logo systemu POLON

Komunikat MEiN ws. terminu wprowadzania danych o postępowaniach awansowych

2021-04-22 11:07:26
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/20
W związku ze zmianą rozporządzenia MNiSW z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w POL-on uprzejmie informujemy, że zgodnie z nowym brzmieniem § 11 ust. 1 pkt 1 rektor wprowadza do wykazu osób ubiegających się o stopień doktora dane:

  • w terminie 30 dni (dotychczas 21 dni) od dnia przyjęcia doktoranta do szkoły doktorskiej albo od dnia złożenia wniosku o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym;
  • o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 16 ustawy 2.0, tj. informacje o osiągnięciach naukowych i artystycznych, w terminie do dnia 31 grudnia roku następującego po roku zaistnienia zmiany; w przypadku osiągnięć naukowych lub artystycznych uzyskanych w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej dane dotyczące tych osiągnięć wprowadza się w terminie do dnia 15 stycznia roku, w którym ewaluacja jest przeprowadzana

Natomiast dane do bazy dokumentów w postępowaniach awansowych powinny być wprowadzane – analogicznie jak dotychczas – w terminie 14 dni od dnia wszczęcia postępowania – zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Wobec braku odmiennych uregulowań zawartych w ustawie 2.0 odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (zob. art. 178 ust. 3 Ustawy 2.0). Zgodnie z art. 61 § 3 Kpa datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora jest postępowaniem wszczynanym na żądanie strony, na co wskazuje art. 189 ustawy 2.0. W związku z powyższym – w opinii resortu – wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nie wymaga wydania postanowienia (uchwały).
Zgodnie z art. 179 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w PSWiN, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.

logo systemu POLON

Czasowa niedostępność funkcjonalności na styku PBN – POL-on

22 kwietnia, 2021
Ze względu na konieczne prace serwisowe w systemie POL-on, funkcjonalności na styku PBN – POL-on będą niedostępne w następujących terminach:

  • 27 kwietnia / początek prac godz. 8.00 / czas niedostępności ok. 8-10 godzin
  • 6 maja / początek prac godz. 14.00 / czas niedostępności ok. 3-5 godzin

Fantom „Stefan” będzie uczył studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Śląski Uniwersytet Medyczny podpisał umowę na grant edukacyjny z Fundacją Nutricia, która dotyczy nauki żywienia enteralnego, czyli dożołądkowego i dojelitowego osoby chorej z możliwością założenia sondy nosowo-żołądkowej i obsługi gastrostomii. W edukacji pomogą dwa fantomy „Stefan”, imitujący osobę dorosłą i Adaś, będący fantomem dziecięcym.

Nasza uczelnia otrzyma fantomy wraz z osprzętem, by studenci mogli wyćwiczyć zakładanie sond, ale też nauczyć się stosowania przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG)- przez powłoki brzuszne oraz przezskórnej endoskopowej jejunostomii (PEJ) – wprost do jelita cienkiego.

– Wiedza z zakresu właściwego żywienia wciąż rośnie, ale jej obecność w ramach nauczania studentów medycyny jest niezbędna – powiedział prof. Jerzy Stojko, prorektor ds. studiów i studentów, podpisując umowę.

Anna Cywińska z Fundacji Nutricia nie ma wątpliwości, że „żywienie jest integralną częścią leczenia”.

Studenci SUM „Stefana” i „Adasia” poznają na zajęciach w przyszłym roku akademickim. Fantomy produkowane są w USA i Japonii, a ich wytworzenie trwa kilka miesięcy. Pozwalają nieskończoną ilość razy ćwiczyć podawanie żywienia. Przy okazji przyszli lekarze uczą się także stosowania różnych diet.

Stosuje się je w wielu przypadkach np. u pacjentów po urazach wielonarządowych, z niewydolnością nerek, po oparzeniach, chorobach nowotworowych. Żywienie medyczne jest stosowane, by dostarczyć choremu odpowiednią dawkę składników odżywczych, gdy nie może jeść tradycyjnego pokarmu właśnie z powodu schorzenia.

logo systemu POLON

Aktualności POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Prace techniczne
2021-04-21 06:51:27
W związku z koniecznością wykonania paru kluczowych aktualizacji oprogramowania serwerowego na najbliższe 2 tygodnie planowane są następujące przerwy w działaniu następujących systemów:
1. wyłączenie systemów RAD-on / BWNP / Inventorum / Pstryk / SSWR / Nauka Polska – termin: 22 kwietnia / początek prac godz. 14.00 / czas niedostępności 3-5 godzin
2. wyłączenie systemu POL-on DEMO – termin: 27 kwietnia / początek prac godz. 8.00 / czas niedostępności 6-8 godzin
3. wyłączenie systemów POL-on / ORPPD / RAD-on / Invetorum / Pstryk / SSWR / Nauka Polska – termin: 27 kwietnia / początek prac godz. 8.00 / czas niedostępności ok 8-10 godzin
4. wyłączenie POL-on – termin: 6 maja / początek prac godz. 14.00 / czas niedostępności 3-5 godzin
Wykonanie każdego etapu będzie sygnalizowane osobnym komunikatem.

logo systemu POLON

Polska Bibliografia Naukowa

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home

1. Decyzją MEiN termin składania Ankiety w sprawie kosztów publikowania artykułów naukowych i monografii został przedłużony do dnia 30 kwietnia br.
Pismo przewodnie Ministra Edukacji i Nauki oraz ankieta znajdują się pod adresem https://badania.opi.org.pl/index.php/254596?lang=pl.
Ewentualne pytania należy przesyłać mailowo na adres: ">http://.

2. Pierwsze uczelnie zintegrowane z API na wersji produkcyjnej systemu PBN 2.0: Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Wrocławski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

3. Aktualnie prowadzone prace w systemie: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/aktualne-prace/