dnia 1 października 2018 roku, należy wprowadzić n/w dane do wykazu nauczycieli akademickich i osób prowadzących zajęcia lub działalność naukową (ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 343 ust. 1)

 1.  imiona i nazwisko;
 2. numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało;
 3. elektroniczny identyfikator naukowca ORCID w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych i osób prowadzących działalność naukową;
 4. obywatelstwo;
 5. nazwę państwa urodzenia – w przypadku cudzoziemców;
 6. rok urodzenia;
 7. płeć;
 8. informacje o tytule zawodowym, stopniu doktora, stopniu doktora habilitowanego, uprawnieniach równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego lub tytule profesora albo równoważnym tytule zawodowym lub
  stopniu uzyskanym za granicą;
 9. informacje o zajęciach prowadzonych w ramach poszczególnych programów studiów;
 10. dziedzinę i dyscyplinę, wskazaną w oświadczeniu,
 11. informacje o zaliczeniu do liczby pracowników, o której mowa w art. 265 ewaluacja jakości działalności naukowej ust. 4;
 12. informacje o podmiocie i dyscyplinach, o których mowa w art. 265 ewaluacja jakości działalności naukowej ust. 13;
 13. informacje o podstawowym miejscu pracy i miejscu dodatkowego zatrudnienia;
 14. informacje o stanowisku pracy;
 15. informacje o wymiarze czasu pracy;
 16. informacje o czasie pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach;
 17. informacje o kompetencjach i doświadczeniu pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów – w przypadku innych osób prowadzących zajęcia;
 18. informacje o szkole doktorskiej, w której dana osoba prowadzi kształcenie;
 19. informacje o pełnionych funkcjach kierowniczych w uczelni;
 20. informacje o prawomocnym orzeczeniu kary dyscyplinarnej.

Do dnia 31 marca 2020 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku, należy wprowadzić informacje o osiągnięciach naukowych do wykazu nauczycieli akademickich i osób prowadzących zajęcia lub działalność naukową (ustawa –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 343 ust. 1 pkt. 21)  oraz do wykazu osób ubiegających się o stopień doktora (ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 345 ust. 1 pkt 16).
Informacje o artykułach naukowych obejmują:

 1.  DOI, a w przypadku jego braku – adres strony internetowej zawierającej pełny tekst artykułu naukowego, jeżeli znajduje się w otwartym dostępie, albo adres strony internetowej zawierającej informacje o artykule,
 2. tytuł artykułu naukowego,
 3. dyscyplinę naukową, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
 4. nazwę podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
 5. liczbę wszystkich autorów artykułu naukowego,
 6. imiona i nazwiska pozostałych współautorów artykułu naukowego oraz – jeżeli są znane – numery ORCID,
 7. czy artykuł naukowy jest artykułem recenzyjnym,
 8. czy artykuł naukowy został opublikowany w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej – jeżeli tak, informacje dotyczące konferencji: –  nazwę, –  datę, –  miejsce,
 9. tytuł  czasopisma  naukowego  oraz  ISSN  lub  eISSN,
 10. rok opublikowania artykułu naukowego,
 11. tom lub zeszyt czasopisma naukowego, jeżeli posiada,
 12. numery stron, jeżeli posiada,
 13. dane dotyczące otwartego dostępu do artykułu naukowego (Open Access), w tym: –  sposobu, w jaki artykuł naukowy został udostępniony (otwarte czasopismo, otwarte repozytorium, inne), –  wersji tekstu, która jest
  dostępna w sposób otwarty (oryginalna wersja autorska, ostateczna wersja autorska, ostateczna wersja opublikowana, inna), –  otwartej licencji, na jakiej artykuł naukowy jest dostępny (rodzaj licencji CC, inna otwarta licencja), –  daty udostępnienia artykułu naukowego w sposób otwarty, –  czy udostępnienie nastąpiło przed opublikowaniem, w dniu opublikowania albo po opublikowaniu, –  liczby miesięcy, jakie upłynęły od dnia opublikowania do dnia udostępnienia
  artykułu naukowego w sposób otwarty.

Informacje o monografiach naukowych i redakcji naukowej monografii naukowych obejmują:

 1. DOI, a w przypadku jego braku – adres strony internetowej zawierającej pełny tekst monografii naukowej, jeżeli znajduje się w otwartym dostępie, albo adres strony internetowej zawierającej informacje o monografii,
 2. tytuł monografii naukowej oraz ISBN lub ISMN,
 3. rolę osoby (autor albo redaktor, a w przypadku przekładu – autor przekładu),
 4. liczbę wszystkich autorów monografii naukowej,
 5. imiona i nazwiska pozostałych współautorów i redaktorów monografii naukowej oraz – jeżeli są znane – numery ORCID,
 6. wydawcę monografii naukowej,
 7. rok wydania monografii naukowej,
 8. dyscyplinę naukową, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
 9. nazwę podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
 10. czy monografia naukowa stanowi przekład: –  na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury, –  na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim,
 11. czy monografia naukowa stanowi edycję naukową tekstu źródłowego,
 12. czy monografia naukowa została zgłoszona do oceny eksperckiej dokonywanej przez Komisję Ewaluacji Nauki, a jeżeli  tak, to jaki jest wynik  oceny,
 13. dotyczące otwartego dostępu do monografii naukowej (Open Access), w tym: –  sposobu, w jaki monografia naukowa została udostępniona (witryna wydawcy, otwarte repozytorium, inne), –  wersji tekstu, która jest dostępna
  w sposób otwarty (oryginalna wersja autorska, ostateczna wersja autorska, ostateczna wersja opublikowana, inna), –  otwartej licencji, na jakiej monografia naukowa jest dostępna (rodzaj licencji CC, inna otwarta licencja), –  daty udostępnienia monografii naukowej w sposób otwarty, –  czy udostępnienie nastąpiło przed opublikowaniem, w dniu opublikowania albo po opublikowaniu, –  liczby miesięcy, jakie upłynęły od dnia opublikowania do dnia udostępnienia
  monografii naukowej w sposób otwarty.

Informacje o rozdziałach w monografiach naukowych, jeżeli w monografii są wskazani autorzy rozdziałów obejmują:

 1. informacje o monografii naukowej, której fragment stanowi dany rozdział,
 2. tytuł rozdziału,
 3. imiona i nazwiska pozostałych współautorów rozdziału oraz – jeżeli są znane – numery ORCID,
 4. dyscyplinę naukową, o której mowa w art. 265 ust. 13 ustawy,
 5.  nazwę podmiotu upoważnionego w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy.

Dane  o  doktorantach,  którzy  rozpoczęli  kształcenie  przed  rokiem akademickim 2019/2020 wprowadza się na zasadach dotychczasowych do dnia 31 grudnia 2023 roku.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]