Teleinformatyczny system interaktywnego monitorowania stanu zdrowia osób z chorobami układu oddechowego, w warunkach lokalnego środowiska, umożliwiający wczesną prewencję i spersonalizowaną terapię

EnviroPulmoGuard

„Teleinformatyczny system interaktywnego monitorowania stanu zdrowia osób z chorobami układu oddechowego, w warunkach lokalnego środowiska, umożliwiający wczesną prewencję i spersonalizowaną terapię”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet 4. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

Informacje o Projekcie:

Projekt ma na celu opracowanie systemu interaktywnego monitorowania stanu zdrowia osób z chorobami układu oddechowego, który w oparciu o obiektywne pomiary parametrów pacjenta oraz środowiska wokół niego, będzie przewidywał oraz ostrzegał przed nadchodzącym ich zaostrzeniem i będzie wskazywał na konieczność zażycia dodatkowych dawek leków. Ułatwi to utrzymanie kontroli nad chorobą, zwiększy świadomość zdrowotną pacjentów i przyczyni się do wzrostu zdrowotności danej osoby.

Grupą docelową będą osoby z chorobami dróg oddechowych, takich jak astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), z uwagi na ich rozpowszechnienie w populacji oraz znaczący wpływ na zdrowie społeczeństwa.

W ramach projektu zostanie opracowany eksperymentalny system obejmujący: moduł pomiaru parametrów fizjologicznych pacjenta, moduł pomiaru parametrów lokalnego środowiska oraz centrum monitorowania, gromadzące i przetwarzające dane monitorowanych osób. Moduły pomiaru parametrów środowiskowych i fizjologicznych będą noszone przez pacjenta. Szyfrowane dane z tych modułów będą transmitowane w standardzie Bluetooth do smartfona, z zainstalowaną specjalną aplikacją, skąd będą przekazywane poprzez sieć GSM do centrum monitorowania. System będzie zwalidowany w warunkach klinicznych na wyselekcjonowanej grupie pacjentów z chorobami układu oddechowego. Uzyskane dane posłużą do opracowania modelu statystycznego występowania zaostrzeń choroby w zależności od monitorowanych parametrów.


Okres realizacji Projektu
: 01.11.2019 – 31.10.2022

Nr Umowy: POIR. 04.01.04-00-0060/19

Budżet Projektu: 2 859 190,44 PLN

Kwota dofinansowania: 2 533 946,34 PLN

Lider Projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej


Realizatorzy Projektu
:

  1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej
  2. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe PUH EMAG – SERWIS Sp. z o. o.


Kierownik Merytoryczny Projektu w SUM
: prof. dr hab. n. med. Dariusz Ziora, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy