logo systemu POLON

POL-on konferencje – informacja

W grudniu 2019 r. miała miejsce seria konferencji pn. „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, zorganizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konferencje odbyły się:
11.12.2019 r. w Warszawie,
13.12.2019 r. w Gdańsku,
16.12.2019 r. w Krakowie.

Na stronach pomocy zamieszczone zostały materiały z konferencji dotyczące m.in. aplikacji SEDN, która posłuży do oceny Uczelni w najbliższej ewaluacji lat 2017-2020.
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/konferencje-wdrozenie-systemu-pol-on-w-ramach-nowej-ustawy-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce-11-13-16-12-2019-r/

1. POL-on 2.0 – Harmonogram zmian w systemach / Marek Michajłowicz
2. POL-on 2.0 – Nowości w modułach Pracownicy i Studenci / Barbara Muszyńska, Magdalena Waniewska-Bobin
3. POL-on 2.0 – Planowane moduły dotyczące procesów awansowych / Barbara Muszyńska, Magdalena Waniewska-Bobin
4. PBN 2.0
5. SEDN – System Ewaluacji Dorobku Naukowego – założenia / Sebastian Fijałkowski

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

https://www.gov.pl/web/nauka/komunikaty
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/aktualnosci

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych obejmuje 30404 czasopisma naukowe – to wzrost o 1373 pozycje w stosunku do wykazu opublikowanego 31 lipca 2019 r.
Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe obejmuje 713 wydawnictw, w tym 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt) i 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) – to wzrost o 177 wydawnictw w stosunku do wykazu opublikowanego 18 stycznia 2019 r.

1. Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

W dniu 3 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. poz. 2341), które pozwoliło Komisji Ewaluacji Nauki na sporządzenie projektu nowego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w uproszczonym trybie.

Sporządzając projekt nowego wykazu Komisja zamieściła w nim:
a) czasopisma naukowe i recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych ujęte w załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, udostępnionego w BIP na stronie podmiotowej Ministra;
b) czasopisma naukowe, które zostały ujęte w międzynarodowej bazie Scopus lub bazach Web of Science (Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index) po dniu 31 grudnia 2018 r. (stan ww. baz według danych na ten dzień był podstawą do prac nad wykazem czasopism opublikowanym 31 lipca 2019 r.)
c) czasopisma naukowe, które zostały ujęte w bazie ERIH+ po dniu 31 grudnia 2018 r., które – w ocenie eksperckiej KEN – posiadają międzynarodową renomę oraz szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny nauki oraz spełniają etyczne i naukowe standardy.

Ustalając nowy wykaz KEN uwzględnił czasopisma znajdujące się w ww. bazach według ich stanu na dzień:
31 listopada – baza Scopus,
15 listopada – bazy WoS,
15 listopada – baza ERIH+.

KEN dokonała także dodatkowej oceny 2291 czasopism naukowych ujętych w wykazie opublikowanym komunikatem MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r.
W/w nowelizacja rozporządzenia umożliwiła dodatkową ocenę w szczególnym przypadku – tj. wówczas, gdy czasopismo było oceniane w ramach prac nad wykazem opublikowanym w lipcu br. przez co najmniej dwa zespoły doradcze powołane przez Ministra w poszczególnych dyscyplinach, a różnica między punktacją zaproponowaną przez te zespoły wynosiła 2 progi punktowe. Zespoły doradcze często proponowały podniesienie punktacji dla czasopism wiodących w danej dyscyplinie, jednak stosowany algorytm (uśrednianie oceny) powodował, że inne dyscypliny (nieraz marginalne dla danego czasopisma) obniżały tę punktację. Odpowiadając na liczne postulaty środowiska naukowego, nowelizacja rozporządzenia wprowadziła zasadę, że KEN ustala punktację dla czasopism, jeżeli różnica wartości przypisanych punktów w poszczególnych dyscyplinach wynosi co najmniej dwa progi punktowe, a nie jak dotychczas – gdy różnica punktacji między dyscyplinami przekraczała dwa progi punktowe. Natomiast KEN, w ramach ponownej oceny, nie stosowała średniej arytmetycznej, a punktację ustaliła z uwzględnieniem w większym stopniu punktacji dla dyscypliny wiodącej dla danego czasopisma. Zgodnie z deklaracją Pana Premiera Jarosława Gowina, ponowna ocena nie mogła skutkować obniżeniem punktacji. Natomiast pozwoliła na podwyższenie punktacji w przypadku ok. 44% czasopism poddanych dodatkowej ocenie.
W efekcie powyższej procedury nowy wykaz obejmuje 30404 czasopisma naukowe (wzrost o 1373 czasopisma w stosunku do wykazu opublikowanego 31 lipca 2019 r.), w tym 1209 czasopism nowoprzyjętych do bazy Scopus lub baz WoS oraz 164 czasopisma nowoprzyjęte do bazy ERIH+, które uzyskały pozytywną ocenę KEN.

