Komunikat MEiN ws. terminu wprowadzania danych o postępowaniach awansowych

2021-04-22 11:07:26
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/20
W związku ze zmianą rozporządzenia MNiSW z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w POL-on uprzejmie informujemy, że zgodnie z nowym brzmieniem § 11 ust. 1 pkt 1 rektor wprowadza do wykazu osób ubiegających się o stopień doktora dane:

  • w terminie 30 dni (dotychczas 21 dni) od dnia przyjęcia doktoranta do szkoły doktorskiej albo od dnia złożenia wniosku o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym;
  • o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 16 ustawy 2.0, tj. informacje o osiągnięciach naukowych i artystycznych, w terminie do dnia 31 grudnia roku następującego po roku zaistnienia zmiany; w przypadku osiągnięć naukowych lub artystycznych uzyskanych w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej dane dotyczące tych osiągnięć wprowadza się w terminie do dnia 15 stycznia roku, w którym ewaluacja jest przeprowadzana

Natomiast dane do bazy dokumentów w postępowaniach awansowych powinny być wprowadzane – analogicznie jak dotychczas – w terminie 14 dni od dnia wszczęcia postępowania – zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Wobec braku odmiennych uregulowań zawartych w ustawie 2.0 odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (zob. art. 178 ust. 3 Ustawy 2.0). Zgodnie z art. 61 § 3 Kpa datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora jest postępowaniem wszczynanym na żądanie strony, na co wskazuje art. 189 ustawy 2.0. W związku z powyższym – w opinii resortu – wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nie wymaga wydania postanowienia (uchwały).
Zgodnie z art. 179 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w PSWiN, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.