W zakresie recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych zmiany, w stosunku do wykazu opublikowanego w dniu 31 lipca 2019 r., dotyczyły: usunięcia jednej konferencji międzynarodowej występującej dwukrotnie na wykazie z dnia 31 lipca 2019 r, dodania akronimów do nazw konferencji, zmiany nazwy jednej konferencji z: ”International European Conference on Parallel and Distributed Computing”, na „Euro-Par: International European Conference on Parallel and Distributed Computing” (poz. 876).

2. Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

W dniu 22 lipca 2019 r. na stronie podmiotowej ministra ogłoszono komunikat o możliwości ubiegania się o włączenie do wykazu wydawnictw.
KEN rozpatrzyła złożone przez 312 wydawnictw informacje dotyczące ich działalności i oceniła je pod kątem stosowania:
a) ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową,
b) zasad etyki publikacyjnej, mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Po przeprowadzeniu tej oceny KEN przygotowała projekt uzupełnienia wykazu wydawnictw monografii naukowych o pozytywnie ocenione wydawnictwa.
Na tej podstawie Minister sporządził i ogłosił nowy, rozszerzony wykaz wydawnictw naukowych obejmujący, oprócz wydawnictw ujętych na wykazie stanowiącym załącznik do Komunikatu MNiSW z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, także 177 „nowych” wydawnictw, uznanych za spełniające wskazane wyżej kryteria.

Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe obejmuje 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

W dotychczasowym wykazie spośród typowo medycznych wydawnictw uwzględnione były:
Medical Education
Wydawnictwo Lekarskie PZWL

W nowym wykazie znalazły się m.in.:
Edra Urban & Partner
Medical Tribune Polska
Medycyna Praktyczna
Medyk Sp. z o.o.
Termedia sp. z o.o.
VM Media sp o.o. VM Group sp.k. (grupa Via Medica)
Wydawnictwo Continuo
Wydawnictwo Medyczne „Alfa-Medica Press”

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
https://www.gov.pl/attachment/fc03856d-fcfc-499c-907b-2a82e2ed56e1

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
https://www.gov.pl/attachment/b7499796-d90d-4d90-b58e-df163458c653

Załącznik – wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowychwraz z przypisaną liczbą punktów
https://www.gov.pl/attachment/18cceb47-a74e-4593-9866-a8062e5f3d74

Załącznik do komunikatu – wykaz wg dyscyplin i wykaz konferencji
https://www.gov.pl/attachment/f19a95b8-22ff-4136-aab6-1c61b0af7a3a

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

zegar w stylu retro

Informacja w sprawie dodatkowych dni wolnych dla pracowników Uczelni w roku 2020

INFORMACJA
w sprawie dodatkowych dni wolnych dla pracowników Uczelni w roku 2020

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Nr 204/2019 z dnia 20.12.2019 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2020, w związku z przypadającym w dniu 15 sierpnia 2020 r. Świętem Wniebowzięcia NMP w innym dniu wolnym niż niedziela – jako dzień wolny od pracy został ustalony dzień 14 sierpień 2020 r. oraz  w związku z przypadającym w dniu 26 grudnia 2020 r. Świętem Bożego Narodzenia w innym dniu wolnym niż niedziela – jako dzień wolny od pracy został ustalony dzień 24 grudzień 2020 r.

Jednocześnie zostały zaplanowane następujące dodatkowe dni wolne od pracy dla pracowników Uczelni:

10 kwiecień 2020 r. (Wielki Piątek)
przy uwzględnieniu przypadających na okres od 08.04.2020 r. do 14.04.2020 r. wakacji wiosennych zgodnie z Zarządzeniem Nr 88/2019 z późn. zm. Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
12 czerwiec 2020 r. (piątek)
przy uwzględnieniu terminu zakończenia zajęć dydaktycznych i rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej letniej zgodnie z Zarządzeniem Nr 88/2019 z późn. zm. Rektora SUM
w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
02 listopad 2020 r. (poniedziałek)
w przypadku uwzględnienia dnia Rektorskiego w organizacji roku akademickiego 2020/2021.

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska-Kozak

[Przesłano przez: Ewa Drzeżdzon]